LU 67. konference

 

DABASZINĀTNES

FIZIKA

 

Fotonikas sekcija (LU ASI)

Vadītājs J.Spīgulis

6. februārī plkst. 15.00

Šķūņu ielā 4, 1. stāvā

 

          Z. Gavare, A. Skudra, J. Silinsh, M. Granats

Determination of helium number densities in electrodeless low-temperature high-frequency plasma / Hēlija līmeņu apdzīvotību noteikšana augstfrekvences bezelektrodu plazmā

          N. Zorina, G. Revalde, A. Skudra

Ill-posed inverse problem solving using two methods of choosing of regularization parameter / Nekorekto uzdevumu risināšana, izmantojot divas metodes regularizācijas parametra izvēlē

          E. Bogans, N. B. Ivanenko, A. A. Ivanenko, A. Skudra

High-frequency electrodeless light sources for determination of polluting elements in air / Augstfrekvences bezelektrodu gaismas avoti piesārņojošo elementu noteikšanai gaisā

          Z. Gavare, E. Bogans, A. Svagere, A. Skudra

Determination of mercury concentration in the peat using RA 915+ mercury analyzer with RP-91C / Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšana kūdrā, izmantojot analizatoru RA-915+ ar pielikumu RP-91C

          N. Zorina, G. Revalde, R. Disch

Deconvolution of the Mercury 253.7 nm Spectral line shape for the use in Absorption Spectroscopy / Dzīvsudraba spektrāllīnijas 253.7 nm kontūras atkomponēšana izmantošanai absorbcijas spektroskopijā

          A. Skudra, G. Revalde, Z. Gavare, N. Zorina, D. Erts

Study of inductive coupled hydrogen and argon plasma interaction with SiO2 Glass.
Induktīvi saistītas ūdeņraža-argona plazmas un SiO2 stikla mijiedarbības pētījumi

          D. Bērziņa

Fotonika, vide un enerģijas efektivitāte IKT skatījumā / Photonics, Environment & Climate Change Adaptation, and Energy Efficiency by Help of ICT

          J. Spigulis

Biophotonics teaching and training at University of Latvia / Biofotonikas apmācība Latvijas Universitātē

          J. Spigulis, R. Erts, V. Nikiforovs, E. Kviesis-Kipge

Wearable wireless photoplethysmography sensors / Apģērbos integrēti bezvadu fotopletizmogrāfiskie sensori

          A.Lihachev, R. Erts, U. Rubins, J. Spigulis

Hyperspectral Imaging of Laser-excited Skin Autofluorescence Fading Rates / Lāzeru ierosinātas ādas autofluorescences dzišanas ātrumu hiperspektrāla attēlošana

          J. Spigulis, A. Lihachev

Imaging of laser-excited autofluorescence fading rates: novel technique for tissue surface structure studies / Lāzeru ierosinātas autofluorescences dzišanas ātrumu attēlošana: jauna tehnika audu virsmas struktūru izpētei

          A.Lihachev, J. Spigulis, L. Asare, D. Jakovels

Method and device for imaging of fluorescence fading / Metode un ierīce fluorescences dzišanas attēlošanai.

          J. Paturskis, V. Veliks, M. Ozols, I. Svikis, R. Erts, J. Spigulis

Photoplethysmography device for detection of changes in the vasomotor parameters of small laboratory animals / Fotopletizmogrāfiska ierīce mazu laboratorijas dzīvnieku vazomociju parametru izmaiņu detektēšanai

          R. Erts, V. Nikiforovs, M. Ozols, E. Kviesis, J. Spigulis

Wireless photoplethysmography sensors in wearable computing / Bezvadu fotopletizmogrāfiskie sensori datorizētos apģērbos

          I. Kuzmina, J. Spigulis

Diffuse reflectance of skin vascular malformations: comparison of in vivo and in vitro results / Ādas asinsvadu malformāciju difūzā refleksija: in vivo un in vitro rezultātu salīdzinājums.

          R. Erts, M. Ozols, P. Butlers, Z. Marcinkevics, J. Spigulis

Functional neurostimulation device with an optical synchronization / Funkcionāla neirostimulācijas ierīce ar optisko sinhronizāciju

          I. Kuzmina, K. Kruzmetra, J. Spigulis

Spatially and time resolved reflectance spectrometry for skin diagnostics: in vivo and in vitro results / Refleksijas spektrometrija ar izšķirtspēju telpā un laikā: in vivo un in vitro rezultāti

          A. Lihachev, R. Erts, U. Rubins, J. Spigulis

Method and device for imaging of fluorescence fading / Metode un ierīce fluorescences dzišanas attēlošanai

          I. Bērsons un R. Veilande

Viļņu paketes dinamika pie spēcīgas ierosmes /Dynamics of the wavepacket at a strong excitation

          E. Karule, A. Gailitis

Multiphoton ionization with extra photons from the Rydberg states of atomic hydrogen and the hydrogen like ionsDaudzfotonu jonizācija ar liekiem fotoniem no Ridberga stāvokļiem udeņraža atomā un tam līdzīgajos jonos