Latvijas Universitāte

 

Fizikas un matemātikas fakultāte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS

INSTITŪTS

 

 

1994 2004

 

 

 

 

 

 

 

SATURS

 

 

Lpp.

 

 

Ievads 3

 

1. Ieskats institūta vēsturē 4

 

2. ASI desmitgade faktos un skaitļos 9

3. Laboratorijas un grupas 12

 

3.1. Molekulu optiskās polarizācijas laboratorija 12

 

3.2. Atomu un molekulu fizikas laboratorija 14

 

3.3. Teorētiskās fizikas laboratorija 16

 

3.4. Bio-optikas un šķiedru optikas grupa 18

 

3.5. Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu

tehnoloģijas laboratorija 20

 

3.6. Astrospektroskopijas grupa 22

 

3.7. Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas grupa 24

 

4. ASI realizētie projekti, 1994 2003 26

 

5. Zinātniskās publikācijas, 1994 2003 45

 

6. ASI darbinieku referāti konferencēs, simpozijos,

semināros, 1994 2003 58

 

7. Promocijas padomes darbība un aizstāvētās disertācijas, 1994 2003 80

 

8. Referāti ASI zinātniskajos semināros, 2002-2003 86

9. Pēdejo gadu publikāciju saraksts 91

 

 

 

 

 

 

 

 
Ievads

 

LU FMF Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI) uzsāka darbību 1994. g. 1. martā, atbilstoši LU Senāta lēmumam Nr. 74 apvienojot LU Zinātņu daļas Spektroskopijas nodaļu un LZA Fizikas institūta Teorētiskās fizikas laboratoriju.

ASI darbības lauks ir atomu un molekulu fizika un optisko tehnoloģiju attīstība. Šajās jomās institūta pētnieki ir atzītas autoritātes gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. ASI tiek kompleksi pētītas lāzeru starojuma izmantošanas iespējas atomu un molekulu īpašību noteikšanai un izmainīšanai, kā arī jaunu fotonisku ierīču izveidei. Bagātā pieredze, kas institūtā uzkrāta spektroskopijas jomā, lieti noder gan zvaigžņu sastāva un Zemes atmosfēras pētījumos, gan ūdeņu kvalitātes kontrolē, gan mākslas darbu ekspertīzēs, gan jaunu, enerģiju taupošu gaismas avotu izstrādē, gan optisko šķiedru ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanā. Pēdējos gados izstrādātas arī perspektīvas optiskās metodes un ierīces klīniskajai diagnostikai un lāzeru terapijai. ASI zinātnieki sniedz būtisku ieguldījumu arī LU studiju procesā gan vadot institūtā doktoru, maģistru un bakalauru darbus, gan pasniedzot vairāk kā 10 lekciju kursus Fizikas un matemātikas fakultātē.

Šajā krājumā aplūkots institūta desmitgades veikums vairākos aspektos gan vēsturiskā, pieminot arī aizsaulē aizgājušos institūta un abu bāzes laboratoriju dibinātājus, gan tematiskā, īsi raksturojot septiņas ASI pētnieku laboratorijas un grupas, gan uzskaitot un analizējot desmitgadē izstrādātos projektus un to rezultātu atspoguļojumu zinātniskajās publikācijās un starptautisko konferenču referātos. Sniegts arī pārskats par institūtā izstrādātajām un aizstāvētajām disertācijām, LU Astronomijas un fizikas promocijas padomes darbību institūta paspārnē un ASI zinātniskajiem semināriem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Ieskats institūta vēsturē

 

Atomfizikai un spektroskopijai Latvijas Universitātē ir senas tradīcijas. Jau 1919. g. pie Matemātikas un dabaszinību fakultātes izveidojās Fizikas laboratorija, kas vēlāk pārauga Fizikas institūtā (FI, pirmais vadītājs vec. doc. F. Gulbis). FI galvenie uzdevumi bija fizikas zinātnes disciplīnas mācīšana dažādās LU fakultātēs un zinātniski pētnieciskā darba organizēšana spektroskopijā, rentgenstaru fizikā un fizikālajā elektronikā. Jau trīsdesmitajos gados uzsākta auglīga starptautiska sadarbība spektroskopijas jomā ar Varšavas Universitāti - tur stažējās Ludvigs Jansons, fakultātes dekāns un Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs pēckara periodā. Adminstratīvi Fizikas institūts visu savu pastāvēšanas laiku līdz 1944. g. (ar pārtraukumu 1940-1941) bija iekļauts Matemātikas un dabaszinību fakultātē.

Pēc kara Latvijā turpinājās iesāktie darbi spektroskopijā. Tie attīstījās divos virzienos - molekulārajā spektroskopijā un atomu spektroskopijā, t. sk. spektroskopisko metožu izmantošanā atomu sadursmēs notiekošās enerģijas pārneses izpētei. Šis virziens kļuva sevišķi aktuāls 60-to gadu sākumā, meklējot jaunas perspektīvas aktīvās vides gāzu lāzeriem.

1967. g. uz Eksperimentālās fizikas katedras bāzes izveidojās Spektroskopijas problēmu laboratorija (SPL, vadītāja - prof. E.Krauliņa), kas līdzās Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijai (vadītājs prof. I. Vītols) un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijai (vadītājs prof. V. Fricbergs) kļuva par patstāvīgu LVU zinātnisko struktūrvienību. Izvēršot savu pētniecisko darbību, SPL pilnībā aizņēma Vecrīgas ēku Šķūņu ielā 4. 1987. gadā SPL formāli pārtapa par LVU Zinātņu daļas Spektroskopijas nodaļu (SN). SPL/SN zinātniski pētnieciskais darbs bija saistīts ar dažādu elementāro sadursmju un fotoprocesu pētījumiem vielas gāzveida fāzē, eksperimentos izmantojot modernās spektroskopijas metodes un lāzerus. No 1967.g. līdz 1990. g. SPL/SN izstrādātas un aizstāvētas 20 PSRS zinātņu kandidāta disertācijas un 3 PSRS zinātņu doktora disertācijas (E. Krauliņa, M. Jansons, R. Ferbers).

1957. g. Latvijas PSR ZA Fizikas institūtā (ZA FI) Dr. Viktors Veldre nodibināja Teorētiskās fizikas laboratoriju (TFL). Tās zinātniskā darbība bija saistīta ar elektronu-atomu sadursmēm, kodolu fiziku, magneto-hidrodinamiku un cietvielu fiziku. TFL sadarbojās ar Ē.Andersona grupu no LU MII. 70.-to gadu sākumā TFL ar teorētiskajiem darbiem atomu fizikā Rietumos kļuva pazīstama kā Riga Group. 5 laboratorijas zinātnieki R.Pēterkops, R.Damburgs, M.Gailītis, I.Bērsons un E.Karule-Gailīte Ļeņingradas (St.Pēterburgas) Universitātē aizstāvēja PSRS zinātņu doktora disertācijas un 12 zinātņu kandidāta disertācijas.

Tādā veidā vēsturiski Latvijā bija izveidojušās divas spēcīgas zinātniskās laboratorijas, kas eksperimentāli (LU SPL/SN) un teorētiski (ZA FI TFL) nodarbojās ar pētījumiem atomu fizikā un spektroskopijā. Abas laboratorijas ar saviem darbiem ieguva atzinīgu starptautisku novērtējumu. Fiziķu sabiedrībā parādījās termins "Rīgas skola atomu fizikā". Sadarbojoties abu laboratoriju zinātniekiem, Rīgā tika noorganizētas divas lielas Vissavienības konferences "Elektronu un atomu sadursmju fizikā" (1967. g. un 1984. g.) un divas starptautiskas konferences - 6. Starptautiskā atomfizikas konference (ICAP, 1978. g.) un 4. Eiropas atomu un molekulu fizikas konference (ECAMP,1992. g.).

1994. gadā pēc prof. Māra Jansona iniciatīvas abas laboratorijas apvienojās jaunā struktūrā LU Fizikas un matemātikas fakultātes paspārnē Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, kurā sekmīgi turpinājās gan teorētiskie un eksperimentālie atomu-molekulu sistēmu pētījumi, gan arī lietišķie pētījumi ar optiku saistītās nozarēs (augstfrekvences bezelektrodu lampu, optisko šķiedru un optoelektronisko ierīču izstrāde, optisko metožu pielietojumi medicīnā u.c.). Diemžēl 1997. g. septembrī pāragri aizsaulē aizgāja institūta direktors prof. M. Jansons, kas bija smags trieciens visai Latvijas zinātnei. Institūts turpināja darboties prof. Mārča Auziņa vadībā, aizvien paplašinot starptautisko sadarbību un pētniecības jomas. 2000. gadā institūtā iekļāvās jauna astrospektroskopijas grupa Dr. L. Zača vadībā. Nozīmīgs notikums institūta vēsturē bija 2002. gadā saņemtais Eiropas Komisijas atbalsts 5. Ietvarprogrammas ekselences centra projektam nanofizikas fundamentālo pētījumu un pielietojumu jomā.

ASI dibinātājs un direktors

profesors MĀRIS JANSONS

02.08.1936 - 18.09.1997

 

Māris Jansons strādā LU Fizikas un matemātikas fakultātē (FMF) kopš 1960. gada. Jau studiju laikā docents Ojārs Šmits, Jāzeps Eiduss un profesore Elza Krauliņa iezīmē viņa zinātniskā darba virzienu, proti, atomfiziku un spektroskopiju.

1966. gadā Māris sāk zinātniskā līdzstrādnieka gaitas docentes E.Krauliņas vadītajā Spektroskopijas problēmu laboratorijā. Rit ļoti mērķtiecīgs zinātniskais darbs. Viņš piedalās Vissavienības konferencēs elektronu un atomu sadursmju fizikā (1965 Harkovā) un zemtemperatūras plazmas fizikā (1966 Kijevā). Pētījumu rezultāti tiek apkopoti darbā Sensibilizētā fluorescence dzīvsudraba un indija tvaiku maisījumā, kuru aizstāvot LVU FMF padomē optikas specialitātē, 1969. gadā Māris Jansons iegūst fizikas un matemātikas kandidāta grādu. Viens no viņa oponentien ir Ļeņigradas Valsts Universitāte profesors Sergejs Frišs. Kopš 1970. gada M. Jansons pievēršas vairāk pasniedzēja darbam Eksperimentālās fizikas katedrā, sākumā viņš ir vecākais pasniedzējs, bet kopš 1975. gada docents.

1979. gada beigās E.Krauliņa Mārim Jansonam uztic vadīt Spektroskopijas problēmu laboratoriju (SPL), kas vēlāk (1987) pārtop Spektroskopijas nodaļā (SN). Viņi ir ilgus gadus fakultātē strādājuši blakus gan pasniedzēja, gan zinātnieka darbā. M. Jansonam jau ir arī zināma vadītāja prasme, kuru viņš ieguvis, četrus gadus būdams fakultātes dekāna vietnieks. Laikā no 1989. līdz 1993. gadam SN vadītājs Māris Jansons vienlaicīgi uzņemas vadīt arī Eksperimentālās fizikas katedru.

Turpinās eksperimenti, dalība starptautiskās konferencēs sadursmju fizikā Rīgā un Kembridžā (1969), Amsterdamā (1971), Užgorodā (1972), Belgradā (1973), kā arī atomfizikā Berklijā (1979). Tiek uzrakstīti raksti žurnālos Optika i spektroskopija (1970 divi raksti; 1978, 1979, 1982, 1983, 1984), Dokl. AN SSSR (1978), Chemical Physics Letters (1976, 1979, 1982), Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics (1982). M. Jansons ir vadītājs 5 aspirantiem, kuri sekmīgi aizstāv kandidāta disertācijas (E.Kopeikina 1977, S.Papernovs 1979, J.Kļaviņš 1983, Ž.Žvegžda 1984; S.Zagrebins - 1987). 1985. gadā Mārim Jansonam pelnīti piešķir fizikas un matemātikas zinātņu doktora grādu un 1988. gadā profesora nosaukumu optikas specialitātē. (1991 habilitētā doktora grādu Latvijas Republikā).

Kopā ar Sankt-Pēterburgas Universitātes profesoru Andreju Kļučarevu M.Jansons uzraksta monogrāfiju Elementārie procesi sārmmetālu plazmā (M., Energoizdat,1988, 242 lpp.). Prof. M. Jansons sadarbojas arī ar citu universitāšu un institūtu zinātniekiem. Piemēram, divreiz (1979 un 1989) stažējas Polijas ZA. Turpinot vēl SPL laikos uzsākto zinātnisko sadarbību ar prof. V. Demtrederu Kaizerslauternas Universitātē Vācijā (1973. gadā stažējoties Māris strādā kopā ar prof. Klāsu Bergmanu), M.Jansona līdzstrādnieks J.Kļaviņš 1992 gadā tur strādā kā DAAD stipendiāts. Atomu un molekulu fizikas konferencē Rīgā (1992) M.Jansons ir uzaicinātais referents. Vēl konference SanktPēterburgā (1992) un zemtemperatūras plazmas fizikā Rīgā (1993). M.Jansonu ievēl par Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētājlocekli (1992) un īsteno locekli (1993). Viņš vada Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisiju "Fizika, matemātika, astronomija" (3.NEK).

Kopš 1992. g. M.Jansons ir Krievijas ZA zinātniskās padomes "Elektronu un atomu sadursmju fizika" ārzemju loceklis (1992-1996). Viņš ir Latvijas fizikas biedrības valdē. Viņš panāk tās darba atjaunošanos - notiek regulāri LFB semināri un konferences (Rīgā - 1993, 1994; Daugav-pilī vēlāk 1996). Un tas vēl nav viss.

Viņa ideja ir izveidot fakultātes institūtu (zinātnisku institūtu pie fakultātes), apvienojot LU SPL ar ZA Fizikas institūta Teorētiskās fizikas laboratoriju, lai zem Universitātes jumta apvienotos visi zinātnieki Latvijā, kuri strādā atomfizikas un spektroskopijas virzienā. Faktiski tā būtu jau agrāk (1919-1944) esošā Fizikas institūta atdzimšana, kurš pastāvēja LU Matemātikas un dabaszinātņu nodaļā, un starp kura virzieniem bija analītiskā spektroskopija un atomu fizika un kurš apvienoja mācību darbu ar zinātnisko. Pie tam M.Jansons uzsver, ka institūta nodibināšana ir reāla izglītības un zinātnes integrācija. Un LU Senāts 28.02.1994 nolemj (lēmums Nr.74): uz LU Spektroskopijas nodaļas bāzes izveidot LU Fizikas un matemātikas Atomfizikas un spektroskopijas institūtu (ASI).

1994. gada 1. martā tiek nodibināts ASI, Institūta lietošanā nodod ēku Škūņu ielā 4 (LU rektora prof. Jura Zaķa pavēle Nr. 1/38). No 27.04.94 M.Jansons ir paša izlolotā institūta direktors, fakultātes Domes un LU Senāta loceklis. Viņš seko ASI izaugsmei un lepojas ar to. Sākumā ASI ir 6 habilitētie doktori, bet pēc trim gadiem jau 8 (M.Auziņš 1995, M.Tamanis 1996). Prof. Māris Jansons ir divu pētniecības grupu vadītājs Spektroskopijas nodaļā. (Teorētiskās fizikas nodaļu vada prof. Erna Gailīte).

Laika periodā (1994-1997) M.Jansons vada divus LZP grantus Enerģijas pārdeves un jonizācijas mehānismu pētījumi molekulu un atomu sadursmēs un Zemtemperatūras plazmas pētījumi ar augstas izšķiršanas spējas spektroskopijas metodēm (Iepriekšējā periodā (1990-1993) viņš vadīja vienu grantu Enerģijas pārdeves un jonizācijas sadursmju procesu pētījumi ķīmisko elementu tvaiku fāzē ar spektroskopiskām metodēm.). Projektu izpildītāji ir 2 Dr. (J.Kļaviņš, A.Skudra) un 4 maģistri (V.Gruševskis, A.Ekers, K.Orlovskis, G.Rēvalde, S.Putniņa). G.Rēvalde beidz aspirantūru Maincas Universitātē Vācijā (Zinātniskie vadītāji prof. G.Verts un M.Jansons) un 1996. g. nogalē iegūst Dr. phys. grādu. A.Ekers (LZP doktorants, vēlāk arī DAAD stipendiāts) un K.Orlovskis studē doktorantūrā prof. M.Jansona vadībā. (A.Ekers aizstāv Dr. grādu 1999. g. sākumā un to profesors vairs nepieredz). Zinātniskās sadarbības ar ārzemju universitātēm turpinās - ar prof. K. Bergmanu Kaizerslauternas Universitātē Vācijā, ar prof. S. Svanbergu Lundas Tehnoloģiskajā Institūtā, Zviedrijā, ar prof. M.Głódź Polijas ZA Fizikas institūtā, Varšavā, ar prof. H. Hulsmanu Antverpenes Universitātē, Beļģijā, ar prof. A.Kļučarevu SanktPēterburgas Universitātē, Krievijā.

Par galvenajiem 1994-1996 pētījumu rezultātiem LZP Ekspertu komisijas (3. NEK) atskaitē lakoniski teikts: Teorētiski un eksperimentāli pētīti un noskaidroti enerģijas pārdeves un jonizācijas mehānismi molekulu un atomu sadursmēs sārmu metālu tvaikos (M.Jansons, V.Gruševskis). Noteiktas iekšmolekulārās perturbācijas KLi molekulā (A.Ekers) un metastabilo molekulāro stāvokļu dzīves laiki nātrija molekulai (J.Kļaviņš). Ar ļoti augstas izšķiršanas lāzera spektroskopijas metodēm noteikta supersīkstruktūras sašķelšanās un kodolu raksturojošā sīkstruktūras anomālija eiropija joniem (G.Rēvalde). Šiem rezultātiem ir fundamentāla rakstura nozīme kodolu, atomu un molekulu fizikā un spektroskopijā, kā arī pielietojumu fizikā zemtemperatūras plazmā un gāzu izlādē.

Nozīmīgs notikums ir Starptautiskā konference Zemteperatūras plazmas fizikā Petrozavodskā (1995), kur prof. M. Jansons ir orgkomitejas loceklis un referē plenārsēdē. Kopš 1995. gada akadēmiķis M. Jansons darbojas Krievijas ZA Spektroskopijas asociācijas padomē un Eiropas Padomes Molekulu fizikas sekcijā.

Līdztekus daudzajiem pienākumiem profesors M. Jansons LU FMF turpina lasīt lekcijas un izveido jaunus speckursus (optiskie kvantu ģeneratori, atomspektroskopija, modernās fizikas problēmas, nelineārā lāzeru spektroskopija, lāzeru fizika un spektroskopija). Nepabeigti palika viņa 2 pēdējos gadus rakstītie lekciju teksti maģistriem par spektrālo līniju platumu.

1997. gada 16. septembrī Māris Jansons tiek ievēlēts LU FMF Valsts profesora amatā lāzeru fizikā un spektroskopijā. Pats viņš paspēj izvērtēt profesora amatu pretendetu piemērotību būt profesoriem cietvielu fizikas apakšvirzienos, un pēc 2 dienām ir aizsaulē.

Profesora Māra Jansona piemiņa iemūžināta LZA Ludviga un Māra Jansonu balvā jaunajiem zinātniekiem (LZA Senāta 1998.gada 22.septembra lēmums). Šīs balvas laureāti ir H. Rjabovs (1999), Artūrs Kuļšs (2000), Olga Nikolajeva (2001), Jānis Alnis (2002) un Olga
Docenko (2003). Pēdējie četri ir LU FMF ASI doktoranti.

A. Tāle

 

 

Profesore Elza Krauliņa

04.08.1920 07.01.2002

 

Pasaulē nav tāda spēka kas nepadodas cilvēka darbam ja viņš ar mīlestību to izvēlējies un ielicis tajā savu dvēseli. Šos rakstnieka Ļeva Kasiļa vārdus pilnībā var attiecināt uz profesores Elzas Krauliņas mūža veikumu.

Elza (Vēvere) Krauliņa dzimusi 1920. gada 4. augustā Slokā. 1939. gadā viņa iestājās Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē lai studētu fiziku bet karš 1941. gada jūnijā mācības pārtrauca. 1943. gadā vācu okupētajā teritorijā E. Krauliņa organizēja un izdeva laikrakstu "Jaunais Latvietis" bet 1944. gadā sāka strādāt laikraksta "Padomju Jaunatne" redakcijā par atbildīgo sekretāri. Vēlāk 1945. gada augustā lai labāk varētu apvienot mācības universitātē ar darbu E. Krauliņa pārgāja strādāt laikraksta "Cīņa" redakcijā kur turpināja strādāt arī pēc universitātes beigšanas 1947. gadā. 1949. gada maijā E. Krauliņa pilnīgi pievērsās fizikai un iestājās aspirantūrā Ļeņingradas Valsts universitātē pie PSRS ZA korespondētājlocekļa prof. Sergeja Friša.

Pēc aspirantūras beigšanas 1952. gada februārī E. Krauliņa sāka strādāt Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē par asistenti (1952 1953) par pasniedzēju (1953 1956) un docenti (1956 1973). Viņa ir lasījusi lekcijas vispārīgajā fizikā lietišķajā optikā un spektrālanalīzē atomspektroskopijā. No 1956. 1959. gadam E. Krauliņa bija Fizikas un matemātikas fakultātes dekāne. No 1958. 1967. gadam viņa veica Eksperimentālās fizikas katedras vadītājas pienākumus bet no 1967. gada 1. oktobra līdz 1979. gada 1. aprīlim bija Spektroskopijas problēmu laboratorijas vadītāja. Jau no pirmajām darba dienām E. Krauliņai bija skaidrs ka daudz kas būs jāizgatavo pašu rokām. Tāpēc tika pieņemts darbā stikla pūtējs un izveidotas mehāniskās darbnīcas kā arī radīta spēcīga elektroniķu grupa kura nodarbojās ar vajadzīgās aparatūras izgatavošanu un esošās aparatūras remontu.

Elza Krauliņa 1971. gadā aizstāvēja doktora disertāciju: "Ierosmes enerģijas pārdeve metālu tvaiku sensibilizētajā fluorescencē". Tas notika Ļeņingradas Valsts universitatē. E. Krauliņa bija pirmā sieviete - doktore optikā Baltijas republikās un pirmā fiziķe LVU kas aizstāvēja doktora disertāciju. 1973. gadā Elzai Krauliņai piešķirts profesora zinātniskais nosaukums.

Elza Krauliņa 1978. gadā aktīvi piedalījās starptautiskās atomfizikas konferences organizēšanā Rīgā. 1979. gadā atteicās no laboratorijas vadītājas pienākumiem turpināja strādāt par zinātnisko konsultanti. Elza Krauliņa ir rediģējusi 15 zinātnisko rakstu krājumus tur lieti noderēja viņas žurnālistes māka. Viņa ir vairāk kā 100 zinātnisku publikāciju autore un piedalījusies ar referātiem daudzās starptautiskās konferencēs.

Elza Krauliņa vairāk kā 30 gadus vadīja spektroskopijas zinātnisko padomi (no 1958. gada) pie Latvijas Zinātņu Akadēmijas. Reizi mēnesī tika organizētas lekcijas rūpnīcu laboratoriju darbiniekiem par jaunumiem spektrālanalīzē. Tādas laboratorijas bija 32 republikas rūpnīcās.

Profesore E. Krauliņa vispirms bija labs cilvēks ar savu piemēru rādot, kā jādzīvo starp līdzcilvēkiem. Viņa atteicās no labi apmaksāta darba laikraksta "Cīņa" redakcijā un iestājās aspirantūrā kur maksāja tik maz ka nebija iespējams pat pilnvērtīgi paēst bet viņa vēl atlicināja mazumiņu ko atsūtīt mammai uz Rīgu. Profesore tiešām visu gribēja izdarīt pēc labākās sirdsapziņas un tāpēc arī tik ātri aizgāja no Spektroskopijas problēmu laboratorijas vadītājas amata (jau 1979. gadā) jo manīja ka vairs visu nevar izdarīt tik labi kā gribējās nododot laboratorijas vadīšanu savam pirmajam aspirantam Mārim Jansonam. Strādājot kopā ar viņu, bija drošības sajūta ka jebkurā grūtā un atbildīgā brīdī viņa nāks palīgā dodot padomu mierinot vai kopīgi meklējot optimālu risinājumu un ja bija vajadzība tad arī tūlīt pati nešaubīgi rīkojās. E. Krauliņa vienmēr ņēma vērā kopējās intereses un tās stādīja augstāk par savām interesēm. Lai Dievs dod ka mēs tā spētu!

 

A. Skudra

 

 

ZA FI Teorētiskās fizikas laboratorija

(1958-1993)

 

Teorētiskās fizikas laboratoriju (TFL) nodibināja 1957. gadā Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta (FI) direktora vietnieks Dr. Viktors Veldre (1924-1967). Teorētiskās fizikas kadru sagatavošanā Latvijas Universitātē lieli nopelni bija Dr. P.Kuņinam, kas tajā laikā lasīja kvantu mehānikas kursu un E.Riekstiņam, kas pasniedza augstāko matemātiku. Dr. V.Veldre vadīja TFL līdz sava mūžā beigām 1967. g. Vienu gadu laboratorijas vadītāja vietas izpildītājs bija R.Pēterkops, tad iecēla Dr. R.Damburgu. TFL tematika sākumā bija elektronu sadursmes ar atomiem. Elektronu izkliedes aprēķinus uz ūdeņraža atoma, lietojot stiprās saites metodi, TFL veica Dr. Raimonds Pēterkops (1930-1991), Dr. Roberts Damburgs un Dr. Modris Gailītis (1935-1993), - vienlaicīgi ar Anglijas zinātniekiem (vadītājs Prof. P.J.Burke). visi tie bija pirmie darbi šajā jomā. R.Pēterkops un Erna Karule ūdeņraža metodiku pilnveidoja un pielietoja elektronu elastīgās un neelastīgās izkliedes varbūtību aprēķiniem sārmu elementu (Li, Na, K un Cs) atomiem. Darbus vienlaicīgi ar Rietumu zinātniekiem Latvijā veica, neskatoties uz daudz mazjaudīgākām skaitļojamām mašīnām, sarežģītus uzdevumus risinot ar oriģinālām matemātiskām metodēm, kuras vēlāk tika lietotas arī Rietumos. Darbus publicēja gan LZA rakstu krājumos Atomu procesi (krievu val.), gan žurnālā J.Phys.B: Atomic and Molecular Physics u.c. Vairāki rakstu krājumi tika tūlīt tulkoti un vēlreiz iespiesti ASV. Viļņu funkcijas sārmu elementu atomiem skaitliski aprēķināja sadarbībā ar Ē.Andersona grupu LU Skaitļošanas centrā.

1967. gadā par darbu ciklu Lēnu elektronu sadursmes ar atomiem   V.Veldrem, R.Damburgam, R.Pēterkopam, M.Gailītim un E.Karulei tika piešķirta Latvijas Valsts Prēmija. R.Pēterkopa un M.Gailīša darbi par Vaņjē likumu un M.Gailīša darbi par asimptotiskajiem izvirzījumiem ir labi pazīstami un joprojam tiek bieži citēti. Pie laboratorijas ilggadīgiem darbiniekiem pieder arī Dr.I.Vīnkalns (1931-1998), kam ir kopīgas publikācijas ar M.Gailīti, Dr. R.Propins (1929-1991), kam ir kopīgas publikācjas ar R.Damburgu, Dr. A.Gailītis (darbi galvenokārt magnetohidrodinamikas jomā), kā arī Dr. I.Fabrikants, kas 90-tos gados pārcēlās uz ASV. Laikā no laboratorijas dibināšanas līdz 1994. gadam tajā kopumā strādājuši 17 cilvēki.

TFL aktīvi sadarbojās ar Ļeņingradas (tagad StPēterburgas) Universitāti. Prof. G.F.Drukarjovs un Prof. J.N.Demkovs bija bieži viesi Rīgā. Ļeņingradā savas Zinātņu Doktora (PSRS) disertācijas aizstāvējuši - R.Damburgs, R.Pēterkops, M.Gailītis, I.Bērsons un E.Karule. No Rietumiem pirmais TFL 60-tos gados apciemoja Prof. L.Spruch (Ņujorkas Universitāte). Pēc tam - Anglijas Karaliskās Biedrības īstenais loceklis Prof. P.G.Burke, U.Fano, žurnāla Phys. Rev. redaktors B.Bedersons (ASV) un Phys.B redaktors M.Seaton, K.Smits (Anglija), P.Agostini (Francija) un daudzi citi.

1970. gadu sākumā Dr. I.Bērsons un Dr. E.Karule-Gailīte pievērsās jaunai tematikai: elektromagnētiska starojuma sadarbei ar atomiem. E.Karule bija ielūgtā referente pirmajā starptautiskajā konferencē Multiphoton Processes(1977 Rochester, ASV), 1986 g. I.Bērsons bija ielūgtais referents starptautiskā konferencē Multiphoton Processes (Boulder, ASV), bet E.Karule - starptautiskajā konferencē XV Int. Conf. on Physics of Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC XV) Braitonā, Anglijā. Ielūgumus uzstāties starptautiskās konferencēs ārzemēs ne vienu vien reizi saņēma R.Pēterkops, M.Gailītis un A.Gailītis, bet līdz Latvijas neatkarībai VDK uz Rietumiem viņus ne reizi neizlaida. R.Pēterkopa darbi apkopoti viņa grāmatā, ko 1975.g. publicēja izdevniecība Zinātne Rīgā un kas drīz tika tulkota ASV Theory of Ionization of Atoms by Electron Impact (1977). R.Pēterkops mira 1991.g., Latvijas neatkarību nesagaidījis. 1978.g. FI TFL kopā ar LU SPL noorganizēja Rīgā ICAP VI (International Conference on Atomic Physics). Lokālās orgkomitejas priekšsēdētājs bija. R.Damburgs. TFL organizēja arī daudzus Vissavienības seminārus. 1992.g. Teorētiskās fizikas laboratorija sadarbībā ar Spektroskopijas laboratoriju noorganizēja Rīgā ECAMP IV. Tā bija vienīgā starptautiskā konference Austrumeiropā šajā pārejas periodā, kad dažs labs no Rietumiem baidījās šurp braukt,un tomēr tā sapulcēja ap 200 ārzemju dalībnieku. Lokālās orgkomitejas priekšsēdētāja bija Dr.h. E.Karule-Gailīte. 1992.g. viņu ievēlēja par Teorētiskās fizikas laboratorijas vadītāju.

E. Gailīte

2.    ASI desmitgade faktos un skaitļos

 

Šajā nodaļā sniegtas apkopojošas diagrammas par institūta darbību dažādos aspektos, bez īpašiem komentāriem.

 

ASI darbinieku akadēmiskā kvalifikācija 2004. gada sākumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3.    Laboratorijas un grupas

 

 

3. 1. Molekulu optiskās polarizācijas laboratorija

1994-2004

 

Galvenie zinātniskie virzieni: divatomu molekulu un atomu struktūras un dinamikas eksperimentālie pētījumi, izmantojot polarizētu lāzeru ierosmi ārējo lauku klātbūtnē.

Galvenie pētāmie objekti: IA grupas (sārmu) dimēri (Na2, K2, NaK, NaRb, NaCs, RbCs) un VIA grupas dimēri (Te2), sārmu metālu atomi (Cs).

Metodes: ar lāzeru inducētās fluorescences (LIF) spektrālie mērījumi, relatīvās intensitātes LIF spektros, LIF pēcspīdēšanas kinētika pie impulsa ierosmes, LIF lineārās un cirkulārās polarizācijas mērījumi, LIF polarizācijas un cirkularitātes izmaiņas ārējā magnētiskā laukā (Hanlē efekts) un elektriskā laukā (Štarka-Hanlē efekts), LIF spektra izmaiņas ārējā elektriskā laukā 1P stāvokļa molekulās (kvazilineārais Štarka efekts), optiskā-radiofrekvences dubultrezonanse, Štarka efekts (koherences sabrukšana, līmeņu nobīde) ierosinātos atomos pie divpakāpju lāzeru ierosmes u.c.

Eksperimentālās ierīces: argona jonu lāzeri Spectra Physics - 2040E un Spectra Physics-171, skanējamais vienfrekvences krāsvielu lāzers Coherent CR-699-21, skanējamie diožu lāzeri, augstas precizitātes (0.0001 nm) gaismas viļņa garuma mērs High Finesse GmbH, lāzera jaudas mērīšanas aparatūra Melles Griot Inc, monohromatori (5Å/mm), gaismas detektēšanas sistēmas kvantu skaitīšanas režīmā, laika amplitūdas pārveidotāji, elektromagnēts līdz 1 T u.c.

Daži iegūtie rezultāti:

Elektriskie dipola momenti: eksperiments un teorija. Tika noteikti D1P un B1P stāvokļu pastāvīgie elektriskie dipolu momenti NaK [4] un NaRb [6] molekulās; ļoti lielas (ap 7 D) dipola momenta vērtības apstiprina teorētiskos aprēķinus.

Dzīves laiki un pāreju varbūtības. Tika noteikts spontānais dzīves laiks NaK D1P NaRb D1P un C1S+ elektroniskajos stāvokļos, kā arī šķērsgriezumi NaRb molekulas sadursmēm ar Rb atomiem.

Neadiabātiskie efekti: stāvokļu lambda-dubultošanās, spin-orbitālā mijedarbība, magnētiskā predisociācija u.c. Tika noteiktas ļoti precīzas D1P un B1P stāvokļu lambda dubultošanās konstantes NaK [4], NaRb[8] molekulās. Veikta spin-orbitalās mijedarbības deperturbācija NaK d3P~D1P un d3P~c3S+ ~B1P kompleksā. Izpētīts magnētiskās predisociācijas mehānisms Te2 molekulā [2].

Enerģētisko stāvokļu potenciālo līkņu noteikšana. Eksperimentāli izpētīts NaRb X1S+ pamatstāvokļa potenciāls, reģistrējot ļoti augstu vibrācijas līmeni ar v˝=76, tuvu disociācijas robežai [9]. Noteikti A1S+ , D1P , C 1S+ a3S u.c. potenciāli NaRb molekulā.

Elektriskā un magnētiskā lauka ietekme uz polarizāciju (izkārtošanas pāreja orientācijā, jaunas metodes dipolu momentu noteikšanai un elektriskā lauka attēlošanai). Izveidots teorētisks apraksts un eksperimentāli pētīta izkārtošanas pāreja orientācijā NaK [5] un Te2 [7] molekulās. Balstoties uz molekulārās un atomārās emisijas polarizācijas izmaiņām ārējā elektriskā laukā, tiek attīstīta oriģināla metode elektriskā lauka optiskai kontrolei (kartēšanai) [7].

 

 

Galvenie sadarbības partneri: Maskavas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte (Dr. A. Stoļarova grupa), Konektikutas universitāte (Storsa, ASV, prof. W. Stwalley), Hanoveras universitāte (prof. E. Tiemann), Varšavas universitāte (prof. P. Kowalzcyk), Polijas ZA Fizikas institūts (Varšava, prof. W. Jastrzebsky).

 

Publikāciju izlase

 

Monogrāfija: M. Auzinsh and R. Ferber, Optical Polarisation of Molecules, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

 

Raksti:

 1. M. Auzinsh, R. Ferber, A. V. Stolyarov, Separation of quadratic and linear external field effects in high J quantum beats, J. Chem. Phys., 1994, 101, p. 5559-5565.
 2. M. Auzinsh, A. V. Stolyarov, M. Tamanis, R. S. Ferber, Magnetic field induced alignement-orientation conversion: Non-linear energy shift and predissociation in Te2 B1u state, J. Chem.Phys., 1996, 105, p. 37-49.
 3. M. Tamanis, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A. V. Stolyarov, R. Ferber, NaK D1P electric dipole moment measurement by Stark level crossing and e-f mixing spectroscopy, J. Chem. Phys., 1997, 106, p. 2195-2204.
 4. M. Tamanis, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, R. Ferber, E. A. Pazyuk, A. V. Stolyarov, A. Zaitsevski, NaK Lambda-doubling and permanent electric dipoles in low lying 1P states: Experiment and theory, Phys. Rev. A., 1998, 58, p.1932-1943.
 5. O. Nikolayeva, M. Auzinsh, M. Tamanis, R. Ferber, Electric Field Induced AlignmentOrientation Conversion in Diatomic Molecules: Analysis and Observation for NaK, J. Mol. Struct., 1999, 480-481, p. 283-287.
 6. Nikolayeva, I. Klincare, M. Auzinsh, M. Tamanis, R. Ferber, E. A. Pazyuk, A. V. Stolyarov, A. Zaitsevski, R. Cimiraglia, Permanent electric dipoles in B1P and D1P states of NaRb: Experiment and theory, J. Chem. Phys. 2000, 113, 4896-4900.
 7. M. Auzinsh, R. Ferber, O. Nikolayeva, N. Shafer-Ray, M. Tamanis, Influence of the Stark effect on the fluorescence polarization of X1S - B1P state laser-excited NaRb: application to the direct imaging of electric fields, J. Phys. D: Applied Physics, 2001, 34, 624-630.
 8. A. Zaitsevski, S.O. Adamson, E. A. Pazyuk, A. V. Stolyarov, O. Nikolayeva, O. Docenko, I. Klincare, M. Auzinsh, M. Tamanis, R. Ferber, Energy and radiative properties of low-lying NaRb states, Phys.Rev. A, 2001, 63, 052504 (10 pages).
 9. O. Docenko, O. Nikolayeva, M. Tamanis, R. Ferber, E. A. Pazyuk, and A. V. Stolyarov, Experimental studies of the NaRb ground-state potential up to the v= 76 level. Phys. Rev. A, 2002, 66, 502508, (8 pages).
 10. I.Klincare, M.Tamanis, R.Ferber, Spontaneous lifetimes and relaxation cross-sections of the D1P state of NaRb, Chemical Physics Letters, 382, p. 593-598 (2003).

 

 

 

 

 


 

3.2. Atomu un molekulu fizikas laboratorija

1994-2004

Mūs vienmēr ir pārsteigusi atšķirība starp to pasauli, kuru mēs redzam ikdienā un tām dīvainībām, kuras mēs novērojam kvantu pasaulē. Kvantu interferences parādību un koherento efektu pētījumi, kas ir viena no galvenajām tēmām, ar ko mēs nodarbojamies Atomu un molekulu fizikas laboratorijā, ļauj dziļāk izprast pašas fundamentālākās kvantu fizikas likumsakarības. Pētot šīs interferences parādības molekulās, pateicoties molekulu lielajai leņķiskā momenta vērtībai, ir iespējams detāli izsekot, kā šīs kvantu fizikas likumsakarības, pieaugot daļiņas leņķiskajam momentam pāriet klasiskās fizikas likumsakarībās. Tajā pat laikā, pētot koherentās parādībās atomos un molekulās, ir iespējas nodarboties ar ļoti konkrētiem fizikālo procesu pētījumiem, ieskaitot tādus, kas perspektīvā var tikt izmantoti praksē, piemēram, veidot augstas jutības magnetometrus, kas darbojas uz jutības robežas, ko atļauj kvantu fizikas likumsakarības vai arī ar augstu jutību detektēt vidi piesārņojošu gāzu klātbūtni.

Šī pētījumu tematika mums ir ļāvusi atrast ļoti daudzus ieinteresētus sadarbības partnerus gan Eiropā, gan arī ārpus tās. Tā tāpat ir ļāvusi iesaistīties daudzās starptautiskās pētījumu programmās.

Pēdējos 10 gados Atomu un molekulu fizikas laboratorija sadarbībā ar partneriem citās pētniecības iestādēs ir strādājusi sekojošos virzienos un ir ieguvusi sekojošus svarīgākos rezultātus:

 1. Izpētīti jauni mehānismi, kā sākotnēji izkārtotā atomārā ansamblī var parādīties atomu orientācija (jauni izkārtošanas pārejas orientācijā mehānismi) [3,5].
 2. Teorētiski un eksperimentāli izpētīti mehānismi, kas noved pie tumšo un gaišo rezonanšu veidošanās sārmu metālu atomu tvaikos [7].
 3. Pētīti sārmu metālu atomi sub-mikronu biezuma kivetēs, kas ļauj ar relatīvi vienkāršu metožu palīdzību iegūt zem-Doplera izšķirtspējas spektrus. Ar šo metožu palīdzību ir pētīts magnētiskā lauka inducēts cirkulārais dihroisms atomos [10].
 4. Līdzdalība eksperimentos, kas ir saistīti ar elektrona pastāvīgā dipola momenta (EDM) meklējumiem .
 5. Atklātas un izpētītas jaunas likumsakarības ierosinātu atomu un molekulu sadursmju procesos: asociatīvā jonizācija [1], disociatīvā lādiņa pārnese [9].
 6. Pētīti fotodisociācijas stereo-dinamiskie aspekti [8].
 7. Izpētīts ilgdzīvojošu ierosinātu molekulu rašanās sadursmju mehānisms pie molekulāra kūļa optiskās ierosmes [2], virknei atomu atomu sadursmju pirmo reizi iegūti enerģijas pārneses efektīvie šķērsgriezumi un izmērīti ierosināto stāvokļu dzīves laiki [6].
 8. Līdzdalība eksperimentos, kas ir saistīti ar elektrona pastāvīgā dipola momenta (EDM) meklējumiem [11]
 9. Izstrādātas jaunas metodes atmosfēru piesārņojošu gāzu analīzei [12] .

Aktīvākie sadarbības partneri

 1. Latvijas Universitāte, Latvija, Prof. Ruvins Ferbers,
 2. Kaizerslauternas Universitāte, Vācija, Prof. Klāsa Bergmana grupa,
 3. Oklahomas Universitāte, ASV, Prof. Nila Šeifere-Reja grupa,
 4. Berklijas Universitāte, ASV, Prof. Dmitrija Budkera grupa,
 5. Lundas Universitāte, Zviedrija, Prof. Sūnes Svānberga grupa
 6. Antverpenes Universitāte, Beļģija, Prof. Hermana Hulsmana grupa ,
 7. Armēnijas ZA Fizikālo problēmu institūts, Armēnija, Prof. Dāvida Sarkisjana grupa.
 8. Polijas Zinātņu akadēmijas fizikas institūts, Polija, Prof. M. Glodž
 9. Izraēlas tehnoloģiskais institūts (Tehnions), Izraēla, Prof. E. Nikitins

 

Pēdējo gadu svarīgākās publikācijas

Monogrāfija. M. Auzinsh, R. Ferber, Optical Polarization of Molecules, Cambridge University Press, (1995).

 1. J.Klavins, M.Jansons, A.Ekers, Luo Caiyan and S.Svanberg, Ionization in collisions between excited sodium dimers and atoms, Chem Phys Lett. 228, p.346-350 (1994)
 2. J.Klavins and H.Hulsman, Experiments on collisional relaxation of Na2 molecules in the b 3PU state, Chem.Phys.Lett. 253, p. 165-170, (1996)
 3. Auzinsh M, Angular momenta dynamics in magnetic and electric field: Classical and quantum approach, Can. J. Phys.75 (12): 853-872 (1997)
 4. Kendrick, B.K., L. Jayasinghe, S. Moser, M. Auzinsh, and N. Shafer-Ray, Observation of predicted resonance structure in the H+D-2 -> HD(v '=0,j '=7)+D reaction at a collision energy of 0.94 eV. Phys. Rev. Lett. 84 (19): p. 4325-4328 (2000)
 5. Alnis, J. and M. Auzinsh, Angular-momentum spatial distribution symmetry breaking in Rb by an external magnetic field. Phys. Rev. A, 63 (2): 023407 (2001)
 6. A.Ekers, M. Glodz, J. Szonert, J. Klavins, V. Grushevsky, Energy transfer between the 2S and 2D states in alkalis: experiment and theory, Can. J. Phys., 79, p.1039-1053, (2001)
 7. Alnis, J., K. Blushs, M. Auzinsh, S. Kennedy, N. Shafer-Ray, and E.R.I. Abraham, The Hanle effect and level crossing spectroscopy in Rb vapour under strong laser excitation. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 36 (6): p. 1161-1173 (2003)
 8. Kaufmann, O., A. Ekers, K. Bergmann, N. Bezuglov, K. Miculis, M. Auzinsh, and W. Meyer, Velocity redistribution of excited atoms by radiative excitation transfer. I. Experimental demonstration by photodissociation of Na-2 and field-free imaging. J. Chem. Phys. 119 (6): p. 3174-3186 (2003)
 9. O. Kaufmann, A. Ekers, C. Gebauer-Rochholz, K. U. Mettendorf, M. Keil, and K. Bergmann, Dissociative charge transfer from highly excited Na Rydberg atoms to vibrationally excited Na2 molecules, Int. J. Mass. Spectrom. 205, 233-239 (2001)
 10. Sarkisyan D, Papoyan A, Varzhapetyan T, Alnis J, Blush K, Auzinsh M, Sub-Doppler spectroscopy of Rb atoms in a sub-micron vapor cell in the presence of a magnetic field, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 6: S142S150 (2004)
 11. Nikitin, E., E. Dashevskaya, J. Alnis, M. Auzinsh, E.R.I. Abraham, B.R. Furneaux, M. Keil, C. McRaven, N. Shafer-Ray, and R. Waskowsky, Measurement and prediction of the speed-dependent throughput of a magnetic octupole velocity filter including nonadiabatic effects. Phys. Rev. A, 68: 023403 (2003)
 12. Somesfalean G, Sjoholm M, Alnis J, af Klinteberg C, Andersson-Engels S, Svanberg S, Concentration measurement of gas embedded in scattering media by employing absorption and time-resolved laser spectroscopy, Applied Optics, 41 (18): 3538-3544 (2002)

 

 

 

 

 

 

3.3. Teorētiskās fizikas laboratorija

1994 2004

 

1994. gadā, apvienojot LZA FI Teorētiskās fizikas laboratoriju un LU FMF Spektroskopijas laboratoriju, tika izveidots Atomfizikas un Spektroskopijas institūts.

        Latvijas neatkarības sākuma periodā bijušās PSRS zinātniekiem bija pieejami ISF (International Science Foundation) and Latvijas Valdības apvienotie granti (Sorosa granti). .E.Karule šādu grantu saņēma no 1993 līdz 1995.gadam.

        1993. -1996. g. E.Karule-Gailīte vadīja Rīgas grupas darbu pie projekta "Elektronu un fotonu mijiedarbība ar atomiem, joniem un molekulām" (koordinators P.G.Burke, Anglija EC HC Network Contract ERB CHRX CT920013).

        1994. gadā E.Gailīti ievēlēja Ziemeļvalstu un Baltijas valstu teorētiskās fizikas Padomē (pie NORDITA, Dānijā), kuras sastāvā viņa bija līdz 1999.g, kad, fundamentālās zinātnes finansējumam Ziemeļvalstīs krasi samazinoties, to likvidēja.

        No 1992. -1994. g. E.Karule-Gailīte bija 18. un 19. ICPEAC (International Conference on the Physics of Electronic Atomic Collisions) Starptautiskās orgkomitejas locekle.

        I.Bērsons 2000. gadā bija SILAP (Super-Intense Laser-Atom Physics) Starptautiskās orgkomitejas loceklis.

        2001. -2003. g. I.Bērsons bija Latvijas Fizikas biedrības (LFB) Prezidents.

        Prof. I.Martinsons (Zviedrija) 2001.g. prezentēja IUPAP 23. Ģenerālā Asamblejā Brazīlijā materiālus par fiziku Latvijā un ar 2002.g. LFB tika uzņemta IUPAP, kas nozīmē Latvijas fiziķu sasniegumu oficiālu starptautisku atzīšānu. E.Gailīte-Karule 2002.g. ir ievēlēta par IUPAP GA (Ģenerālās Asamblejas) Komisijas Fizika attīstībai locekli.

I.Bērsons un A.Gailītis lasa lekciju kursus LU FMF. 2001.g. I.Bērsona vadībā doktora disertāciju Īsu pusperioda impulsu un Ridberga atoma mijiedarbības teorija aizstāvēja Artūrs.Kuļšs. Doktorante Rita Veilande 2003.g. ar izcilību beidza LU un ir K.Morberga stipendiāte.

Teorētiskās fizikas laboratorijas personāla pašreizējais sastāvs: Dr.habil.phys. E.Gailīte (lab.vad.), Dr.habil.phys. I.Bērsons, Dr. Phys. A.Gailītis (papildus darbs, viņa pamatdarbavieta ir LU Fizikas institūts). R.Damburgs no 1998.g. ir Valsts Emeritus zinātnieks.

Zinātniskajā darbā iesaistītas studentes: doktorante R.Veilande, maģistratūras studentes S.Ozoliņa un N.Zorina (zinātniskais vadītājs I.Bērsons).

Teorētiskās fizikas laboratorijā tiek veikti pētījumi par lāzera starojuma mijiedarbību ar atomiem: Ridberga atomu mijiedarbība ar pusperioda (ļoti īsiem) lāzera impulsiem, atoma spektra deformācija lāzera laukā, daudzfotonu jonizācija, pārejas nepārtrauktajā spektrā, harmoniku ģenerācija. Pētījumos tiek pielietotas kvantu mehānikas un kvaziklasikas metodes. Tiek noteiktas abu metožu pielietojamības robežas. Šiem pētījumiem ir liela nozīme plazmas fizikā.

2002. g. uz Teorētiskās fizikas laboratoriju pēc savas iniciatīvas no XI Parīzes Universitātes (Orsay, Francija) atbrauca 2. gada maģistratūras students Baptiste Moine Viņu apmācot kvantu mehānikas pielietošanā atomu fizikā, tapa E.Karules-Gailītes un B.Moines kopīgā publikācija [7].

E.Gailīte jau divus gadus pēc Ramesh Babu Thayyullathil (Department of Physics, Cochin University of Science and Technology, Cochin 682022, India) lūguma neoficiāli recenzē viņa grupas darbus, palīdzot tos sagatavot publicēšanai (vienu J.Phys. A: General and Math., otru Phys. Rev. A).

Fundamentālajai zinātnei nav ne ES 6IP, ne Latvijas Izglītības Ministrijas finansējuma no tā sauktā Ekselences centra projekta, jo saskaņā ar Briseles noteikumiem fundamentālā zinātne tiem kalpo tikai kā dekorācija.

Teorētiskās fizikas laboratorijas vienīgais finansējums pašlaik ir no LZP projekta Nr. 01.0061 Atomi stipros lāzera laukos. LZP finansējums jau piecus gadus ir nemainīgs.

 

 

 

Nozīmīgākās publikācijas pēdējo desmit gadu laikā

 

 1. M.Gailitis, A.Gailitis Photoabsorption of Atomic Hydrogen in an External Electric Field, J. Phys. B. 29, 4081-4091 (1996)

 

2.      I.Bersons and A.Kulsh "Transition form factor of the hydrogen Rydberg atom", Phys.Rev. A 55, 1674-1682 (1997)

 

3.      I.Bersons and A.Kulsh Excitation and ionization of Rydberg atoms by short half-cycle pulses, Phys.Rev. A 59, 1399-1403 (1998)

 

4.      I.Bersons and A.Kulsh Large angular momentum changing in short half-cycle pulse interaction with a Rydberg atom, Phys.Rev. A 60, 3144- 3147 (1999)

 

5.      E.Karule Closed form for two photon free-free transition matrix elements, Radiation Physics and Chemistry 59, 155-157 (2000)

 

6.      I.Bersons, A.Kulsh, and R.Veilande Classical form factor for nlm-nlm transitions in the hydrogen atom, Phys. Lett. A 277, 223- 226 (2000)

 

7.      E.Karule and B.Moine The general expression for transition amplitude of two-photon ionization of atomic hydrogen, J.Phys. B.: At. Mol. Opt. Phys. 36, 1963-1969 (2003)

 

8.      E.Karule and A.Gailitis The closed form of the second-order energy shift for the discrete spectrum of atomic hydrogen, J.Phys.B: At. Mol. Opt. Phys. 37, 829-841 (2004)

 

9.      I.Bersons and R.Veilande Analytical investigation of one-dimensional Rydberg atoms interacting with half-cycle pulses, Phys.Rev. A (in Press)

 

10.  E.Karule and A.Gailitis AC-Stark shift of the ground state of atomic hydrogen, Applied Physics B: Lasers and Optics (Special Issue, in Press)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Bio-optikas un šķiedru optikas grupa

 

Vadītājs prof. Jānis Spīgulis

 

Renārs Erts, zin. asistents

Uldis Rubīns zin. asistents

Kārlis Priedītis, inženieris

Inga Šīrante, proj. admin.

 

Grupa dibināta 1986. gadā toreizējās LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijas sastāvā, ar mērķi attīstīt Latvijā pieprasītus praktiski orientētus pētījumus šķiedru optikā un optoelektronikā. Pirmie zinātnisko līgumdarbu pasūtītāji - Līvānu stikla rūpnīcas optisko šķiedru cehs (tagad SIA Anda Optec), VEF ZPI, r/a Komutators u.c. Deviņdesmitajos gados, mainoties situācijai Latvijas zinātnē, pētījumi veikti LZP grantu, IZM Tirgus pieprasīto pētījumu un integrācijas projektu, kā arī dažādu starptautisku projektu ietvaros.

1994. gadā, dibinoties ASI, grupā tiek izstrādātas konstrukcijas un maketierīces optisko šķiedru sensoriem un medicīnas lāzeru-gaismasvadu instrumentiem, kas vēlāk ieviesti ražošanā SIA Anda Optec. Sadarbībai turpinoties, 1995.-96. gados radīti un eksperimentāli pētīti principiāli jauna veida lineāri gaismas avoti sānstarojošās optiskās šķiedras un to kabeļi (patenti LV 11644 B un LV 12008).

1995. gadā, izmantojot Londonas Karaliskās biedrības stipendiju, J. Spīgulis pusgadu Londonas Kinga koledžā apgūst pieredzi biomedicīniskās optikas jomā, un ar rudens semestri sāk realizēt šāda nosaukuma LU fizikas maģistrantūras apakšvirzienu. Lai jaunajam studiju virzienam nostiprinātu pētniecisko bāzi, paralēli attīstās pētījumi par optisko metožu iespējām medicīnā, īpaši neinvazīvai diagnostikai un monitoringam. 1998. gadā tiek izveidota oriģināla mērierīce un iegūti pirmie rezultāti sirdsdarbības un asinsrites diagnostikā, izmantojot fotopletizmogrāfijas metodi. Sadarbībā ar kolēģiem no Stradiņa slimnīcas (Dr. I. Kukulis, Dr. D. Klincāre) un Linčepingas universitātes (Prof. A. Oberg, Prof. K. Wardell u.c.) pētījumi šajā virzienā sekmīgi turpinās. Savukārt sadarbībā ar Lundas universitāti (Prof. S. Svanberg, Prof. S. Andersson-Engels, Dr. K. Svanberg) un Latvijas Onkoloģijas centru (Dr. A. Derjabo, Dr. J. Kāpostiņš) jau vairākus gadus turpinās lāzeru inducētās fluorescences un fotodinamiskās terapijas metodes aprobācija ādas vēža diagnostikai un ārstēšanai. Notiek auglīga starptautiskā sadarbība arī ar Kolumbijas Universitāti ASV (Prof. A. Hielscher), Viļņas Universitāti Lietuvā (Prof. R. Rotomskis), Minhenes Lietišķo Zinātņu universitāti Vācijā (Prof. J. Schoerners), Maskavas Valsts Universitātes Puščino filiāli Krievijā (Dr. N. Bistrova) un citiem ārzemju partneriem. 2003. gadā viespētnieka statusā grupā strādāja A. Grinberga no Vaterlo Universitātes Kanādā.

Par pētnieciskā darba rezultātiem regulāri tiek ziņots pasaules lielākajos biomedicīniskās optikas simpozijos Sanhozē un Minhenē, kā arī daudzās citās starptautiskās konferencēs un semināros. ASI desmitgadē grupas rezultāti prezentēti 52 referātos un ap 40 rakstos starptautiski recenzētos zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos.

Grupas darbībā iegūtie rezultāti un pieredze izmantoti vairāku LU lekciju kursu sagatavošanā un pasniegšanā (Lāzeru fizika, Biomedicīniskās optikas pamati, Medicīniskie gaismasvadi, Zemers fizika); pašlaik grupa nodrošina divus FMF laboratorijas darbu ciklus lāzeru fizikā (6 darbi) un biomedicīniskajā optikā (5 darbi). Desmitgades ieguldījumam LU studiju procesā pieskaitāmi arī ap 30 grupā izstrādātie bakalauru un maģistru darbi; pašlaik turpinās darbs pie divām doktora disertācijām medicīnas fizikā (R. Erts un U. Rubīns).

 

 

 

 

Grupā izstrādātie projekti, 1994. 2004.

- Gaismasvadu instrumenti medicīnas lāzeru iekārtām (TPP93-2, 1993-1994).

- Optisko šķiedru sensoru un lāzermedicīnas ierīču modelēšana un izpēte (LZP 93.265, 1994-1996).

- Sānis starojošo optisko šķiedru parametru izpēte un optimizācija (TPP95-61, 1996).

- Praktiski orientētu optikas studiju programmu izstrāde un pasniegšana (IP-96-7, 1996).

- Biomedicīniskās optikas studiju kursa izstrāde (TEMPUS-PHARE IMG-95-LV-2007, 1996). - - -- Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu komleksa izpēte (LZP 96.0007, 1997-2000).

- Zemādas fizioloģisko parametru optiskā diagnostika un monitorings (LZP 97.0791, 1998-2000).

- Lāzeru fizikas zinātniski-pētnieciskais praktikums Latvijas Universitātē (IP98-8, 1999).

- Baltijas biomedicīnas inženierzinātņu un fizikas kursi (TEMPUS-PHARE S-JEP 12402-97, 1998--2000).

- TEMPERE projekta rezultātu popularizēšana (ERASMUS 26029-CP-3-98-1-GR-ERASMUS-ETN, 2000).

- Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsrites kontrolei (LZP 01.0067, 2001-2003).

- Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē (LZP 01.0215, 2001-2003).

- Lāzeri un biooptika medicīnā (VISBY, Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centrs, 2001).

- Lāzeru-ALA fotodinamiskās terapijas pētījumi (EC HPRI-CT-1999-00041, Lundas Lāzeru Centrs, 2001).

- Optoelektroniskā aparatūra un metodika kardiovaskulārā stāvokļa kontrolei treniņa procesā (TOP 02-13, 2002 2003).

- Biomedicīniskā fizika dažādu līmeņu profesionālai apmācībai: virzība uz tālmācību (EC LEONARDO DA VINCI, LT/00/B/F/PP-137.024, 2001-2002).

- AOMD-3 konferences projekts (EC FP5 ICA1- 2001- 60041, 2002).

- Clinical Research Physician (EC LEONARDO DA VINCI 2003-A/03/B/F/PP-158.023, 2003-2006).

- Optiskās metodes bioprocesu in vivo kontrolei (LZP 04.0283, 20042006).

- Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces (LU-14, 2004).

 

Nozīmīgākās publikācijas, 1994.-2004.

 1. J. Spigulis. Compact dielectric reflective elements. 1. Half-sphere concentrators of radially emitted light. - Appl.Opt., 1994, v. 33, No. 25, p. 5970 - 5974.
 2. J. Spigulis, J. Lazdins. Compact dielectric reflective elements. 2. Multichannel filter of closely spaced spectral bands. - Appl Opt., 1994, v. 33, No. 28, p. 6638 6641.
 3. J. Spigulis, D. Pfafrods, M. Stafeckis, W. Jelinska-Platace. The glowing optical fibre designs and parameters. Optical Inorganic Dielectric Materials and Devices, SPIE Proc. Vol. 2967, 1997, p. 226-231.
 4. J. Spigulis, J. Lazdins, D. Pfafrods, M. Stafeckis. Side-emitting optical fibres for clinical applications. - Med. Biol. Eng. Comput., 1996, v. 34, Suppl. 1, Pt. 1, p. 285-286
 5. J. Spigulis. MSc course programme on Biomedical Optics.- Education and Training in Optics, SPIE Proc. Vol. 3190, 1997, p. 342-345 (Delft, NL).
 6. J. Spigulis. Teaching of laser-medical topics: Latvian experience. Laser Florence 2001, SPIE Proc., Vol. 4903, 2002, p. 197-201.
 7. J. Spīgulis. Kā izgudrot ko jaunu, un kam Latvijā vajadzīgi izgudrojumi un izgudrotāji (Latvija high-tech laikmetā) SARUNAS-3, Jaunā Akadēmija, Rīga, 2002, 120-131. lpp.
 8. J. Spigulis, R. Erts, U. Rubins. Micro-circulation of skin blood: optical monitoring by advanced photoplethysmography techniques. Bioengineered and Bioinspired sytems. SPIE Proc. Vol. 5119, 2003, pp. 219-225.
 9. J. Spigulis, R. Erts, M. Ozols. A portable two-channel PPG cardiovascular sensor device. Photon Migration and Diffuse-Light Imaging, SPIE Proc., Vol. 5138, 2003, pp. 65-71.
 10. J. Spigulis, R. Erts, M. Ozols. Optical multi-channel monitoring of skin blood pulsations for cardiovascular assessment. Advanced Biomedical and Clinical Diagnostic Systems, SPIE Proc. Vol. 5318, 2004.

 

 

3.5. Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija

 

Laboratorija savu darbu sāka apmēram 1973. gadā, toreiz vēl Spektroskopijas problēmu laboratorijas ietvaros Prof. Elzas Krauliņas vadībā. Tajā strādāja zinātniskie līdzstrādnieki S. Putniņa (Liepa), A.Skudra, D. Bērziņa, A. Lezdiņš, vēlāk piebiedrojās G.Rēvalde. 1994. gadā, kad uz Spektroskopijas problēmu laboratorijas bāzes radās Atomfizikas un spektroskopijas institūts, grupa savu darbu turpināja. Patlaban tajā Dr. A.Skudras vadībā darbojas Dr. G.Rēvalde, Mg. J.Siliņš, Dr.habil. I.Bērsons, kā arī maģistra studenti Z. Gavare, N. Zorina.

Galvenais laboratorijas darbības virziens vienmēr ir bijis saistīts ar zem-temperatūras izlādes plazmas pētījumiem, izmantojot augstas izšķirtspējas spektroskopijas metodes. Pirmie pētījumi bija veltīti ierosmes enerģijas pārdevies procesiem otrā veida sadursmēs starp atomiem. Galvenie pētījumu objekti sākumā bija dzīvsudraba un tallija tvaiki. Vēlāk pētījumu loks paplašinājās. Liels darbs ieguldīts hēlija zem-spiediena induktīvi saistītas izlādes pētījumos un attiecīgu hēlija gaismas avotu izgatavošanā. Interesanti ir dzīvsudraba- argona izlādes plazmas pētījumi, lai sasniegtu maksimālu izlādes efektivitāti. Šī tipa plazma ir interesanta, ne tikai fundamentālo procesu pētījumu dēl, bet arī plašo pielietojumu dēļ, arī apgaismošanā. Tiek pētīti plazmas ierosmes un jonizācijas procesi atkarībā no augstfrekvences izlādes parametriem.

Pētījumi notiek, izmantojot dažādas augstas izšķirtspējas emisijas un absorbcijas spektroskopijas metodes. Laboratorijā izstrādāta metode emisijas spektrālo līniju kontūru mērījumiem, kas sevī ietver spektrālo līniju kontūru mērījumus ar skanējamu Fabrī-Pero interferometru, kā arī datorprogrammu kompleksu izmērīto kontūru apstrādei un modelēšanai, ar mērķi noteikt svarīgus plazmas raksturlielumus.

Papildus tīri zinātniskiem pētījumiem, jau sākot no 80-tā gada, grupa nodarbojas ar augstfrekvences bez-elektrodu gaismas avotu izstrādi un izgatavošanu. Sākotnēji lampas tika izgatavotas zinātniskiem pētījumiem, jo tās ir lieliski zem-temperatūras plazmas avoti. Pakāpeniski, izmantojot iegūtos rezultātus zem-temperatūras bez-elektrodu plazmas pētījumos, tās tika izstrādātas un optimizētas virknei pielietojumu zinātniskos aparātos, piemēram, atomu absorbcijas spektrometros, magnetometros, frekvenču standartos, spektrometros-goniometros, kā arī optiskajai pumpēšanai. Patlaban laboratorijas izstrādātā un patentētā (13 PSRS patenti) tehnoloģija atļauj izgatavot lampas, kas satur gan tīrus elementus, gan elementu kombinācijas, kā piemēram, He, Hg, H2, Rb, Zn, As, Pb, Sn, Te, Se, Tl, Hg + Cd, Hg + Zn, Hg + Zn + Cd u.c. Diemžēl patlaban patentēšana ir pārtraukta, jo Eiropas līmenī tā nav iespējama līdzekļu trūkuma dēļ, lai gan tehnoloģijas turpina attīstīties.

Īpaša uzmanība tiek veltīta tādu gaismas avotu izgatavošanai un pētīšanai, kas satur atsevišķus viena elementa izotopus. Liela vērība pievērsta viena izotopa dzīvsudraba gaismas avotiem, jo tos laboratorija izgatavo un optimizē, lietošanai augstas precizitātes kvantu magnetometriem un Hg analizatoriem. Kopā ar 5 ārzemju grupām no Francijas un Krievijas, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija veic starptautisku projektu (INTAS 01-0200), kurā tiek izstrādāts ļoti augstas precizitātes dzīvsudraba analizators, ar kuru iespējams mērīt dzīvsudraba saturu gan gaisā (pat izelpā, zobu plombu dēļ), gan ūdenī, gan bioloģiskos paraugos.

Pēdējos gados bez-elektrodu izlādes plazma gūst jaunu ievērību sakarā ar to, ka parādījusies interese par šī tipa izlādes izmantošanu apgaismošanā. Pirmie apgaismošanas bez-elektrodu lampu modeļi jau ir nopērkami. Tomēr šajā jomā vēl ir virkne problēmu, un arī tādēļ Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija piedalās starptautiskā zinātniskās sadarbības programmā Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam, kurā grupas pētniece Dr. G.Rēvalde vada Darba grupu Jauna tipa gaismas avoti- bezelektrodu lampas.

Pēdējā laikā laboratorija sākusi pētījumus arī par zem-temperatūras nelīdzsvarotu plazmu pielietojumu virsmu apstrādē un modificēšanā. Lai pētītu šāda tipa plazmas, tiek izmantotas dažādas jaunas metodes, tai skaitā, diožu lāzeru absorbcijas spektroskopija infra-sarkanajā spektra daļā. Šīs problēmas tiek pētītas kopā ar Zem-temperatūras fizikas institūtu Greifsvaldē, Vācijā, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums, kura koordinators no Latvijas puses ir Dr. A. Skudra.

Cita interesanta laboratorijas darbība saistīta ar dažādu elementu jonu plazmas pētījumiem, iesprostojot jonus lamatās jeb slazdos, un pielietojot bez-doplera dubultās rezonanses un ciklotronu rezonanses spektroskopijas metodes. Rezultātā tiek izmērīti supersīkstruktūras sašķelšanās spektri un noteiktas interesantas fundamentālās fizikas konstantes, piemēram, supersīkstruktūras mijiedarbības konstantes, supersīkstruktūras anomālija un g faktori, gan kodolam, gan elektronu apvalkam. Šie pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Maincas universitātes Prof. G.Verta laboratoriju, kura aizsākās jau 1993. gadā, kad G.Rēvalde tur izstrādāja daļu sava doktora darba.

Lai atbalstītu grupas darbību, aktīvi tiek meklēti sponsori, jo Latvijas budžeta līdzekļi pietiek tikai nelielai dažu pētnieku un studentu pusslodzes algai, kas ir zem iztikas minimuma un neļauj atjaunot eksperimentālo bāzi. Tas patiesi ir apbrīnojami, ka ar tik nelieliem līdzekļiem var tikt iegūti starptautiski atzīstami rezultāti.

Laboratorijas darbu rezultāti regulāri tiek publicēti un pārstāvēti gan konferencēs, gan arī izstādēs. Paldies Latvijas Zinātnes padomei par atbalstu konferenču dalības maksu samaksāšanai, citādi arī konferenču apmeklēšana, kas ir ļoti būtiska gan sava darba rezultātu ziņošanai, gan arī Latvijas vārda popularizēšanai, gan arī kontaktu veidošanai, nebūtu iespējama.

Papildus tiešajam zinātniskam darbam, laboratorijas darbinieki, bieži bez jebkāda atalgojuma, lasa lekcijas LU FMF studentiem, kā arī vada maģistra un bakalaura darbus. Lekciju kursi: Daļiņu sprostošana, dzesēšana un spektroskopija (G.Rēvalde, 3. kurss, fizikas bakalauri), Patentzinības (A.Skudra, fizikas maģistri) Ne-koherentie gaismas avoti (A.Skudra, fizikas maģistri).

Galvenie laboratorijas projekti ir:

-         LZP 01-0328 Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā (2001-2004)

-         INTAS 01-0200 Maza izmēra iekārtas ūdens un gaisa in situ kontrolei, izmantojot jauna tipa bezelektrodu izlādes lampas un jaunu selektīvu atomu absorbcijas tehniku (HFWATER) (2001-2005)

-         COST 529 Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam (2001-2006)

Galvenie ilglaicīgās zinātniskās sadarbības partneri: Kurčatova pētniecības centrs Krievijā, St.Pēterburgas universitāte, Maincas universitāte, Greifvaldes universitāte, Tulūzas universitāte.

Dažas publikācijas:

1)      ., ., ., . , , .47, .1, . 51-55 (1979).

2)      K. Enders, O. Becker, L. Brand, J. Dembczynski, G. Marx, G. Revalde, P. M. Rao, E. Stachowska, G. Werth. Hyperfine-structure measurements in the ground state of radioactive 150 Eu+ ions, Phys. Rev. A, Vol. 52, No. 6, p. 4434-4438 (1995).

3)      G. Revalde, A. Skudra. Optimisation of mercury vapour pressure for the high-frequency electrodeless light sources, J. of Phys. D: Appl. Phys., Vol. 31, 3343-3348 (1998)

4)      A. Skudra, G. Revalde. Mathematical modelling of the spectral line profiles in the high-frequency discharge, J.Q.S.R.T., Vol. 61, No. 6, p. 717-728 (1999).

5)      G. Revalde, J. Silinsh, A. Skudra, J. Jansons, Electrodeless HF- Lamps as UV and VUV Light Sources, SPIE Proceedings, Vol. 4747, Editors V.F. Tarasenko, G. V. Mayer, G. G. Petrash, Tomsk, p. 369-374 (2002).

6)      G.Tommaseo, T. Pfeil, G. Revalde, G. Werth, P. Indelicato, J.P.Desclaux, The gj-factor in the ground statne of Ca+, Eur. Phys. J. D, Vol. 25, 113-121 (2003).

7)      A. Ganeev, Z. Gavare, V.I. Khutorshikov, S.V. Khutorshikov, G. Revalde, A. Skudra, G.M. Smirnova and N.R. Stankov, High-frequency electrodeless discharge lamps for atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta, Part B 58, p. 879-889 (2003).

8)      . . , . , , Radiative Characteristics of Hing-Frequency Electrodeless Helium Lamps, , . 95, 6, . 941-945 (2003).

 

3.6. Astrospektroskopijas grupa

 


Laimons Začs
, grupas vadītājs, Dr. phys.
Oskars Alksnis
, asistents, Mg.phys.
Raivis Spēlmanis, programmēšanas inženieris, Bc.phys.
Aigars Atvars
, programmēšanas inženieris, Mg. students

 

 

        Pētījumu virziens

Augstas izšķirtspējas (λ/Δλ > 45,000) spektroskopijas pielietojumi astrofizikā:

ü                                          Zvaigžņu ķīmiskā sastāva aprēķini izmantojot atmosfēru modeļu un spektrālās

sintēzes metodi

ü                                          nukleosintēzes procesi un zvaigžņu ķīmiskā sastāva evolūcija

ü                                          Doplera ātrumu mērījumi

ü                                          Atomi un molekulas starpzvaigžņu vidē

 

         Projekti

1.   LZP projekts Nr.01.0455 AGB objektu spektroskopiska analīze, projekta vad.L.Začs, 2001-2004

2.   Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības projekts Taiwan-Baltic Open Cluster Study, projekta vad. W.P.Chen (Taivāna), L.Začs (Latvija), G.Tautvaisiene (Lietuva), 2002-2005

3.   NATO Collaborative linkage grant PST.CLG.979128 Abundances in AGB stars: clues to the chemical evolution of the Galaxy, projekta vad. A.Jorissen (Beļģija) un L.Začs (Latvija), 2002-2004

4.   Scientific cooperation joint project (Latvian and Polish Academy of Sciences), Abundances in AGB and post-AGB stars, projekta vad. M.Schmidt (Polija) un L.Začs (Latvija), 2003-2005

 

         Sadarbības partneri

ü                                          Free University of Brussels (Belgium)

ü                                          N.Copernicus Astronomical Center (Poland)

ü                                          Special Astrophysical Observatory (Russia)

ü                                          National Central University (Taiwan)

ü                                          University of Aarhus (Denmark),

ü                                          UNAM (Mexico) un citi

 

         Publikācijas vadošajos pasaules izdevumos

ü                                                                 Astronomy & Astrophysics (Springer Verlag, EDP Sciences)

ü                                                                 Astrophysics and Space Science (Kluwer Academic Publishers)

ü                                                                 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Blackwell Sciences)

 

         Eksperti

ü                             Dalība EU INTAS projektu, The Astrophysical Journal, Astronomy &

Astrophysics manuskriptu recenzēšanā

 

 

 

        Galvenās publikācijas

1.   Začs L., Spēlmanis R., Musaev F.A., Galazutdinov G.A., 2003. A search for diffuse absorption bands in carbon-rich stars. I. Barium and related stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Blackwell Science, vol.339, pp.460-466.

2.   Začs L., Schmidt M.R., Schuster W.J., 2000. A carbon rich star BD+75˚ 348: a binary? Astronomy and Astrophysics (A European Journal), Springer Verlag, vol.358, pp.1022-1026.

3.   Začs L., Schmidt M.R., Szczerba R., 1999. A search for diffuse absorption bands in the spectra of two PPN candidate stars: HD179821 and SAO34504. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Blackwell Science, vol.306, pp.903-912.

4.    Začs L., Nissen P.E., Schuster W.J., 1998. The chemical composition of HD196944: a carbon and s-process rich, very metal-poor star. Astronomy and Astrophysics (A European Journal), Springer Verlag, vol.337, pp.216-222.

5.   Začs L., Musaev F.A., Bikmaev I.F., Alksnis O., 1997. An abundance analysis of single-lined spectroscopic binaries with barium stars like orbital elements. I. Analysis and results. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, EDP Sciences, vol.122, pp.31-42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas grupa

 

Uz šo institūta 10 gadu jubilejas brīdi Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas grupu pārstāv sekojoša nopietnas pieredzes un arī jaunības azarta un zinātniskas ziņkāres pilna komanda:

 

Vadītājs Dr.phys. Arnolds Ūbelis Ar grupu saistītie studenti:

Dr.habil.phys. Uldis Bērziņš Edgars Šmaliņš, PhD. Students

Dr.phys. Jānis Āboliņš Jānis Puķīte, PhD. Students

MSc. Uldis Gross Jurģis Kalvāns, MSc Students

MSc. Dina Bērziņa Māris Kuņickis, MSc Students

MSc. Juris Siliņš Agris Kalniņš, MSc Students

Prof. Jānis Grāvītis, sadarbībā projektos Māris Siliņš MSc Students

Dr.phys. Māris Ābele, sadarbībā projektos Liene Āboliņa MSC Students

MSc. Jānis Vjaters, sadarbībā projektos

Jubilejas izdevumā ir lietderīgi runāt vēsturiskā skatījumā, jo tā var ietaupīt skaidrojumus un apsteigt iespējamos jautājumus par grupas tēmas rašanos, argumentāciju un sagaidāmām perspektīvām nākotnē.

 

1964.gadā J.V.Kaspers un G.Pimentāls (J.V.Kasper, G.Pimental, Jodine Photodissociation Laser (CF3J, CH3J) .- Applied Phys.Lett., 5 (11)1964, p. 231-233) publicēja darbu par joda fotodisociācijas lāzeri fotodissocējot CF3J un CH3J, radot inverso apdzīvotību atomārā joda metastabīlā stāvoklī 52P1/2 un iegūstot lāzera starojumu ar viļnu garumu 1,315 μm. Neilgi pēc tam, 1968. gadā šo rindu autoram, vēl tikai 5. kursa studentam bija saruna ar toreizējo LU Fizikas matemātikas fakultātes docenti Elzu Krauliņu par iesaistīšanos Valsts Optiskā Institūta (Ļeņingradā, tagad St.Pēterburgā) piedāvāta pētījumā: Selēna un telūra atomi metastabīlos stāvokļos un to reakciju konstantes. Tas neapšaubāmi bija vilinošs, interesants piedāvājums un tika pieņemts. Selēns un telūrs gāzveida (tvaiku) fāzē ir molekulāra stāvoklī. Iegūt tos atomārā stāvoklī un veikt eksperimentus ar to atomiem ir problēma pati par sevi. Izrādījās, ka piemērotākā ir impulsu fotolīzes metode un par to pavisam nesenā pagātnē bija piešķirta Nobela prēmija (G.Porter. Flash Photolysis and Some its Application, Nobel Prize Lecture. Science 160 (3834) 1954, p.1750-1767.

Pētniecības darba piedāvājums tika pieņemts, izveidojās saskanīga eksperimentatoru grupiņa - šo rindu autors, Juris Siliņš un Jānis Rupkus. Tika radīta augsttemperatūras impulsu fotolīzes iekārta. Sakotnējā interese bija selena un telūra metastabilie atomi, vēlāk tika veikti ari arī svina, alvas, vara un tallija metastabilo atomu pētījumi, fotolizējot šo grūti kūstošo metālu jodīdu un bromīdu tvaikus. Kopumā visas šīs aktivitātes iekļāvās starpdisciplinārā ķīmiskās fizikas laukā. Sanākot kopā atomfizikai un fotoķīmijai, praktiskie rezultāti visdažādākā veidā bija noderīgi cilvēkiem, kuri nodarbojas ar lāzeru tehnoloģiju attīstību. 1988. gadā Uldis Gross uzbūvēja eksimēru lāzeri.

Uzkrātā pieredze un arī tas, ka selēns un telūrs ir skābekļa apakšgrupas elementi, radīja interesi arī par sēru un skābekli, un stimuls tam bija 1985 gadā Vispasaules konvencija par ozona slāņa aizsardzību. Bija redzams, ka grupai ir zināma kapacitāte piedalīties pētījumos, kas saistīti ar atmosfēras problēmām. Pārmaiņas, kuras notika ap 1990. gadu Latvijā, pasaulē atvēra dzelzs priekškaru, un jau 1990. gadā Uldis Bērziņš no mūsu grupas devās uz Gēteborgu un Lundu, lai sadarbībā ar zviedru profesoriem M.Gustavsonu un S. Svanbergu veiktu atomfizikas un jonu fizikas eksperimentus ar lāzeru spektroskopijas metodēm. Konkrētā interese saistījās gan ar selēnu un telūru, gan ar sēru, arsēnu, fosforu un citiem atomiem, pētot to dzīves laikus ierosinātos stāvokļos. Paralēli tika veikti darbi, kur pētījumu objekti bija negatīvie joni.

1993. gadā tika nodibināti kontakti ar profesoru J.Burovu Brēmenes universitātē un Uldis Gross iesaistījās joda ozona impulsu fotolīzes eksperimentos, kuru rezultāti vistiešākā veidā ir svarīgi cilvēkiem, kuri nodarbojas ar atmosfēras ozona slāņa degradācijas problēmām. Mūsu pienesums bija lielā pieredze fotolīzes eksperimentos un specifiski joda atomārā spektra avoti, kuri ļauj detektēt un sekot līdzi joda atomu koncentrācijām eksperimentos. Interesanti ir piezīmēt, ka uz šī darba rezultātiem ir atsaucies Pauls Krutzens (Paul Crutzen), kurš 1995.gadā saņēma Nobela prēmiju par darbiem ozona slāņa ķīmijā un fotoķīmijā. Mūsu grupas interese par atmosfēras lietām pieauga un 1996.gadā mūs uzaicināja piedalīties EUREKA programmas projektā EUROTRAC-2 par atmosfēras piesārņojuma pārnesi virs Eiropas un ķīmiskām pārmaiņām piesārņotā atmosfērā. Šis projekts noslēdzās 2002. gadā, bet uz tā pamata un kā turpinājums ir radies ES 6.-ās Ietvara programmas projekts Nr.505337 (2004-2008): ACCENT Izmaiņas atmosfēras sastāvā ekselences tīkls. Šis projekts ir uzvarējis 6.-ās Ietvara programmas nežēlīgi lielajā konkurencē, un mūsu grupa, tātad arī institūts un Latvijas Universitāte ir šī projekta konsorcijā. Tas nozīmē, ka mēs esam uzņemti ekselentā atmosfēras pētnieku klubā Eiropā un tas dod pārliecību par savām spējām, drošību un iespējas grupai kopumā. Vislielākie ieguvēji ir mūsu studenti, kuriem tagad ir skaidri iezīmētas zinātnisko interešu un zinātniskās karjeras perspektīvas ļoti aktuālā zinātnisko pētījumu virzienā. Cerams, ka Edgars Šmaliņš un Jānis Puķīte būs pirmie ieguvēji. Šis projekts dod pamatu mums apvienot spēkus ar citiem kolēģiem LU. Pirmais solis ir sadarbība ar Jāni Vjateru un Māri Ābeli (LU AI) par viņu zinātniskā darba pieredzes izmantošanu, attīstot Zemes pavadoņu sensoru pielietojumu atmosfēras pētniecībā, t.i. tā saucamais baltās gaismas kūļa projekts.

Atmosfēras pētniecības lietas ir daļa zināšanu pārneses MSc studiju projektā Fizika un Tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai. Te mūsu grupa un tai skaitā Jānis Āboliņš un Dina Bērziņa attīsta sadarbību ar Jāni Grāvīti no Koksnes ķīmijas institūta un realizē arī citas aktivitātes.

Lielāku ieskatu grupas aktivitātēs var gūt no pārskatam pievienotā mūsu grupas kolēģu publikāciju saraksta, projektu saraksta un detaļas var atrast institūta mājas lapā.

Noslēgumā ir lietderīgi atgādināt, ka kopskatā veiksmīgā grupas darbība kopš institūta nodibināšanas ir milzīgas pašaizliedzības rezultāts. Ja ar valsts atbalstu zinātnei Latvija nebūtu praktiski pēdējā starp jaunajām ES dalībvalstīm, tad zinātnē uzkrātais potenciāls un tai skaitā mūsu institūta un grupas sasniegumi varētu materializēties nopietnā valsts konkurētspējā. Mēs strādājam laukā, kur fundamentāla zinātne iet roku rokā ar praktiskām vajadzībām privātajā un publiskajā sektorā un kur pieprasījums pēc augstas kvalitātes zinātniekiem un ekspertiem ar labu eksperimentālo bāzi strauji aug. Saņemot valsts atzinību un materiālu atbalstu, mēs varam piesaistīt lielus pasūtījumu projektus un piedalīties lielos ES mēroga projektos ar daudz lielāku finansējumu, nekā tas nāk no nacionālā budžeta. Tas nozīmē jaunas investīcijas darba vietās un infrastruktūrā universitātē un augstas kvalitātes studijas un treniņu zinātniskā darbā studentiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ASI realizētie projekti, 1994. 2004.

 

 

1994

Latvijas projekti

 

Jansons M.

Enerģijas pārdeves un jonizācijas procesu mehānismu pētījumi molekulu un atomu sadursmēs

93.258

 

1994-1996

Jansons M.

Zemtemperatūras plazmas pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm

93.257

 

1994-1996

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos un pastāvīgā elektriskā laukā

93.681

 

1994-1996

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektronisko stāvokļu mijiedarbības ietekme uz leņķisko momentu sadalījuma simetriju elektriskā un manētiskā lauka klātbūtnē

93.256

 

1994-1996

Spīgulis J.

Optisko šķiedru sensoru un lāzermedicīnas ierīču modelēšana un izpēte

93.265

 

1994-1996

Spīgulis J.

Optisko šķiedru medicīniskie instrumenti un sensorierīces

(Starpnozaru finansējums).

BO673/755

 

1994-1996

Ūbelis A.

Skābekļa un slāpekļa apakšgrupas atomi un molekulas radiācijas un fotoķīmiskos procesos un to loma piesārņotā atmosfērā

90.457

1994-1996

Spīgulis J.

Gaismasvadu instrumenti medicīnas lāzeru iekārtām

TPP93-2

1993-1994

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Ferbers R. (Galvenais izpildītājs). Pirmās un otrās kārtas Zēmana un Štarka efekta atdalīšana divatomu molekulu ierosinātos stāvokļos. International Science Foundation (New York), ilgtermiņa pētījumu grantu programma. (1994 - 1995).
 2. E.Karule (Galvenais izpildītājs). Kopējs SZF un Latvijas valdības grants: Joint Grant of ISF (International Science Foundation) and Latvian Government (1993-1995).
 3. E.Karule-Gailīte (Koordinators Latvijā) "Elektronu un fotonu mijiedarbība ar atomiem, joniem un molekulām." (Koordinators P.G.Burke, Lielbritānijā). ES 4 IP projekts (1994-1996).

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti (Dr. N.Bezuglovs) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Ferbers R. (Koordinators). Divatomu molekulu ierosināto stāvokļu pētījumi. Tiešās zinātniskās kooperācijas līgums ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzembsky) Varšavā (15.11.94 31.12.97).
 3. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. Verts G.). Ilgtermiņa, no 1994. gada.

 

 

1995

Latvijas projekti

 

Jansons M.

Enerģijas pārdeves un jonizācijas procesu mehānismu pētījumi molekulu un atomu sadursmēs

93.258

 

1994-1996

Jansons M.

Zemtemperatūras plazmas pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm

93.257

 

1994-1996

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos un pastāvīgā elektriskā laukā

93.681

 

1994-1996

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektronisko stāvokļu mijiedarbības ietekme uz leņķisko momentu sadalījuma simetriju elektriskā un manētiskā lauka klātbūtnē

93.256

 

1994-1996

Spīgulis J.

Optisko šķiedru sensoru un lāzermedicīnas ierīču modelēšana un izpēte

93.265

 

1994-1996

Spīgulis J.

Optisko šķiedru medicīniskie instrumenti un sensorierīces

(Starpnozaru finansējums).

BO673/755

 

 

1994-1996

Ūbelis A.

Skābekļa un slāpekļa apakšgrupas atomi un molekulas radiācijas un fotoķīmiskos procesos un to loma piesārņotā atmosfērā

90.457

1994-1996

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Ferbers R. (Galvenais izpildītājs). Pirmās un otrās kārtas Zēmana un Štarka efekta atdalīšana divatomu molekulu ierosinātos stāvokļos. International Science Foundation (New York), ilgtermiņa pētījumu grantu programma. (1994-1995).
 2. E.Karule (Galvenais izpildītājs). Kopējs SZF un Latvijas valdības grants: Joint Grant of ISF (International Science Foundation) and Latvian Government (1993-1995).
 3. E.Karule-Gailīte (Koordinators Latvijā) "Elektronu un fotonu mijiedarbība ar atomiem, joniem un molekulām." (Koordinators P.G.Burke, Lielbritānijā). ES 4 IP projekts (1994-1996).
 4. Spīgulis J. (Vadītājs un izpildītājs).Optisko šķiedru sensoru iespējas medicīniskajā monitoringā. Londonas Karaliskā biedrība & Kinga Koledža (Potential of fibre optic sensors for medical monitoring, Royal Society London & Kings College London) 1995.
 5. Ferbers R. (Koordinators Latvijā). Lāzeri, atomi un molekulas: dinamiskās mijiedarbības. European Community (EC) PECO Collaboration grant at EU HCM (Networks) program (1995-1997).

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti ( Dr. Bezuglovs N.) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Ferbers R. (Koordinators). Divatomu molekulu ierosināto stāvokļu pētījumi. Tiešās zinātniskās kooperācijas līgums ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzembsky) Varšavā (15.11.94 31.12.97).
 3. Ferbers R. (Koordinators). Asociētais līgums par piedalīšanos kopējā EU HCM LAMBDA programmā kā PECO līdzizpildītājiem. Zinātniska sadarbība ar Utrehtas Universitāti (Prof. H.Rudolfs) Holandē (01.04.95- 31.12.97).
 4. Jansons M. (Koordinators) Ridberga stāvokļi sārmu metālu atomos un molekulās. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu (Dr. Głódź M.) Varšavā. Ilgtermiņa, no 1995.
 5. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G.Verts). Ilgtermiņa, no 1994. gada.
 6. Bērziņš U. (Vadītājs) V un VI grupas atomu radiācijas īpašības. Zinātniskā sadarbība ar Zviedrijas Zinātņu akadēmiju. (1995-1997).

 

 

1996

Latvijas projekti

 

Jansons M.

Enerģijas pārdeves un jonizācijas procesu mehānismu pētījumi molekulu un atomu sadursmēs

93.258

 

1994-1996

Jansons M.

Zemtemperatūras plazmas pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm

93.257

 

1994-1996

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos un pastāvīgā elektriskā laukā

93.681

 

1994-1996

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektronisko stāvokļu mijiedarbības ietekme uz leņķisko momentu sadalījuma simetriju elektriskā un manētiskā lauka klātbūtnē

93.256

 

1994-1996

Spīgulis J.

Optisko šķiedru sensoru un lāzermedicīnas ierīču modelēšana un izpēte

93.265

 

1994-1996

Spīgulis J.

Optisko šķiedru medicīniskie instrumenti un sensorierīces

(Starpnozaru finansējums).

BO673/755

 

 

1994-1996

Ūbelis A.

Skābekļa un slāpekļa apakšgrupas atomi un molekulas radiācijas un fotoķīmiskos procesos un to loma piesārņotā atmosfērā

90.457

1994-1996

Spīgulis J.

Sānis starojošo optisko šķiedru parametru izpēte un optimizācija

TPP95-61

1996

 

Spīgulis J.

Praktiski orientētu optikas studiju programmu izstrāde un pasniegšana

IP-96-7

1996

(7 mēn.)

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

 

Starptautiskie projekti

 

 1. E.Karule-Gailīte (Koordinators Latvijā) "Elektronu un fotonu mijiedarbība ar atomiem, joniem un molekulām." (Koordinators P.G.Burke, Lielbritānijā). ES 4 IP projekts (1994-1996).
 2. Ferbers R. (Koordinators Latvijā). Lāzeri, atomi un molekulas: dinamiskās mijiedarbības. European Community (EC) PECO Collaboration grant at EU HCM (Networks) program (1995-1997).
 3. Spīgulis J. (Projekta vadītājs). Biomedicīniskās optikas studiju kursa izstrāde. (Development of the Biomedical optics study course). EK TEMPUS-PHARE projekts IMG-95-LV-2007 (mobility), 1996.

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti (Dr. N. Bezuglovs) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Ferbers R. (Koordinators). Divatomu molekulu ierosināto stāvokļu pētījumi. Tiešās zinātniskās kooperācijas līgums ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzembsky) Varšavā (15.11.94 31.12.97).
 3. Ferbers R. (Koordinators). Asociētais līgums par piedalīšanos kopējā EU HCM LAMBDA programmā kā PECO līdzizpildītājiem. Zinātniska sadarbība ar Utrehtas Universitāti (Prof. H.Rudolfs) Holandē (01.04.95- 31.12.97).
 4. Jansons M. (Koordinators) Ridberga stāvokļi sārmu metālu atomos un molekulās. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu (Dr. M. Głódź) Varšavā. Ilgtermiņa, no 1995.
 5. Spīgulis J. (Koordinators). Fotopletismogrāfija un optisko šķiedru klīniskie sensori." Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un fizikas fakultāti, Londonas Kinga Koledžā (Prof. C.Robins) Lielbritānijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 6. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskā diagnostika un ādas asins pulsāciju monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa. Kontakti kopš 1996.
 7. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. Verts G.). Ilgtermiņa, no 1994. g.
 8. Bērziņš U. (Vadītājs) V un VI grupas atomu radiācijas īpašības.Zinātniskā sadarbība ar Zviedrijas Zinātņu akadēmiju. (1995-1997).

 

 

1997

Latvijas projekti

 

Jansons M.

 

(Kļaviņš J)

Sadursmju procesu pētījumi vielas gāzveida fāzē ar lāzera inducētās fluorescences metodēm (No 16.09.1997)

96.0609

1997-2000

Jansons M.

(Bērsons I.)

Plazmas atomārā un jonu starojuma pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm 16.09.1997

96.0610

1997-2000

Gailīte E.

Atomu un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības teorija

96.0447

1997-2000

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektrisko, magnētisko un radiācijas īpašību pētījumi, izmantojot lāzeru spektroskopiju

96.0323

 

1997-2000

 

Bērziņš U.

Atomārās sistēmas, to radiācijas un fotoķīmisko reakciju konstantes

96.0028

1997-2000

Spīgulis J.

Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu komleksa izpēte

96.0007

 

1997-2000

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

Ūbelis A.

Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai (Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts)

T

1997

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Auziņš M. (Galvenais izpildītājs-pētnieks).Orientētu molekulu mijiedarbība. USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania (1997 - 2000).
 2. Ferbers R. (Koordinators Latvijā). Lāzeri, atomi un molekulas: dinamiskās mijiedarbības. European Community (EC) PECO Collaboration grant at EU HCM (Networks) program (1995-1997).
 3. Ferbers R. (Projekta koordinators). Perturbāciju pētījumi divatomu molekulās ar optiskās multiplās rezonances spektroskopiju, USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania (1997 - 1999).
 4. Ūbelis A. (Koordinators Latvijā). Reakciju ķīmiskās kinētikas un atbilstošo halogena spektru pētījumi saistībā ar ozona ķīmiju stratosfērā un troposfērā (Research on Chemical Kinetics and Corresponding Spectra of Halogen Reactions Relevant to Stratospheric and Tropospheric Ozone Chemistry). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts (1997-2001).
 5. Bērziņš U. (Vadītājs) Negatīvo jonu lāzeru spektroskopija Ziemeļvalstu Ministru padomes (Nordic Council of Ministers) grants (1997-1998).

 

Starptautiskās sadarbīibas projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti (Dr. N.Bezuglovs) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Ferbers R. (Koordinators). Divatomu molekulu ierosināto stāvokļu pētījumi. Tiešās zinātniskās kooperācijas līgums ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzembsky) Varšavā (15.11.94 31.12.97).
 3. Ferbers R. (Koordinators). Asociētais līgums par piedalīšanos kopējā EU HCM LAMBDA programmā kā PECO līdzizpildītājiem. Zinātniska sadarbība ar Utrehtas Universitāti (Prof. H.Rudolfs) Holandē (01.04.95- 31.12.97).
 4. Ferbers R. (Koordinators). Lāzeru un molekulu mijiedarbība stipros laukos.(Laser-Molecule Interaction in Strong Fields). Sadarbība ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu. 1997.
 5. Kļaviņš J. (Koordinators) Ridberga stāvokļi sārmu metālu atomos un molekulās. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu (Dr. M. Głódź) Varšavā. Ilgtermiņa, no 1995.
 6. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 7. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 8. Spīgulis J. (Koordinators). Fotopletismogrāfija un optisko šķiedru klīniskie sensori." Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un fizikas fakultāti, Londonas Kinga Koledžā (Prof. C.Robins) Lielbritānijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 9. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskā diagnostika un ādas asins pulsāciju monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa. Kontakti kopš 1996.
 10. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G. Verts). Ilgtermiņa, no 1994. g.
 11. Bērziņš U. (Vadītājs) V un VI grupas atomu radiācijas īpašības.Zinātniskā sadarbība ar Zviedrijas Zinātņu akadēmiju. (1995-1997).

 

 

1998

Latvijas projekti

 

Kļaviņš J.

Sadursmju procesu pētījumi vielas gāzveida fāzē ar lāzera inducētās fluorescences metodēm

96.0609

1997-2000

Bērsons I.

Plazmas atomārā un jonu starojuma pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm 16.09.1997

96.0610

1997-2000

Gailīte E.

Atomu un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības teorija

96.0447

1997-2000

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektrisko, magnētisko un radiācijas īpašību pētījumi, izmantojot lāzeru spektroskopiju

96.0323

 

1997-2000

 

Bērziņš U.

Atomārās sistēmas, to radiācijas un fotoķīmisko reakciju konstantes

96.0028

1997-2000

Spīgulis J.

Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu komleksa izpēte

96.0007

 

1997-2000

Spīgulis J.

Zemādas fizioloģisko parametru optiskā diagnostika un monitorings

97.0791

1998-2000

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Auziņš M. (Galvenais izpildītājs-pētnieks).Orientētu molekulu mijiedarbība. USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania, (1997 - 2000).
 2. Ferbers R. (Projekta koordinators). Perturbāciju pētījumi divatomu molekulās ar optiskās multiplās rezonances spektroskopiju, USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania, (1997 - 1999).
 3. Ūbelis A. (Koordinators Latvijā). Reakciju ķīmiskās kinētikas un atbilstošo halogena spektru pētījumi saistībā ar ozona ķīmiju stratosfērā un troposfērā (Research on Chemical Kinetics and Corresponding Spectra of Halogen Reactions Relevant to Stratospheric and Tropospheric Ozone Chemistry). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (1997-2001).
 4. Spīgulis J. (Koordinators, LU). Baltijas biomedicīnas inženērijas un fizikas kursi.(Baltic biomedical engineering and physics courses.) EK TEMPUS - PHARE projekts Nr. S-JEP 12402-97 (1998-2000).
 5. Bērziņš U. (Vadītājs) Negatīvo jonu lāzeru spektroskopija Ziemeļvalstu Ministru padomes (Nordic Council of Ministers) grants (1997-1998).
 6. Bērziņš U. (Līdzizpildītājs) Lāzeru fizika un spektroskopija. VISBY Project, Zviedrijas Institūta grants Ref.Nr.380/69. Galvenais izpildītājs: prof. Sune Svanberg. Līdzizpildītājs: prof. Algis Piskarskas (1998-1999).

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti (Dr. N. Bezuglovs) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Kļaviņš J. (Koordinators) Ridberga stāvokļi sārmu metālu atomos un molekulās. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu ( Dr. M. Głódź) Varšavā. Ilgtermiņa, no 1995.
 3. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 4. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 5. Spīgulis J. (Koordinators). Fotopletismogrāfija un optisko šķiedru klīniskie sensori." Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un fizikas fakultāti, Londonas Kinga Koledžā (Prof. C.Robins) Lielbritānijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 6. Spīgulis J. (Koordinators).Optiskā diagnostika un ādas asins pulsāciju monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 7. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzeru fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof. S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa, kopš 1998.
 8. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G. Verts). Ilgtermiņa, no 1994. g.

 

 

1999

 

Latvijas projekti

 

Auziņš M.

Sadursmju procesu pētījumi vielas gāzveida fāzē ar lāzera inducētās fluorescences metodēm

96.0609

1997-2000

Bērsons I.

Plazmas atomārā un jonu starojuma pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm 16.09.1997

96.0610

1997-2000

Gailīte E.

Atomu un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības teorija

96.0447

1997-2000

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektrisko, magnētisko un radiācijas īpašību pētījumi, izmantojot lāzeru spektroskopiju

96.0323

 

1997-2000

 

Bērziņš U.

Atomārās sistēmas, to radiācijas un fotoķīmisko reakciju konstantes

96.0028

1997-2000

Spīgulis J.

Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu komleksa izpēte

96.0007

 

1997-2000

Spīgulis J.

Zemādas fizioloģisko parametru optiskā diagnostika un monitorings

97.0791

1998-2000

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

Spīgulis J.

Lāzeru fizikas zinātniski-pētnieciskais praktikums Latvijas Universitātē

IP98-8

1999

(7 mēn.)

 

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Auziņš M. (Galvenais izpildītājs-pētnieks).Orientētu molekulu mijiedarbība. USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania, (1997 - 2000).
 2. Ferbers R. (Projekta koordinators). Perturbāciju pētījumi divatomu molekulās ar optiskās multiplās rezonances spektroskopiju, USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania, (1997 - 1999).
 3. Ūbelis A. (Koordinators Latvijā). Reakciju ķīmiskās kinētikas un atbilstošo halogena spektru pētījumi saistībā ar ozona ķīmiju stratosfērā un troposfērā (Research on Chemical Kinetics and Corresponding Spectra of Halogen Reactions Relevant to Stratospheric and Tropospheric Ozone Chemistry). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (1997-2001).
 4. Spīgulis J. (Koordinators, LU). Baltijas biomedicīnas inženērijas un fizikas kursi.(Baltic biomedical engineering and physics courses.) EK TEMPUS - PHARE projekts Nr. S-JEP 12402-97 (1998-2000).
 5. Skudra A. (Vadītājs) Cd, Zn, Se, Pb, As, Sb augstfrekvences bezelektrodu lampu izstrāde un izgatavošana. Starptautisks līgums starp LU un LUMEX firmu, Krievijā. 1999.
 6. Bērziņš U. (Līdzizpildītājs) Lāzeru fizika un spektroskopija. VISBY Project,   Zviedrijas Institūta grants Ref.Nr.380/69. Galvenais izpildītājs: prof. Sune Svanberg. Līdzizpildītājs: prof. Algis Piskarskas (1998-1999).

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti ( Dr. N. Bezuglovs) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Kļaviņš J. (Koordinators) Ridberga stāvokļi sārmu metālu atomos un molekulās. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu ( Dr. M. Głódź) Varšavā. Ilgtermiņa, no 1995.
 3. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 4. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 5. Spīgulis J. (Koordinators). Fotopletismogrāfija un optisko šķiedru klīniskie sensori." Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un fizikas fakultāti, Londonas Kinga Koledžā (Prof. C.Robins) Lielbritānijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 6. Spīgulis J. (Koordinators).Optiskā diagnostika un ādas asins pulsāciju monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 7. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzeru fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof, S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa, kopš 1998.

8.      Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G. Verts). Ilgtermiņa, no 1994. g.

 

 

 

2000

Latvijas projekti

 

Auziņš M.

Sadursmju procesu pētījumi vielas gāzveida fāzē ar lāzera inducētās fluorescences metodēm

96.0609

1997-2000

Bērsons I.

Plazmas atomārā un jonu starojuma pētījumi ar augstas izšķirtspējas metodēm 16.09.1997

96.0610

1997-2000

Gailīte E.

Atomu un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības teorija

96.0447

1997-2000

Ferbers R.

Divatomu molekulu elektrisko, magnētisko un radiācijas īpašību pētījumi, izmantojot lāzeru spektroskopiju

96.0323

 

1997-2000

 

Bērziņš U.

Atomārās sistēmas, to radiācijas un fotoķīmisko reakciju konstantes

96.0028

1997-2000

Spīgulis J.

Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu komleksa izpēte

96.0007

 

1997-2000

Spīgulis J.

Zemādas fizioloģisko parametru optiskā diagnostika un monitorings

97.0791

1998-2000

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Spīgulis J. TEMPERE projekta rezultātu popularizēšana (TEMPERE dissemination activities.) ERASMUS projekts Nr. 26029-CP-3-98-1-GR-ERASMUS-ETN, 2000.
 2. Auziņš M. (Galvenais izpildītājs-pētnieks).Orientētu molekulu mijiedarbība. USA National Research Council Twinning Program with Estonia, Latvia, and Lithuania, (1997 - 2000).
 3. Ūbelis A. (Koordinators Latvijā). Reakciju ķīmiskās kinētikas un atbilstošo halogena spektru pētījumi saistībā ar ozona ķīmiju stratosfērā un troposfērā (Research on Chemical Kinetics and Corresponding Spectra of Halogen Reactions Relevant to Stratospheric and Tropospheric Ozone Chemistry). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (1997-2001).
 4. Spīgulis J. (Koordinators, LU). Baltijas biomedicīnas inženērijas un fizikas kursi.(Baltic biomedical engineering and physics courses.) EK TEMPUS - PHARE projekts Nr. S-JEP 12402-97 (1998-2000).
 5. Ekers A.Scattering of Rydberg electrons from vibrationally excited diatomic molecules, EK 5. IP programma Improving human potential and the socio-economic knowledge base, Marie Curie Individual Fellowship, Contract No. HPMF-CT-1999-00080 (2000-2002).

 

 

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Gruševskis V. (Koordinators) Asociatīvās jonizācijas procesi atomu - atomu sadursmēs. Kopējs zinātnisks darbs ar St. Pēterburgas Valsts Universitāti (Dr. N. Bezuglovs) Krievijā Ilgtermiņa, kopš 1994.
 2. Kļaviņš J. (Koordinators) Ridberga stāvokļi sārmu metālu atomos un molekulās. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu (Dr. M. Głóźd) Varšavā. Ilgtermiņa, no 1995.
 3. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 4. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 5. Spīgulis J. (Koordinators). Fotopletismogrāfija un optisko šķiedru klīniskie sensori." Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un fizikas fakultāti, Londonas Kinga Koledžā (Prof. C.Robins) Lielbritānijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 6. Spīgulis J. (Koordinators).Optiskā diagnostika un ādas asins pulsāciju monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa, kopš 1996.
 7. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzeru fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof, S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa, kopš 1998.

8.      Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G. Verts). Ilgtermiņa (Kopš 1994).

 1. Skudra A. (Koordinators) Zinātniskās sadarbības līgums, parakstīts starp Latvijas universitātes ASI un Greifsvaldes Zem-temperatūras plazmas fizikas institūtu, Vācijā. Ilgtermiņa, kopš 2000.

 

 

2001

Latvijas projekti

 

Auziņš M.

Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

01.0329

2001-2004

Bērsons I.

Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

01.0328

2001-2004

Ferbers R.

Divatomu molekulu struktūra un dinamika: eksperiments un teorija

01.0264

2001-2003

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos

01.0061

2001-2004

Spīgulis J.

Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsritei

01.0067

2001-2003

Spīgulis J.

Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē

01.0215

2001-2003

Začs L.

ABG objektu spektroskopiska analīze

01.0455

2001-2004

Auziņš M.

Mākslas priekšmetu analīze un saglabāsāna, izmantojot lāzeru.

TOP

2001-2005

Rēvalde G.

Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam

 

TOP 01-64

2001-.2006

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

Ūbelis A.

Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai (Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts)

T

1997-

Ilgtermiņa

 

Starptautiskie projekti

 

1.      Spīgulis J. (Projekta vadītājs). ALA- lāzeru fotodinamiskās terapijas pētījumi (Studies of ALA-based laser photodynamic therapy), EK Programma Improving Human Potential Access to Research Infrastructures, projekts Nr. HPRI-CT-1999-00041, Lundas Lāzeru Centrs, 2001.

 1. Spīgulis J. (Projekta vadītājs).Lāzeri un biooptika medicīnā. (Lasers and Bio-optics in medicine) VISBY projekts, Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centrs, 2001.
 2. Ūbelis A. (Koordinators Latvijā). Reakciju ķīmiskās kinētikas un atbilstošo halogena spektru pētījumi saistībā ar ozona ķīmiju stratosfērā un troposfērā (Research on Chemical Kinetics and Corresponding Spectra of Halogen Reactions Relevant to Stratospheric and Tropospheric Ozone Chemistry). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (1997-2001).
 3. Rēvalde G. (Menedžmenta komitejas locekle). "Efektīva apgaismošana 21.gadsimtam" COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) action G529 (26.04.2001. - 01.06.2006).
 4. Ekers A.Scattering of Rydberg electrons from vibrationally excited diatomic molecules, EK 5. IP programma Improving human potential and the socio-economic knowledge base, Marie Curie Individual Fellowship, Contract No. HPMF-CT-1999-00080 (2000-2002)
 5. Spīgulis J. (Koordinators, LU). Biomedicīniskā fizika dažādu līmeņu profesionālajai apmācībai virzībā uz tālmācību. EC LEONARDO DA VINCI projekts No. LT/00/B/F/PP-137.024 (2001-2002).
 6. Ūbelis A. (Koordinators, LU). Atomfizika un spektroskopija (Atomic Physics and Spectroscopy). Inter-university collaborative project for universities in EU (Kopš 2001, ilgtermiņa).
 7. Ferbers R. (Koordinators Latvijā). Sārmmetālu halogenīdu molekulu fotodisociācijas dinamikas pētījumi ar polarizētu atomu fotofragmentu sub-spektroskopijju (Photodisociation Dynamics of Alkali Halide Molecules by Sub-Doppler Spectroscopy of Polarized Atomic Photofragments) .NATO Collaborative Linkage grant (2001-2002).

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Auziņš M. (Koordinators). Oklahoma International Center for Ultracold Molecular Physics (OCUMP). Kopš 2001, ilgtermiņa.
 2. Auziņš M. (Sadarbības partneris). Muon Electric Dipole Moment Experiment. Sadarbības partneri Abraham E., Shafer-Ray N. et. al., University of Oklahoma; prof. E. Nikitin, Dashevskaya E., Technion, Haifa, Israel u.c. Kopš 2001, ilgtermiņa.
 3. Auziņš M. (Izpildkomitejas loceklis) European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research COST action G7. Adwanced Artwork Restoration and Conservation Methods Using Laser Technologies. Mākslas priekšmetu analīze un saglabāšna, izmantojot lāzeru tehnoloģijas. (Kopš 2001).
 4. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G. Verts). Ilgtermiņa. (Kopš 1994).
 5. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 6. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 7. Spīgulis J. (Koordinators). Fotopletismogrāfija un optisko šķiedru klīniskie sensori." Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un fizikas fakultāti, Londonas Karaliskajā Koledžā (Prof. C.Robins) Lielbritānijā. Ilgtermiņa, kopš 1996 (Prof. A.Rogers).
 8. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskā diagnostika un pulsējošas ādas asins monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa. Kontakti kopš 1996.
 9. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzera fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof, S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa.
 1. Skudra A. (Koordinators) Zinātniskās sadarbības līgums, parakstīts starp Latvijas universitātes ASI un Greifsvaldes Zem-temperatūras plazmas fizikas institūtu, Vācijā. Ilgtermiņa, kopš 2000.

 

 

2002

Latvijas projekti

 

Auziņš M.

Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

01.0329

2001-2004

Bērsons I.

Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

01.0328

2001-2004

Ferbers R.

Divatomu molekulu struktūra un dinamika: eksperiments un teorija

01.0264

2001-2003

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos

01.0061

2001-2004

Spīgulis J.

Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsritei

01.0067

2001-2003

Spīgulis J.

Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē

01.0215

2001-2003

Začs L.

ABG objektu spektroskopiska analīze

01.0455

2001-2004

Auziņš M.

Mākslas priekšmetu analīze un saglabāsāna, izmantojot lāzeru.

TOP

2001-2005

Rēvalde G.

Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam

 

TOP 01-64

2001-.2006

Ūbelis A.

EUROTRAC-2 Latvijā (EUREKA programmas projekta EUROTRAC-2 ietvaros)

IZM

1996-2002

Ūbelis A.

Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai (Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts)

T

1997-

Ilgtermiņa

Spīgulis J.

Optoelektroniskā aparatūra un metodikokardiovaskulārā stāvokļa kontrolei treniņa procesā.

TOP 02-13

2002 - 2003

Začs L.

Taivanas-Baltijas programma Vaļējo kopu pētniecība

IZM

2002-2003

 

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Auziņš M. (Vadītājs). Atomfizikas un spektroskopijas institūts Ekselences centrs fundamentālajos pētījumos nanomēroga fizikā un pielietojumos. EK 5. IP programma Competitive and Sustainable Growth, līgums Nr. G1MA-CT-2002-04063 (2002-2005).
 2. Auziņš M. (Projekta vadītājs Latvijā). Enerģijas pārnese no līmeņa uz līmeni starp ultra- aukstām H2S molekulām (State-to-State Energy Transfer Between Ultracold H2S Molecules). NATO Collaborative Linkage grant ar Oklahomas Universitāti ASV un Tehnoloģijas Institūtu Technion (Israelā) (2002 2004).
 3. Ferbers R. (Vadītājs). Optiskā lauka kartēšana. NATO programma Zinātne mieram, projekts Nr. SfP 978029 (2002- 2006).
 4. Rēvalde G. (Koordinatore Latvijā). Maza izmēra mobilas ierīces ūdens un gaisa kvalitātes kontrolei, pamatojoties uz jauna tipa bezelektrodu lampām un jaunu selektīvu atomu absorbcijas tehniku. Eiropas Komisijas INTAS programma Nr. INTAS-01-200 (2002-2005).
 5. Rēvalde G. (Menedžmenta komitejas locekle). "Efektīva apgaismošana 21.gadsimtam" COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) action G529 (26.04.2001. - 01.06.2006)
 1. Ekers A.Scattering of Rydberg electrons from vibrationally excited diatomic molecules, EK 5. IP programma Improving human potential and the socio-economic knowledge base, Marie Curie Individual Fellowship, Contract No. HPMF-CT-1999-00080 (2000-2002)
 2. Spīgulis J. (Koordinators, LU). Biomedicīniskā fizika dažādu līmeņu profesionālajai apmācībai virzībā uz tālmācību. EC LEONARDO DA VINCI projekts No. LT/00/B/F/PP-137.024 (2001-2002).
 3. Spīgulis J. (Projekta vadītājs). AOMD-3 EK FP5 Projekts Nr. ICA1- 2001- 60041, 2002.
 4. Ūbelis A. (Koordinators, LU). Atomfizika un spektroskopija (Atomic Physics and Spectroscopy). Inter-university collaborative project for universities in EU (Kopš 2001, ilgtermiņa).
 5. Ferbers R. (Koordinators Latvijā). Sārmmetālu halogenīdu molekulu fotodisociācijas dinamikas pētījumi ar polarizētu atomu fotofragmentu sub-spektroskopijju (Photodisociation Dynamics of Alkali Halide Molecules by Sub-Doppler Spectroscopy of Polarized Atomic Photofragments) .NATO Collaborative Linkage grant (2001-2002).
 6. Ūbelis A. (Koordinators Latvijā).Ozona-halogena (I.Br) reakcijas stratosfērā un troposfērā. (Ozone Halogen (I.Br) Reactions in Stratosphere and Troposphere.). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (2002-2005).
 7. Āboliņš J., Ūbelis A. (LU orgkomiteja). Augsta līmeņa ES konference Integrēta pieeja ceļā uz līdzsvarotu attīstību, 5. IP projekts, līgums HPCF-CT-2002-00102 (2002-2004).
 8. Začs L. Taivanas-Baltijas programma Vaļējo kopu pētniecība (2002-2003).

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Auziņš M. Metālu jonu pētījumi kodolsintēzes plazmā kopā ar LU CFI (EUROATOM asociētā kontrakta ietvaros), 2002.
 2. Auziņš M. (Koordinators) Zinātniska sadarbība ar Kaiserslauternas Universitāti Vācijā (Prof. K. Bergmann) (2002-2005). Ilgtermiņa.
 3. Auziņš M. (Koordinators). Oklahoma International Center for Ultracold Molecular Physics (OCUMP). Kopš 2001, ilgtermiņa.
 4. Auziņš M. (Sadarbības partneris). Muon Electric Dipole Moment Experiment. Sadarbības partneri E. Abraham, N. Shafer-Ray et. al., University of Oklahoma; prof. E. Nikitin, E. Dashevskaya, Technion, Haifa, Israel u.c. Kopš 2001, ilgtermiņa.
 5. Auziņš M. (Izpildkomitejas loceklis) European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research COST action G7. Adwanced Artwork Restoration and Conservation Methods Using Laser Technologies. Mākslas priekšmetu analīze un saglabāšna, izmantojot lāzeru tehnoloģijas. (Kopš 2001).
 6. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G. Verts). Ilgtermiņa. (Kopš 1994).
 7. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 8. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 9. Spīgulis J. (Koordinators).Optiskā diagnostika un pulsējošas ādas asins monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa. Kontakti kopš 1996.
 10. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzera fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof. S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa.
 11. Ferbers R. (Koordinators) "Ātra optiskā elektriskā lauka kartēšana pusvadītāju tehnoloģijām." Kopīgs projekts ar Oklahomas Universitāti, ASV (N.Shafer-Ray) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros (2002-2006).
 12. Ferbers R. (Koordinators) "Ātra optiskā elektriskā lauka kartēšana pusvadītāju tehnoloģijām." Kopīgs projekts ar Konektikutas Universitāti, ASV (prof. W.C.Stwalley) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros (2002-2006).
 13. Ferbers R. (Koordinators) NaRb divatomu molekulu Furjē spektroskopija. Kopīgs eksperimentāls darbs ar Hanoveras Universitāti, Vācijā (Prof. E.Tīmans) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros. Kopš 2002. Ilgtermiņa.
 14. Ferbers R., (Koordinators).Kopīgs eksperimentāls darbs ar Atomu un analītiskās fizikas institūtu Berlīnes Tehniskajā Universitātē, Vācijā (Prof. D. Zimmermann) Ilgtermiņa.
 15. Ferbers R., (Koordinators). Zinātniskā sadarbība ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (prof. P.Kowalczyk) un Varšavas universitātes Eksperimentālās fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzebsky) Varšavā (EK ASI Ekselences centrs un NATO SfP-978029 ietvaros). Ilgtermiņa.
 16. Začs L. (Koordinators Latvijā) Projekts sadarbībai ar Free University of Brussels.NATO zinātniskā programmā Collaborative Linkage grant: NATO CLG (2002.06.-2004.06.)
 17. Spīgulis J. (Koordinators). Optiski sensori klīniskam un rūpnieciskam monitoringam. Zinātniskā sadarbība ar Medicīnas tehnoloģiju fakultāti, Minhenes Praktisko zinātņu universitātē (Prof. J. Schoerners), Vācijā. Ilgtermiņa.
 18. Skudra A. (Koordinators) Zinātniskās sadarbības līgums, parakstīts starp Latvijas universitātes ASI un Greifsvaldes Zem-temperatūras plazmas fizikas institūtu, Vācijā. Ilgtermiņa, kopš 2000.
 19. Kļaviņš J. (Koordinators) Ierosmes enerģijas pārnese atomu un molekulu sadursmēs. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu ( Dr. M. Głódź) Varšavā. 2002-2004.

 

 

2003

Latvijas projekti

 

Auziņš M.

Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

01.0329

2001-2004

Bērsons I.

Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

01.0328

2001-2004

Ferbers R.

Divatomu molekulu struktūra un dinamika: eksperiments un teorija

01.0264

2001-2003

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos

01.0061

2001-2004

Spīgulis J.

Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsritei

01.0067

2001-2003

Spīgulis J.

Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē

01.0215

2001-2003

Začs L.

ABG objektu spektroskopiska analīze

01.0455

2001-2004

Auziņš M.

Mākslas priekšmetu analīze un saglabāsāna, izmantojot lāzeru.

TOP

2001-2005

Rēvalde G.

Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam

 

TOP 01-64

2001-2006

Ūbelis A.

Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai (Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts)

T

1997-

Ilgtermiņa

Spīgulis J.

Optoelektroniskā aparatūra un metodikokardiovaskulārā stāvokļa kontrolei treniņa procesā.

TOP 02-13

2002 2003

Začs L.

Taivanas-Baltijas programma Vaļējo kopu pētniecība

IZM

2002-2003

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Auziņš M. (Vadītājs). Atomfizikas un spektroskopijas institūts Ekselences centrs fundamentālajos pētījumos nanomēroga fizikā un pielietojumos. EK 5. IP programma Competitive and Sustainable Growth, līgums Nr. G1MA-CT-2002-04063 (2002-2005).
 2. Auziņš M. (Projekta vadītājs Latvijā). Enerģijas pārnese no līmeņa uz līmeni starp ultra- aukstām H2S molekulām (State-to-State Energy Transfer Between Ultracold H2S Molecules). NATO Collaborative Linkage grant ar Oklahomas Universitāti ASV un Tehnoloģijas Institūtu Technion (Israelā) (2002 2004).
 3. Ferbers R. (Vadītājs). Optiskā lauka kartēšana. NATO programma Zinātne mieram, projekts Nr. SfP 978029 (2002- 2006).
 4. Rēvalde G. (Koordinatore Latvijā). Maza izmēra mobilas ierīces ūdens un gaisa kvalitātes kontrolei, pamatojoties uz jauna tipa bezelektrodu lampām un jaunu selektīvu atomu absorbcijas tehniku. Eiropas Komisijas INTAS programma Nr. INTAS-01-200 (2002-2005).
 5. Rēvalde G. (Menedžmenta komitejas locekle). "Efektīva apgaismošana 21.gadsimtam" COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) action G529 (26.04.2001. - 01.06.2006).
 6. Ūbelis A. (Koordinators, LU). Atomfizika un spektroskopija (Atomic Physics and Spectroscopy). Inter-university collaborative project for universities in EU (Kopš 2001, ilgtermiņa).

7.      Ūbelis A. (Koordinators Latvijā).Ozona-halogena (I.Br) reakcijas stratosfērā un troposfērā. (Ozone Halogen (I.Br) Reactions in Stratosphere and Troposphere). Bilaterāls Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (2002-2005).

 1. Āboliņš J., Ūbelis A. (LU orgkomiteja). Augsta līmeņa ES konference Integrēta pieeja ceļā uz līdzsvarotu attīstību, 5. IP projekts, līgums HPCF-CT-2002-00102 (2002-2004).
 2. Začs L. Taivanas-Baltijas programma Vaļējo kopu pētniecība (2002-2003).

10.  Ūbelis A. Inversed Brain-Drain. EC PHARE programma, projekts Nr. 2003-A/03/B/F/PP-158.023 (2003-2004).

 1. Auziņš M. (Projekta vadītājs Latvijā). Study and Application of High-Order Atomic and Molecular Polarization Moments. NATO Collaborative Linkage grant ar Kalifornijas Universiāti Berklijā, ASV un Jagelonijas Universitāti Krakovā, Polijā (2003-2005).

 

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 

 1. Auziņš M. (Koordinators) Zinātniska sadarbība ar Kaiserslauternas Universitāti Vācijā (Prof. Bergmann K.) (2002-2005). Ilgtermiņa.
 2. Auziņš M. (Koordinators). Oklahoma International Center for Ultracold Molecular Physics (OCUMP). Kopš 2001, ilgtermiņa.
 3. Auziņš M. (Sadarbības partneris). Muon Electric Dipole Moment Experiment. Sadarbības partneri E. Abraham, N. Shafer-Ray, u.c. University of Oklahoma; prof. E. Nikitin, Dashevskaya E. Technion, Haifa, Israel, u.c. Kopš 2001, ilgtermiņa.
 4. Auziņš M. (Izpildkomitejas loceklis) European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research COST action G7. Adwanced Artwork Restoration and Conservation Methods Using Laser Technologies. Mākslas priekšmetu analīze un saglabāšna, izmantojot lāzeru tehnoloģijas. (Kopš 2001).
 5. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. Verts G.). Ilgtermiņa. (Kopš 1994).
 6. Rēvalde G. (Koordinatore). Zemtemperatūras plasmas teorētiskie aprēķini. Zinātniska sadarbība ar Plazmas pētniecības centru CPAT, Tulūzas Universitātē, Francijā. Ilgtermiņa.
 7. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pēterburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 8. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 9. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskā diagnostika un pulsējošas ādas asins monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å. Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa. Kontakti kopš 1996.
 10. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzera fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof, S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa.
 11. Ferbers R. (Koordinators) "Ātra optiskā elektriskā lauka kartēšana pusvadītāju tehnoloģijām." Kopīgs projekts ar Oklahomas Universitāti, ASV (N.Shafer-Ray) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros (2002-2006).
 12. Ferbers R. (Koordinators) "Ātra optiskā elektriskā lauka kartēšana pusvadītāju tehnoloģijām." Kopīgs projekts ar Konektikutas Universitāti, ASV (prof. W.C.Stwalley) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros (2002-2006).
 13. Ferbers R. (Koordinators) NaRb divatomu molekulu Furjē spektroskopija.Kopīgs eksperimentāls darbs ar Hanoveras Universitāti, Vācijā (Prof. E. Tīmans) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros. Kopš 2002. Ilgtermiņa
 14. Ferbers R., (Koordinators).Kopīgs eksperimentāls darbs ar Atomu un analītiskās fizikas institūtu Berlīnes Tehniskajā Universitātē, Vācijā (Prof. D. Zimmermann) Ilgtermiņa.

15.  Ferbers R., (Koordinators). Zinātniskā sadarbība ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (prof. P.Kowalczyk) un Varšavas universitātes Eksperimentālās fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzebsky) Varšavā (EK ASI Ekselences centrs un NATO SfP-978029 ietvaros). Ilgtermiņa.

16.  Začs L. (Koordinators Latvijā) Projekts sadarbībai ar Free University of Brussels.NATO zinātniskā programmā Collaborative Linkage grant: NATO CLG (2002.06.-2004.06.)

17.  Spīgulis J. (Koordinators). Optiskie sensori klīniskam un rūpnieciskam monitoringam. Zinātniskā sadarbība ar Medicīnas tehnoloģiju fakultāti, Minhenes Praktisko zinātņu universitātē (Prof. J. Schoerners), Vācijā. Ilgtermiņa.

18.  Spīgulis J. (Koordinators). Optiskas metodes kardiovaskulārai ekspertīzei. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas ZA Puščino Pētījumu Centru, Maskavas Valsts Universitātes Puščino filiālē (Dr. N. Bistrova), Krievijā. Ilgtermiņa.

 1. Skudra A. (Koordinators) Zinātniskās sadarbības līgums, parakstīts starp Latvijas universitātes ASI un Greifsvaldes Zem-temperatūras plazmas fizikas institūtu, Vācijā. Ilgtermiņa, kopš 2000.
 2. Kļaviņš J. (Koordinators) Ierosmes enerģijas pārnese atomu un molekulu sadursmēs. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu ( Dr. M. Głódź) Varšavā. 2002-2004.

 

 

2004

Latvijas projekti

 

Auziņš M.

Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

01.0329

2001-2004

Bērsons I.

Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

01.0328

2001-2004

Ferbers R.

Divatomu molekulu un atomu lāzeru spektroskopija ārējo lauku klātbūtnē

 

2004- 2006

Gailīte E.

Atomi stipros lāzera laukos

01.0061

2001-2004

Spīgulis J.

Optiskās metodes bioprocesu in vivo kontrolei

04.0283

2004-2006

Začs L.

ABG objektu spektroskopiska analīze

01.0455

2001-2004

Auziņš M.

Mākslas priekšmetu analīze un saglabāsāna, izmantojot lāzeru.

TOP

2001-2005

Rēvalde G.

Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam

 

TOP 01-64

2001-.2006

Ūbelis A.

Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai (Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts)

T

1997-

Ilgtermiņa

 

Starptautiskie projekti

 

 1. Auziņš M. (Vadītājs). Atomfizikas un spektroskopijas institūts Ekselences centrs fundamentālajos pētījumos nanomēroga fizikā un pielietojumos. EK 5. IP programma Competitive and Sustainable Growth, līgums Nr. G1MA-CT-2002-04063 (2002-2005).
 2. Auziņš M. (Projekta vadītājs Latvijā). Enerģijas pārnese no līmeņa uz līmeni starp ultra- aukstām H2S molekulām (State-to-State Energy Transfer Between Ultracold H2S Molecules). NATO Collaborative Linkage grant ar Oklahomas Universitāti ASV un Tehnoloģijas Institūtu Technion (Israelā) (2002 2004).
 3. Ferbers R. (Vadītājs). Optiskā lauka kartēšana. NATO programma Zinātne mieram, projekts Nr. SfP 978029 (2002- 2006).
 4. Rēvalde G. (Koordinatore Latvijā). Maza izmēra mobilas ierīces ūdens un gaisa kvalitātes kontrolei, pamatojoties uz jauna tipa bezelektrodu lampām un jaunu selektīvu atomu absorbcijas tehniku. Eiropas Komisijas INTAS programma Nr. INTAS-01-200 (2002-2005).
 5. Rēvalde G. (Menedžmenta komitejas locekle). "Efektīva apgaismošana 21. gadsimtam" COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) action G529 (26.04.2001. - 01.06.2006)
 6. Ūbelis A. (Koordinators, LU). Atomfizika un spektroskopija (Atomic Physics and Spectroscopy). Inter-university collaborative project for universities in EU (Kopš 2001, ilgtermiņa).

7.      Ūbelis A. (Koordinators Latvijā).Ozona-halogena (I.Br) reakcijas stratosfērā un troposfērā. (Ozone Halogen (I.Br) Reactions in Stratosphere and Troposphere.). Bilaterals Vācijas-Latvijas pētījumu kooperācijas projekts. (2002-2005).

 1. Āboliņš J., Ūbelis A. (LU orgkomiteja). Augsta līmeņa ES konference Integrēta pieeja ceļā uz līdzsvarotu attīstību, 5. IP projekts, līgums HPCF-CT-2002-00102 (2002-2004).

9.      Ūbelis A. Inversed Brain-Drain. EC PHARE programma, projekts Nr. 2003-A/03/B/F/PP-158.023 (2003-2004).

 1. Auziņš M. (Projekta vadītājs Latvijā). Study and Application of High-Order Atomic and Molecular Polarization Moments. NATO Collaborative Linkage grant ar Kalifornijas Universiāti Berklijā, ASV un Jagelonijas Universitāti Krakovā, Polijā (2003-2005).
 2. Ūbelis A. (Projekta vadītājs Latvijā): ACCENT - "Atmospheric Composition Change: An European Network", 6th FP Network of Excellence project Proposal/Contract no.: 505337 2004-2008.

 

Starptautiskās sadarbības projekti

 1. Auziņš M. (Koordinators) Zinātniska sadarbība ar Kaiserslauternas Universitāti Vācijā (Prof. K. Bergmann) (2002-2005). Ilgtermiņa.
 2. Auziņš M. (Koordinators). Oklahoma International Center for Ultracold Molecular Physics (OCUMP). Kopš 2001, ilgtermiņa.
 3. Auziņš M. (Sadarbības partneris). Muon Electric Dipole Moment Experiment. Sadarbības partneri E. Abraham, N. Shafer-Ray et. al., University of Oklahoma; prof. E. Nikitin, E. Dashevskaya, Technion, Haifa, Israel u.c. Kopš 2001, ilgtermiņa.
 4. Auziņš M. (Izpildkomitejas loceklis) European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research COST action G7. Adwanced Artwork Restoration and Conservation Methods Using Laser Technologies. Mākslas priekšmetu analīze un saglabāšna, izmantojot lāzeru tehnoloģijas. (Kopš 2001).
 5. Rēvalde G. (Koordinatore). Jonu lamatu spektroskopija: "Supersīkstruktūras anomālijas noteikšana" Zinātniska sadarbība ar Maincas Universitātes Fizikas institūtu Vācijā (Prof. G.Verts). Ilgtermiņa. (Kopš 1994).
 6. Rēvalde G. (Koordinatore). Zemtemperatūras plasmas teorētiskie aprēķini. Zinātniska sadarbība ar Plazmas pētniecības centru CPAT, Tulūzas Universitātē, Francijā. Ilgtermiņa.
 7. Skudra A. (Koordinators). Augstfrekvences bezelektrodu lampu izmantošana absorbcijas spektrometrijā. Zinātniskā sadarbība ar St.Pētersburgas Valsts Universitāti Krievijā. Ilgtermiņa.
 8. Skudra A. (Koordinators). Izotopu augstfrekvences bezelektrodu lampas. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas Pētniecības Centru Kurčatova institūts Maskavā. Ilgtermiņa.
 9. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskā diagnostika un pulsējošas ādas asins monitorings. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas fakultāti, Linčepingas Universitātē (Prof. Å.Öberg), Zviedrijā. Ilgtermiņa. Kontakti kopš 1996.
 10. Spīgulis J. (Koordinators). Lāzera fotodinamiskā terapija (LFT) un fluorescentā ādas vēža diagnostika. Zinātniskā sadarbība ar Lundas Lāzeru Centru (Prof, S. Svanbergs) un Lundas Universitātes Medicīnas Lāzeru Centru (Dr. K. Svanberga), Zviedrijā. Ilgtermiņa.
 11. Ferbers R. (Koordinators) "Ātra optiskā elektriskā lauka kartēšana pusvadītāju tehnoloģijām." Kopīgs projekts ar Oklahomas Universitāti, ASV (N.Shafer-Ray) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros (2002-2006).
 12. Ferbers R. (Koordinators) "Ātra optiskā elektriskā lauka kartēšana pusvadītāju tehnoloģijām." Kopīgs projekts ar Konektikutas Universitāti, ASV (prof. W.C.Stwalley) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros (2002-2006).
 13. Ferbers R. (Koordinators) NaRb divatomu molekulu Furjē spektroskopija. Kopīgs eksperimentāls darbs ar Hanoveras Universitāti, Vācijā (Prof. E.Tīmans) NATO programmas "Science for Peace" Nr. SfP978029 ietvaros. Kopš 2002. Ilgtermiņa
 14. Ferbers R., (Koordinators).Kopīgs eksperimentāls darbs ar Atomu un analītiskās fizikas institūtu Berlīnes Tehniskajā Universitātē, Vācijā (Prof. D.Zimmermann) Ilgtermiņa.

15.  Ferbers R., (Koordinators). Zinātniskā sadarbība ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu (prof. P.Kowalczyk) un Varšavas universitātes Eksperimentālās fizikas institūtu (Prof. W. Jastrzebsky) Varšavā (EK ASI Ekselences centrs un NATO SfP-978029 ietvaros). Ilgtermiņa.

16.  Začs L. (Koordinators Latvijā) Projekts sadarbībai ar Free University of Brussels.NATO zinātniskā programmā Collaborative Linkage grant: NATO CLG (2002.06.-2004.06.)

 1. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskie sensori klīniskam un rūpnieciskam monitoringam. Zinātniskā sadarbība ar Medicīnas tehnoloģiju fakultāti, Minhenes Praktisko zinātņu universitātē (Prof. J. Schoerners), Vācijā. Ilgtermiņa.
 2. Spīgulis J. (Koordinators). Optiskas metodes kardiovaskulārai ekspertīzei. Zinātniskā sadarbība ar Krievijas ZA Puščino Pētījumu Centru, Maskavas Valsts Universitātes Puščino filiālē (Dr. N. Bistrova), Krievijā. Ilgtermiņa.
 3. Spīgulis J. (Koordinators). Optisko metožu izstrāde funkcionālajai diagnostikai. Zinātniskā sadarbība ar Biomedicīniskās inženērijas un radioloģijas fakultāti Kolumbijas Universitātē (Prof. A. Hielscher), ASV. Ilgtermiņa.
 1. Skudra A. (Koordinators) Zinātniskās sadarbības līgums, parakstīts starp Latvijas universitātes ASI un Greifsvaldes Zemtemperatūras plazmas fizikas institūtu, Vācijā. Ilgtermiņa, kopš 2000.
 2. Kļaviņš J. (Koordinators) Ierosmes enerģijas pārnese atomu un molekulu sadursmēs. Zinātniska sadarbība ar Polijas ZA Fizikas Institūtu ( Dr. M. Głódź) Varšavā. 2002-2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5. Zinātniskās publikācijas, 1994 2003

 

1994

 

 1. M.Jansons, J. Klavins, V. Grushevsky, Luo Caiyan, and S. Svanberg, Quasi-resonant energy transfer in collisions: Na2 A1Su+ + K(4S), Z. Phys. D: Atoms,Molecules and Clusters D31, 55-59, 1994.
 2. J.Klavins, M. Jansons, and A. Ekers, Luo Caiyan and S. Svanberg, Ionization in collisions between excited sodium dimers and atoms, Chem. Phys. Lett. 228, 346-350, 1994.
 3. R.Zerne, U. Berzinsh, S. Svanberg, Radiative lifetimes in neutral tellurium measured by time-resolved laser spectroscopy, Z. Phys. D: Atoms, Molecules and Clusters 32, 31-34, 1994.
 4. E.A.Pazyuk, A.V. Stolyarov, M.Ya. Tamanis, R. Ferber, Deperturbation analysis of Te2 molecule, SPIE Proc. 2205, 158-162, 1994.
 5. A.V.Stolyarov, E.A. Pazyuk, I.V. Ushakov, R.S. Ferber, Molecular constant error propagations into Franck-Condon integrals, SPIE Proc. 2205, 168-172, 1994.
 6. M.P.Auzinsh , I.P. Klincare, A.V. Stolyarov, M.Ya. Tamanis, R.S. Ferber, Occurrence of circular polarization in Te2 fluorescence due to quadratic Zeeman effect, SPIE Proc. 2205, 233-237, 1994.
 7. A.V.Stolyarov, I.P. Klincare, M.Ya. Tamanis, R.S. Ferber, A1S+u~b3Pu interaction studies from Na2 g-factor measurements, SPIE Proc. 2205, 253-257, 1994.
 8. M.Auzinsh, R. Ferber, A.V. Stolyarov, Separation of quadratic and linear external field effects in high J quantum beats, J. Chem. Phys. 101, 5559-5565 , 1994.
 9. R.Damburg, B. Baranovsky, and H. Silverstone, Direct ionization of the hydrogen atom by photons in the presence of an electric field, JETP 78 (6) 821-826, 1994.
 10. J.Spigulis, Compact dielectric reflective elements. 1. Half-sphere concentrators of radially emitted light, Appl. Opt. 33, 5970-5974, 1994.
 11. J.Spigulis, J. Lazdins, Compact dielectric reflective elements. 2. Multichannel filter of closely spaced spectral bands, Appl. Opt. 33, 6638-6641, 1994.
 12. J.Spigulis, Compact illuminators, collimators and focusers with half-spherical input aperture, SPIE Proc. 2065, 54-59, 1994.
 13. J.Spigulis, J. Lazdins, G. Barens. Fiberoptical intensity-ratio refractometer with digital display, SPIE Proc. 2068 , 308-312, 1994.
 14. J.Spigulis, D. Pfafrods, M. Stafeckis, Optical fiber diffusive tip designs for medical laser-lightguide delivery systems, SPIE Proc. 2328 , 69-75, 1994.
 15. A.Ubelis. The First Studies in the Field of Spectroscopy and Photochemistry of Atmosphere in Latvia. Proceedings of Third Nordic Symposium on Atmospheric Chemistry NORSAC 93. Oslo University, March 1994, pp. 82-83.

 

 

1995

 

 1. M. Auzinsh, R. Ferber, Optical Polarization of Molecules (Cambrige University Press, Cambridge), 1995, 306 p. MOnogrāfija.
 2. A.Ekers, A study of Na(4d) + Na(3s) inelastic collisions, Proc. of Latvian Academy of Sciences, Section B- Natural Sciences, No. 7/8, 130-132, 1995.
 3. K.Enders, O. Becker, L. Brand, J.Dembczyński, G. Marx, G. Revalde, Pushpa M.Rao, E. Stachowska, G. Werth, Hyperfine structure measurements in the ground state of radioactive 150Eu+ ions, Phys. Rev. A52, 4434-4438, 1995.
 4. U.Berzinsh, M. Gustaffson, D. Hanstorp, A. Klinkmuller, U. Ljungblad, A.M. Martenson-Pendrill, Isotope shift in the electron affinity of clorine, Phys. Rev. A51, 231-238, 1995.
 5. Luo Caiyan, U. Berzinsh, R. Zerne, S. Svanberg, Determination of radiative lifetimes of neutral bismuth by time-resolved uv-vuv laser spectroscopy, Phys.Rev. A52, 1936-1941, 1995.
 6. U.Berzinsh, G. Haeffler, D. Hanstorp, A. Klinkmuller, E. Lindroth, U. Ljungblad, D.J. Pegg, Resonance structure in the Li- photo-detachment cross-section, Phys. Rev. Lett. 74, 4795-4798, 1995.
 7. A.Ubelis, Līdzsvarotas attīstības principi un Latvijas problēmas. Latvijas Universitātes 54. zin. konf. 1995. g. 18.-27. sept. (The concept of sustainable development and problems of Latvia., Acta Universitatis Latviensis) Latvijas Universitātes Zin. raksti 601. sēj. LU, Rīga 1995, 8.-13. lpp .
 8. M.Auzinsh, Alignment-orientation transitions at optical excitation of molecules in magnetic field, J. Mol. Structure 349, 265-268 , 1995.
 9. E.A.Pazyuk, A.V. Stolyarov, I.V. Ushakov, R.S. Ferber, Propagation of molecular constant variations into Franck-Condon type integrals, J. Quant. Spectrosc.& Radiat. Trans. 53, 565-579, 1995.
 10. A.Gailītis, E. Karule, Hydrogen atom level-mixing in strong laser fields, in Resonance Ionization Spectroscopy. AIP Press, American Institute of Physics, New York, 1995, pp. 411-414.
 11. I.Bersons, Sudden approximation for Rydberg-atom transitions in interaction with short electromagnetic pulses, Latvian J. Phys. and Techn. Sciences No. 5 , 3-16, 1995.
 12. J.Spigulis, Potential of fibre optic sensors for medical monitoring (Strategic Review). - Kings College London Press, 1995, 52 p.
 13. D.Pfafrods, M. Stafeckis, J. Spīgulis, D. Boucher. Sāniski izstarojoša optiskā šķiedra. - LR Patents LV 11644 B, 1995.

 

 

 

1996

 

 1. Luo Caiyan, A. Ekers, J. Klavins and M. Jansons, Studies of inelastic cross-section in Rb(7S) + Rb(5S) collisions, Physica Scripta 53, 306-308, 1996.
 2. J.Klavins , H. Hulsman, Experiments on collisional relaxation of Na2 molecules in the b3Pu state, Chem. Phys. Lett. 253, 165-170, 1996.
 3. U.Berzinsh, M.B. Gaarde, J. Larsson, A. L'Huillier, H. Lundberg, Luo Caiyan, E. Mevel, S. Svanberg, C-G. Wahlstrom, R. Zerne, Time-resolved laser spectroscopy on atoms and ions in the VUV and XUV spectral region, in Laser Spectroscopy XII, M. Inguscio, M. Allegrini, A. Sasso, eds. World Scientific, Singgapore, New Jersey, London, Hong Kong, 1996, p. 394-395.
 4. U.Ljungblad, D. Hanstorp, U. Berzinsh, D. Pegg, Observation of doubly excited states in Li-, Phys. Rev. Lett. 77, 3751-3754, 1996.
 5. G.Haeffler, A.E. Klinkmuller, J. Rangell, U. Berzinsh, D. Hanstorp, The electron affinity of tellurium, Z. Phys. D: Atoms, Molecules and Clusters 38, 211-214, 1996.
 6. A.Ubelis, Preliminary status report on air pollution problems of Riga, in Eurotrac'96 , P.M. Borrel, P.Borrell, T.Cvitaš, K. Kelly, W. Seiler, eds. Computational Mechanics Publications, Southampton, 1996, Vol. 2., pp. 119-126.
 7. A.Ubelis, V.Sturis, B.Rasmussen, G.Lukstina, Sustainable development - a view from Latvia in transition. International Conference on Environmental Pollution. Budapest, Hungary, 15-19 April 1996, Proceedings: Vol. 1, p. 41-48, 1996.
 8. A.Ubelis, City Planning in Latvia and Strategy for Sustainable Development. In :European Cities Sustaining Urban Quality. Proceedings of Working Conf. in Copenhagen, 24-28 April 1995. Ministry of Environment and Energy. Denmark, 1996, pp. 177-182.
 9. M.Anderson, R.Edberg, M.Granvik, M.Kozakewicz, D.J.Peterson, A.Ubelis, A.Yabloko. From Intention to Action Implementing Sustainable Development. Booklet 10 (52 p.). In a Series Booklets from the Baltic University Programme A Sustainable Baltic Region. Ed. Lars Ryden, Upsala University, 1996.
 10. M.Auzinsh, A.V.Stolyarov, M. Tamanis, R.S. Ferber, Magnetic field induced alignement-orientation conversion: Non-linear energy shift and predissociation in Te2 B1u state, J. Chem. Phys. 105, 37-49, 1996.
 11. I.Jackowska, W. Jastrzębski, R. Ferber, O. Nikolayeva, P. Kowalczyk, Reanalysis of the A1S+u state of Na2 by polarisation labelling spectroscopy, Mol. Phys. 89, 1719-1724, 1996.
 12. R.Ferber, A missing link: What is behind de Broglies periodic phenomenon?, Foundation of Physics Letters 9, 575-586, 1996.
 13. M.Gailitis, and A. Gailitis, Photoabsorption of atomic hydrogen in an external DC electric field, J. Phys. B: Atomic, Molecular and Optical Physics 29, 4081-4091, 1996.
 14. R.Damburg, B. Baranovsky, The manifestation of chaotic behavior of the hydrogen atom in the presence of uniform electric field, in New Methods in Quantum Theory, C.A. Tipsis, V.S. Popov, D.R. Hershbach, J.S. Avery, eds. Kluwer Academic Publishers, Dordecht/Boston/London, 1996, pp. 99-134.
 15. R.Damburg, B. Baranovsky, Definition of the concept of quasistationary states, in Autoionization Phenomena in Atoms, Proceedings of the International Workshop. Ats-95, V.V. Balashov, A.N. Grum-Grzhimailo, E.A. Romanovsky, eds. Moscow University Press, Moscow, 1996, pp. 175-178.
 16. J.Spigulis, J. Lazdins, D. Pfafrods, M. Stafeckis, Side-emitting optical fibres for clinical applications, Medical &Biological Engineering & Computing. 34, Suppl. 1, Pt. 1, 285-286, 1996.
 17. Spīgulis J., Izstarojošs šķiedras optiskais kabelis un tā izgatavošanas paņēmiens. LR patents LV 12008, 1996.

 

 

1997

 

1.    H.Hulsman, J. Klavins, Vibrational relaxation of Na2 molecules in a triplet state: collisional transfer from mixed A1Su+ - b3Pu gateway level to long-lived levels of b3Pu, Chem. Phys. Lett. 274, 85-90, 1997.

2.    V.Grushevsky, M. Jansons and K. Orlovsky, A Study of inelastic collisions Rb(7S) + Rb(5S). Theoretical aspects, Physica Scripta 56, 245 - 251, 1997.

3.    V.Bednarska, A. Ekers, P. Kowalczyk and W. Jastrzębski , Doppler-free spectroscopy of KLi , J. Chem. Phys. 106, 6332-6337, 1997.

4.    N.N.Bezuglov, V.M. Borodin, A.N. Klyucharev, K.V. Orlovsky and M. Allegrini, Calculation of chemi-ionization constants in subthermal collisions of Rydberg atoms, Optics and Spectroscopy 82, 334-337, 1997.

5.    K.Truhins, Z.T. Al Wahabi, M.Auzinsh, A.J. McCaffery, Polarization of emission in asymmetric rotors. I. The effect of elastic collisions, electron and nuclear spins; J. Chem. Phys. Vol. 106, No.9, pp. 3477 - 3484 (1997).

6.    K.Truhins, A. J. McCaffery, Z.T. Al Wahabi, M.Auzinsh, Polarization of emission in asymmetric rotors. 2. Vector reorientation through intramolecular coupling and inelastic collisions, J. Chem. Phys. Vol. 107, No.3, pp. 733 743 (1997).

7.    M.Auzinsh; Angular momentum dynamics in magnetic and electric field: classical and quantum approaches; Canadian J. Phys. Vol. 75, pp. 853 - 872 (1997).

8.    G. Revalde, K. Enders, G. Marx, Ch. Zölch, J. Dembcynski, G. Werth. Measurements of Hyperfine Structure of Stable and Instable Eu+ in a Paul Trap, in Proceedings of MPLP97, Novosibirsk, 1997, Vol. 2, pp.35-44.

9.    K.Enders, E. Stachowska, G. Marx, Ch. Zölch, G. Revalde, J. Dembczynski, G. Werth, Hyperfine structure measurements in the 7S3 metastable fine-structure level in stable and unstable Eu+ isotopes, Z. Physik D 42, 171-175, 1997.

10. U.Berzinsh, Luo Caiyan, R.Zerne, S.Svanberg, E.Biemont, Determination of radiative lifetimes of neutral sulphur by time-resolved vacuum-ultraviolet laser spectroscopy, Phys. Rev. A55, 1836-1841, 1997.

11.D.Hanstorp, U.Ljungblad, U.Berzinsh, D.Pegg, Observation of doubly excited states in negative ions using resonance ionization spectroscopy, in Resonance Ionization Spectroscopy 1996, eds. N. Winograd, J.E. Parks, AIP Press, Woodbury, New York, 1997, pp. 97-102.

12.U.Berzinsh, S. Svanberg, E. Biemont, Radiative lifetimes for 4p excited states of phosphorus and the oscillator strengths of solar lines, Astron. & Astrophys. 326, 412-416,1997

13.R.Zerne, Luo Caiyan, U. Berzinsh, S. Svanberg, Oscillator strengths of sulphur 3s23p34s3 3S0 - 3s23p34p3 3P transitions measured by time-resolved two-photon laser spectroscopy, Physica Scripta 56, 459-461, 1997.

14. A.Ubelis. Existing and coming Air Pollution Legislation of European Union in comparison with the demands of The Convention of Long-Range Transboundary Air Pollution and National Legislation of Some States in Europe. Survey with accent towards stationary point sources in energetics and industry. 145 pp. World Bank grant Nr. WBTF O28205-LV Development of New Emission Standarts for Sources of Air Pollution in Latvia and adjusting to EU directives.

15. A.Ūbelis, J. Siliņš, I. Trabjerg, Specific UV and VUV spectra light sources, in Optical Inorganic Dielectric Materials and Devices. A. Krumins, D. Millers, A. Sternbergs, J. Spigulis (eds.), Proc. SPIE 2967, 266-269, 1997.

16. M.Tamanis, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikloayeva, A.V. Stolyarov, R. Ferber, NaK D1P electric dipole moment measurement by Stark level crossing and e-f mixing spectroscopy, J. Chem. Phys. 106, 2195-2204, 1997.

17. M.Auzinsh, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Magnetic predissociation in Te2 B1u, SPIE Proc. 3090, 189-193, 1997.

18. M.Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Stark level crossing and optical-RF double resonance in NaK D1P, SPIE Proc. 3090, 194-198, 1997.

19. I.Jackowska, W. Jastrzębski, R. Ferber, O. Nikolayeva, P. Kowalczyk, Revision of Na2 A1S+u state molecular constants by polarization labelling spectroscopy, SPIE Proc. 3090, 199-203, 1997.

20. M.Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Studies of rotational level L-doubling by RF-optical double resonance spectroscopy: Application to NaK D1P, Journal of Molecular Strucure 410-411, 55-58, 1997.

21. R.Ferber, P. Kowalczyk, W. Jastrzębski, Line intensities in V-type polarization labelling spectroscopy of diatomic molecules, J. Quant. Spectrosc. & Radiat. Trans. 58, 53-60, 1997.

22.R.Damburg, B. Baranovsky, The manifestation of chaotic behavior of the hydrogen atom in the presence of uniform electric field, Latvian J. Phys. and Techn. Sciences No. 1 , 70-76, 1997.

23.I.Bersons, A. Kulsh, Transition form factor of hydrogen Rydberg atom. Phys. Rev. A55, pp. 1674-1682, 1997.

24. J.Spigulis, D.Pfafrods, M. Stafeckis, W. Jelinska-Platace, The glowing optical fibre designs and parameters, SPIE Proc. 2967 , 231-236, 1997.

25. J.Spigulis, D. Pfafrods. Clinical potential of the side-glowing optical fibers, SPIE Proc. 2977, 84-88, 1997.

26. A.Skudra, J. Spigulis, D. Pfafrods, M. Stafeckis, Medical laser radiation delivery via modified PCS optical fibers, in Proceedings of Modern Problems of Laser Physics, (MPLP97), Novosibirsk, Russia, Vol. 1, 1997, pp.601-606.

27. J.Spigulis, MSc course programme on biomedical optics, SPIE Proc. 3190, 342-345, 1997.

28.Andreas E. Klinkmüller, Gunnar Haeffler, Dag Hanstorp, Igor Yu. Kiyan, Uldis Berzinsh, Christopher Ingram, David J. Pegg, and James R. Peterson, "Photodetachment study of the 1s3s4s4S resonance in He- ", Phys. Rev. A56, 2788-2791, 1997.

 

 

1998

 

1.    G.Revalde, A.Skudra. Optimization of mercury vapour pressure for the high-frequency electrodeless light sources, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 31, No.2-3, 1998, pp. 3343-3348.

2.    G.Revalde, K.Enders, E.Stachowska, G.Marx, Ch.Zölch, J.Dembczynski, G.Werth. Measurements of Hyperfine Structure of Stable and Instable Eu+ in a Paul Trap, Laser Physics, Vol. 8, No. 3, 657-663,1998.

3.    A.E. Klinkmüller, G.Haeffler, D.Hanstorp, I.Yu. Kiyan, U.Berzinsh, and D.J. Pegg, "Photodetachment study of the He- quartet resonances below the He(n=3) threshold", J. Phys. B 31, 2549-2557 (1998).

4.    D. Hanstorp, G. Haeffler, A. E. Klinkmüller, U. Ljungblad, U. Berzinsh, I. Yu. Kiyan, and D. J. Pegg. "Two electron dynamics in photodetachment", Advances in Quantum Chemistry 30, 311-334 (1998).

5.    Berzinsh U., S. Svanberg, "Atomic radiative lifetimes measured by pulsed laser spectroscopy in the UV/VUV spectral region", Adv. Quant. Chem. 30, 283-299 (1998).

6.    A.Ubelis. Perspectives of Environmental Policies: Latvian Perspective. In the book -Lucia Mariani, Matteo Mascia; Martina Vagacova (Ed.) New Europe: Transformation and Environmental Issues, EUROPA 2000. Studies zur Interdisciplinaren Deutschland- und Europaforschung. LIT Verlag, Universität Münster, 1998, pp. 221 330.

7.    Spietz P., Himmelmann S., Gross U., Orphal J., and Burrows J. P. 1998 Study of iodine oxides and iodine chemistry using flash photolysis and time-resolved absorption spectroscopy (abstract) Ann. Geophys. Supp. II, 16, p. C722.

8.    Kiyan I.Yu., Berzinsh U., D. Hanstorp, and D. J. Pegg, "Series of doubly excited quartet states of He-", Phys. Rev. Lett. 81, 2874-2877 (1998).

9.    Spigulis J. Optical sensing of pressure and bending by side-glowing lightguides. - Proc. BEC98, Tallinn, October 7-9, 1998, pp. 269-270.

10. M.Tamanis, M.Auzinsh, I.Klincare, O.Nikolayeva, R.Ferber, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov and A.Zaitsevskii. NaK L-doubling and permanent electric dipoles in low-lying 1P States: Experiment and theory, Physical Review A, 1998, 58, No.3, pp. 1932 - 1943.

11.Tamanis M., M.Auzinsh, I.Klincare, O.Nikolayeva, R.Ferber, A.Zaitsevski, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, Lifetimes and transition dipole moment functions of NaK low lying singlet states: Empirical and ab initio approach, J. Chem. Phys, 1998, 109, No.16, pp.6725-6735.

12.McCaffery A.J., Truhins K., and T.W.J Whiteley. A quntum constrained kinematic model for elementary chemical reactions, J. Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics, 1998, Vol. 31 (9), pp. 2023-2041.

13. Whiteley T.W.J., McCaffery A. J., and Truhins K., Atom-diatom collisions in the momentum space representation: a connection between quantum and classical expressions. J. Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics, 1998, Vol. 31 (9), pp. 2043-2053.

14. M.Auzinsh, A single atom as a quantum interferometer, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998, No.2, pp. 39-50.

15.M.Tamanis, J.Alnis, M.Auzinsh, I.Klincare, O.Nikolayeva, R.Ferber, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, A.Zaitsevski, NaK permanent electric dipoles and L-doubling in low-lying states, Interaction of oriented molecules, Universität Bielefeld, No.26, 1998, 42 p.

16.M.Tamanis, M.Auzinsh, I.Klincare, O.Nikolayeva, R.Ferber, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, A.Zaitsevski, Lifetimes and transition dipole moment functions of NaK low lying 1P states, Interaction of oriented molecules, Universität Bielefeld, No.27, 1998, 37 p.

17. Bersons I., Kulsh A., Excitation of Rydberg atoms by half cycle pulses, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998, No. 2, pp. 51-58.

18. N.Denisova, A.Skudra. A collisional-radiative model for high-frequency discharges, The 8th International Symposium on the Science & Technology of Light Sources, LS-8, Greifswald, Germany, 30thAugust 3rd September, 1998, pp. 388-389.

19.Rubins U., Spigulis J. Optical heartbeat sensor. - Proc. BEC98, Tallinn, October 7-9, 1998, pp. 53-56.

 

 

1999

 

 1. Kenndedy S., Dharmesena K., Moser S., Auzinsh M., Shafer-Ray N. 1999. A method to obtain meV-collision energy resolution in scattering studies to the H+D2 --> HD (v'=0,j') + D (qrel < 80 deg) reaction at Erel = 1.275 eV0.011 eV, Chemical Physics, Vol. 244, No.2, pp. 449-461.
 2. Auzinsh M., 1999. The evolution and revival structure of angular momentum quantum wave packets (Tutorial). Can. J. Phys., Vol. 77, pp. 491-503.
 3. Beniak B., Cyruliňski L., Fronc K., Gateva-Kostova S., Gerginov V., Głódź M., Klavins J., Kowalski K., Rucinska A., Szonert J. 1999. Fine-structure mixing collisions of Rb(52D) excited in a two-photon transition using external cavity cw diode laser, in Laser Physics and Applications'', Proceedings of SPIE, Vol.3571, pp.200-204.
 4. Ekers A., Kaufmann O., Bergmann K., Alnis J., Klavins J. 1999. Vibrational effects in Na2(A1Su, n)+Na(3P3/2) associative ionisation, Chemical Physics Letters, Vol. 304, No.1, pp. 69-77.
 5. Ekers A., Kaufmann O., Keil M., and Bergmann K. 1999. Associative ionization in collisions of electronically excited Na atoms with vibrationally excited Na2 (v'') molecules, European Physics Journal D, Vol.7, No.1, pp. 65-71.
 6. Ekers A., Alnis J. 1999. Non-dipole excitation transfer between the 62S and 42D states in potassium, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, No.1, pp. 64-69.
 7. .., .., .., ., ., . ., .., 1999. , , T. 86, .6, C. 922-925.
 8. Revalde G., Skudra A., 1999. Estimation of the spectral line profiles in the high-frequency discharge, In: Spectral line shapes, Vol.10, 14th ICSLS, ed.by Roger M.Herman, AIP conference proceedings, CP 467, pp.179-182.
 9. Skudra A, Revalde G., 1999. Mathematical modelling of the spectral line profiles in the high-frequency discharge, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiation Transfer, Vol.61, No.6, pp. 717-728.
 10. Lee D.H., Poston M.B., Pegg D.J., Hanstorp D., Berzinsh U. 1999. Photodetachment of the Ca- ion at the 3P kp threshold, Physical Review A 60, No.1, pp. 715-718.
 11. Pazyuk E.A., Stolyarov A.V., Zaitsevskii A., Ferber R., Kowalczyk P., Techteil C. 1999. Spin-orbit coupling in the D1P~d3P complex of the complex of 23Na39K, Molecular Physics, Vol.96, pp. 955-961.
 12. Nikolayeva O., Auzinsh M., Tamanis M., Ferber R. 1999 Electric field Induced Alignment-Orientation Conversion in Diatomic Molecules: Analysis and Observation for NaK, Journal of Molecular Sructure, Vol. 480-481, pp. 283-287.
 13. Bersons I. and Kulsh A., 1999. Large angular momentum changing in short half-cycle pulse interaction with a Rydberg atom. Phys. Rev. A 60, No.4, pp. 3144- 3147.
 14. Bersons I., Kulsh A., 1999. Excitation and ionization of Rydberg atoms by short half-cycle pulses. - Phys. Rev. A 59, No.2, pp.1399 1403.
 15. Damburg R. and Baranovsky B. On the pecularity in the behavior of the photoionization of atoms in the presence of a uniform electric field, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, No.1, pp. 70-76.
 16. Apine M., Spigulis J., Oberg P. A., 1999. Microcirculation in masseteric muscles at permanent muscular facial pain in kraniomandibular dysfunction, Med. & Biol. Eng. & Comput. Vol. 37, Suppl. 1, p. 327.
 17. Dekhtyar Y., Spigulis J., et al. 1999. Joint Baltic Biomedical Engineering and Physics Courses. Med. &Biol. Eng. & Comput. Vol. 37, Suppl. 1, pp.144-145.
 18. Venckus G., Spigulis J., 1999. Frequency filtering effects on the single-period photoplethysmography signals. Med. & Biol. Eng.& Comput. Vol. 37, Suppl. 1, pp. 218-219
 19. J. Spigulis, U. Rubins. Photoplethysmographic sensor with smoothed output signals. - SPIE Proc. Vol. 3570, 1999, p. 195-199.
 20. J. Spigulis. Masters level education in Biomedical Optics: four-year experience at University of Latvia. - SPIE Proc. Vol. 3831, 1999, pp. 189-192.
 21. Dekhtyar Y., Spigulis J. et.al, 1999, Joint Baltic Biomedical Engineering and Physics Courses. Physica Medica, Vol. XV, No.3, p. 216.
 22. Ubelis A., V.Bergmanis. EUROTRAC-2 in Latvia. A Two Year Experience. Proceedings. of EUROTRAC Symposium 98, Transport and Chemical Transformation of Pollutants in the Troposphere. Editors: P.M. Borrel, P.Borrell, 1999 WIT PRESS, Southampton. Vol. 1, pp. 801-804.

 

2000

 

1.      A.Ubelis, J.Abolins. Lessons of the past and challenges of the future Latvia, In: The knowledge-based economy. The Global Challenges of the 21st Century. State Committee for Scientific Research. Republic of Poland. Science and Government Series. Vol. 5. Ed. Antoni Kuklinski, Witold M.Orlowski, Warszawa 2000, pp.130-140.

2.      U.Gross, A.Ubelis, Peter Spietz, John Burrows. Iodine and Mercury Resonance Lamps for Kinetics Experiments and Their Spectrum in the Far Ultraviolet. J. Phys. D.: Appl. Phys., 2000, Vol. 33, No.13, pp. 1588-1591.

3.      A.Ubelis, V.Bergmanis. Insight in the History of Point Source Air Pollutant Emission Inventory in Latvia. Proceedings of EUROTRAC Symposium 2000, Editors: P.M. Borrel, P.Borrell, 2000 WIT PRESS, Southampton.

4.      I.Yu. Kiyan, U.Berzinsh, J. Sandstrom, D. Hanstorp and D. Pegg: Spectrum of Doubly Excited States in the K- ion, Phys. Rev. Lett. 2000, Vol. 84, No.25, pp. 5979-5982.

5.      Li Z.S., Lundberg H., Berzinsh U., Johansson S. and Svanberg S. The FERRUM project: radiative lifetimes of the 3d5 (6S) 4s4p (3P) y 6Po states of Fe II measured with time-resolved vacuum ultra-violet laser spectroscopy, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2000, Vol.33, No.24, pp. 5593- 5600.

6.      Kendrick B.K., Jayasinghe L., Moser S., Auzinsh M., and Shafer-Ray N. Observation of Predicted Resonance Structure in the H + D2 =HD (v' = 0, j' = 7) + D Reaction at a Collision Energy of 0.94 eV. Physical Review Letters, 2000, 84(19): pp. 4325-4328.

7.      Alnis, J. and M. Auzinsh, Alignment-Orientation Conversion in Molecules in an External Magnetic Field Caused by a Hyperfine Sructure. The European Physical Journal D, 2000, 11 (1): pp. 91 - 97.

8.      Auzinsh, M. and R. Damburg, A simple formula for ground state energy of a two-electron ion. Latvian Journal of Physics and Technical Physics, 2000, 5: pp. 16 - 22.

9.      K.Truhins, R.Marsh, A.J.McCaffery and T.W.J Whiteley. A Simple Model for Product Rovibrational Distributions in Elementary Chemical Reactions, J. Chem. Phys. 2000, Vol.112 (12), p. 5281-5291.

10.  R.Ferber, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, A.Zaitsevskii, P.Kowalczyk, Hongmin Chen, He Wang, and William C. Stwalley, The c3S+, b3P and a3S+ states of NaK revisited, J. Chem. Phys. 2000, 112 (3), pp.5740- 5750.

11.  O.Nikolayeva, I. Klincare, M. Auzinsh, M. Tamanis, R. Ferber, E. A. Pazyuk, A. V. Stolyarov, A. Zaitsevski, R. Cimiraglia, Permanent electric dipoles in B1P and D1P states of NaRb: Experiment and theory, J. Chem. Phys. 2000, 113 (12), pp. 4896-4900.

12.  S. O. Adamson, A. Zaitsevskii, E. A. Pazyuk, A. V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, and R. Cimiraglia, The origin of L-doubling effect for the B1P and D1Pstates of NaK, J. Chem. Phys. 2000, 113 (19), 8589-8593.

13.  I.Bersons, A. Kulsh, and R. Veilande, Classical form factor for nlm-nlm transitions in the hydrogen atom. - Phys. Lett. 2000, A 277, pp. 223- 226.

14.  E.Karule Closed form for two photon free-free transition matrix elements, 2000, Radiation Physics and Chemistry , 59, No.2, pp.155-157.

15.  E.Karule Transition matrix elements in the closed form for free-free   transitions and ATI of atomic hydrogen in Rydberg States, In: Multiphoton Processes" ICOMP VIII, 8th International Conference on Multiphoton Processes, AIP Conference Proceedings, Mellville, New York, 2000  (editors L.F. DiMauro, R.R.Freeman, K.C.Kulander), pp. 3-10.

16.  Ekers A., Głódź M., Szonert J., Beniak B., Fronc K., Radelitski T. Inelastic cross section and natural lifetimes for the 6D3/2,5/2 and 8S1/2 states of Rb, European Physical Journal D, 2000, Vol.8, No.1, pp. 49-58.

17.  K.Orlovsky, V. Grushevsky, A. Ekers, Theoretical study of energy transfer in Rb(7S) + Rb(5S) and Rb(5D) + Rb(5S) collisions., Eur. Phys. J. D, 2000, Vol. 12, pp. 133-146.

18.  Bieniak B., Fronc K., Gateva-Kostova S., Głódź M., Grushevsky V., Klavins J., Kowalski K., Ruciňska A., Szonert J. Excitation transfer between the rubidium 52D fine-structure levels in collisions with ground state rubidium atoms: Experiment and theory, Phys. Rev. A, 2000, Vol. 62, 022720 - 5 p.

19.  Głódź M., Huzandrov A., Klavins J., Sydoryk I., Szonert J., Gateva-Kostova S., Kowalski K., Cross-section for l-mixing of K(n2F) (n=6, 7, 8) states in collisions with ground-state K(42S) atoms, Acta Phys. Polonica A, 2000, Vol. 98, No.4, p.353-361.

20.  J.A.Fiss, A.Khachatrian, K.Truhins, L.Zhu, R. J. Gordon and T. Seideman, Direct Observation of a Breit-Wigner Phase in the Coherent Control of the Photoionization of a Wave Function, Phys. Rev. Lett. 2000, 8510), pp. 2096-2099.

21.  Gustafsson U., Somesfalean G., Alnis J., and Svanberg S., Frequency-modulation spectroscopy with blue diode lasers, Appl. Opt. 2000, Vol. 39, No. 21, p. 3774 3780.

22.  Gustafsson U., Alnis J., Svanberg S., Atomic spectroscopy with violet laser diodes, Am. J. Phys., 2000, Vol. 68, No.7, pp. 660-664.

23.  Alnis J., Gustafsson U., Somesfalean G., and Svanberg S., Blue diode laser in sum-frequency generation for Hg spectroscopy at 254 nm, Appl. Phys. Lett. 2000, Vol. 76, No.10, pp. 1234-1236.

24.  Trapp S., Marx G., Tommaseo G., Klaas A., Drakoudis A., Revalde G., Szawiola G., Werth G. Hyperfine structure and g-factor measurements on Ba+ and Eu+ isotopes, in Hyperfine Interactions (J.C.Baltzer AG, Science Publishers) Vol.127, No.1, pp. 57-64, 2000.

25.  Spigulis J. Masters level education in Biomedical Optics: four-year experience at University of Latvia. - SPIE Proc. Vol. 3831, 2000, pp.189 192.

26.  Spigulis J., Venckus G., Ozols M. Optical sensing for early cardio-vascular diagnostics. - SPIE Proc. Vol. 3911, 2000, pp.27 31.

27.  A. Skudra, G. Revalde, N. Denisova, Optimum of filling of rare gas and hydrogen HF-electrodeless light sources, In Proceedings HTMC-X, FSZ Jülich GmbH, p.305-308 (2000)

28.  G. Revalde, A. Skudra, The HF-electrodeless light source cleaning method, In Proceedings HTMC-X, FSZ Jülich GmbH, p. 301-304 (2000).

 

 

 

 

2001

 

1.      Kaufmann O., Ekers A., Gebauer-Rocholz C., Mettendorf K. U., Keil M., and Bergmann K., 2001. Dissociative charge transfer from higly excited Na Rydgerg atoms to vibrationally excited Na2 molecules, International Journal of Mass Spectrometry , Vol. 205, pp.233 239.

2.      Ekers A., Głódź M., Szonert J., Klavins J., Grushevsky V., 2001. Energy transfer between the 2S and 2D states in alkalis: experiment and theory, Canadian Journal of Physics, Vol. 79, pp. 1039 1053.

3.      Alnis, J. and Auzinsh M., 2001. Reverse dark resonance in Rb excited by a diode laser. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 34: pp. 3889 3898.

4.      Auzinsh, M., 2001. Symmetry Breaking of Angular Momentum Distribution of Diatomic Molecules in an External Field. Physica Scripta, T95: pp. 12 16.

5.      Alnis, J. and Auzinsh M., 2001. Angular-momentum spatial distribution symmetry breaking in Rb by an external magnetic field. Physical Review A 63, 023407 - 7 p.

6.      Sjöholm M., Somesfalean G., Alnis J., Andersson-Engels S., and Svanberg S., 2001.Analysis of gas dispersed in scattering media. Optics Letters, Vol. 26, No.1, pp. 16 18.

7.      Auzinsh M., Jayasinghe L., Oelke L., Ferber R., and Shafer-Ray N., 2001. Strobe imaging of electric fields by depolarization of Rydberg states of Hg, J. of Phys. D: Applied Physics 34, pp. 1933 1938.

8.      Auzinsh M., Ferber R., Nikolayeva O., Shafer-Ray N., Tamanis M., 2001. Influence of the Stark effect on the fluorescence polarization of X1P→ B1P state laser-excited NaRb: application to the direct imaging of electric fields, J.of Phys. D: Applied Physics 34, pp. 624-630.

9.      Zaitsevskii A., Ferber R., and Teichteil Ch., 2001. Quasirelativistic transition property calculations by the intermediate Hamiltonian method: electronic transition dipole moments and radiative lifetimes in Te2, Phys. Rev. A 63, 042511- 8 p.

10.  Zaitsevskii A., Adamson S.O., Pazyuk E. A., Stolyarov A. V., Nikloayeva O., Docenko O., Klincare I., Auzinsh M., Tamanis M., Ferber R., 2001. Energy and radiative properties of low-lying NaRb states, Phys.Rev. A 63, 052504-10 p.

11.  Bersons I., Kulsh A., and Veilande R. Atomic wave packets created by short electric pulses. In Super-Intense Laser-Atomic Physics, Eds. B. Piraux and K. Rzazewski, Kluver Academic Publishers, 2001, pp. 387 394.

12.  Revalde G., Silinsh J., Spigulis J., and Skudra A., 2001. High-frequency electrodeless light sources for application, Proceedings of SPIE, Vol. 4318, pp.78 83.

13.  Bersons I., Revalde G., Skudra A., 2001.Spectral Line Shape Modeling in HF-Discharge, Proceedings of the 9th International Symposium on the Science technology of Light Sources, Cornell University, Ithaca, NY, USA, pp. 269-270.

14.  Začs L., Spēlmanis R., 2001. The violet opacity in the red peculiar stars. III. Spectral analysis of the SC star GP Ori. Astrophysics and Space Science, Kluwer Academic Publishers, Vol. 275, pp. 239 246.

15.  Začs L., Alksnis A., Spēlmanis R., 2001. CIT6: the early phase of PPN? In Post-AGB objects as a phase of stellar evolution, eds. R.Szczerba & S.K.Gorny, Kluwer Academic Publishers, pp. 289 294.

16.  Začs L., Schmidt M.R., Schuster W.J., Spēlmanis R., 2001. A spectroscopy of two carbon and s-process rich stars with unknown evolutionary statuses. In Cool Stars, Stellar Systems and the Sun, eds. R.J.Garcia Lopez, R.Rebolo, M.R.Zapatero Osorio, The Astronomical Society of the Pacific Conference Series, San Francisco, pp. 1367-1372.

17.  Začs L., Spēlmanis R., Schmidt M.R., Szczerba R., 2001. A search for diffuse absorption bands in evolved stars. In Cool Stars, Stellar Systems and the Sun, eds. R.J.Garcia Lopez, R.Rebolo, M.R.Zapatero Osorio, The Astronomical Society of the Pacific Conference Series, San Francisco, pp. 1645 1650.

18.  Gross U., Ubelis A., Jansons J., 2001. Iodine and mercury resonance lamps and their spectrum in far UV, Proceedings of SPIE, Vol. 4318, pp. 84 88.

19.  Spietz P., Gross U., Smalins E., Orphal J., and Burrows J. P. 2001. Combined absorption and resonance absorption time resolved spectroscopy of iodine species for improved determination of IO and OIO absorption cross sections, Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Society, Vol. 3 (GFA3), p. 4879.

20.  Spietz P., Gross U., Smalins E., Orphal J., and Burrows J. P. 2001. Estimation of the Emission Temperature of an Electrodeless Discharge Lamp and Determination of the Oscillator Strength for the I (2P3/2) 183.038 nm Resonance Transition, Spectrochimica Acta Part B 56, pp. 2465 2478.

21.  Bērziņa D., Āboliņš J., Ūbelis A., 2001. Science for Sustainable Technologies at the University of Latvia, Proceedings of the 6th AuDes Conference "Bridging Minds and Markets", 4-7 Apr. 2001, Venice, Italy, pp. 256 260.

22.  Spigulis J., Pfafrods A., 2001. Pressure sensitivity of the side-glowing optical fibres, Proc. SPIE, Vol. 4318, pp. 58 - 65.

23.  Ozols M., Spigulis J., 2001. Acquisition of biosignals using the PC sound card. Proc. Int. Conference Biomedical Engineering, Kaunas, pp. 24 27.

24.  Auzinsh M., Dekhtyar Y.,Spigulis J., et.al. 2001. Baltic MSc courses on medical physics and biomedical engineering. Proc. Int. Conf. Medical Physics and Engineering in Health Care, Poznan (PL), p. 37.

25.  Spigulis J., Cimdins R., Berzina L., 2001. Potential of fibre-optical monitoring for implant biocompatibility studies. Proc. Int. Conference Biomedical Engineering, Kaunas, pp. 137 139.

26.  Haeffler G., Kiyan I.Y., Berzinsh U., Hanstorp D., Brandefelt N., Lindroth E. , Pegg D., 2001, Strongly correlated states in the Li- ion. Physical Review A 63, 053409- 4 p.

 

 

Populārzinātniski raksti

 

 1. M.Auziņš, J.Spīgulis. Lāzeri medicīnā: iespējas un perspektīvas. Latvijas Ārsts, Marts 2001, 4 5 lpp.
 2. I.Renkvica, J. Spīgulis. Pats lielākais magnēts. TERRA, Aprīlis 2001, 4. 5. lpp.

3.      L.Začs, Kad astro un mikro pasaule satiekas. TERRA, Oktobris 2001, 6. 9. lpp.

 

 

2002

 

 1. Ekers A., Kaufmann O., and Bergmann K., 2002.Vibrationally excited Na2 in collisions with free and bound electrons ionisation and "field-free" ion imaging, Latv. J. Phys. Techn. Sci. 1, 51 - 63.
 2. Bezuglov N.N., Borodin V.M., Ekers A., and Klyucharev A.N., 2002. A Quasi-Classical Description of the Stochastic Dynamics of a Rydberg Electron in a Diatomic Quasi-Molecular Complex, Opt. Spectrosc. 93, 661.
 3. Papoyan A. V., Auzinsh M., and Bergmann K. 2002. Nonlinear Hanle effect in Cs vapor under strong laser excitation. Eur. Phys. J. D, 21, p. 63 71.

4.      Zaitsevski A., Ferber R., Cimiraglia R., 2002. Ab initio quasirelativistic calculations on angular momentum and magnetic couplings of molecular electronic states. Chem. Phys. Lett. 356, p. 277 - 283.

5.      Tamanis M., Ferber R., Zaitsevskii A., Pazyuk E. A., Stolyarov A. V., Chen Hongmin, Qi Jianbing, Wang Henry, and Stwalley William C., 2002. High-resolution spectroscopy and channel-coupling treatment of the A1S+ - b3P complex of NaRb. J. Chem. Phys., 117, p. 7980 7988.

6.      Docenko O., Nikolayeva O., Tamanis M., Ferber R., Pazyuk E. A., and Stolyarov A. V., 2002. Experimental studies of the NaRb ground-state potential up to the v = 76 level. Phys. Rev. A66, 502508 - 8 p.

 1. Revalde G., Silinsh J., Skudra A., Jansons J., 2002. Electrodeless HF- Lamps as UV and VUV Light Sources, Proceedings of SPIE, Vol. 4747, p. 369 - 374.
 2. Röpcke J., Revalde G., Osiac M., Li K., Meichsner J., 2002.Tunable Diode Laser Absorption Studies of Hydrocarbons in RF Plasmas Containing Hexamethyldisiloxane, Plasma Chemistry & Plasma Processing, Vol. 22, No.1, p. 137 - 157.
 3. Skudra A., Revalde G., Gavare Z., 2002, Mercury capillary electrodeless high-frequency discharge for HG analysers, In Proceedings of ESCAMPIG 16/ICRP 5, Grenoble, Editors: N. Sadeghi, H. Sugai, p. 367 - 368.
 4. Spigulis J., Kukulis I., Fridenberga E., Venckus G.. 2002. Potential of advanced photoplethysmography sensing for non-invasive vascular diagnostics and early screening. Proc. SPIE, Vol. 4625, p. 48 -53.
 5. Spigulis J. 2002. Teaching of laser-medical topics: Latvian experience. Proc SPIE, Vol. 4903, p. 197 - 201.
 6. E.Karule  "Survey of Physics in Latvia" in "Women in Physics" The IUPAP International Conference on Women in Physics, Paris, France, 2002. AIP Conference Proceedings, 628, 189-190.
 7. Kadikis N., Vasiljeva T., Jevtushenko L., Lyulko L., Smalins E. Air quality modelling as a part of complex air management system in Latvia. Eighth Int. Conf. on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Sofia, Bulgaria, 14-17 Oct. 2002. Proceedings. Editors: Ekaterina Batchvarova and Dimiter Syrakov. Sofia: Demetra Ltd., pp. 159-163.

 

Populārzinātniskās publikācijas

 

 1. J. Spīgulis. Kā izgudrot ko jaunu, un kam Latvijā vajadzīgi izgudrojumi un izgudrotāji (Latvija high-tech laikmetā) SARUNAS-3, Jaunā Akadēmija, Rīga, 2002, 120-131. lpp.
 2. R. Ferbers. Fizikas humānie aspekti. SARUNAS-III (Lekcijas un diskusjas), Red. H. Demakova, Sabiedriskais izglītības fonds Jaunā akadēmija, Rīga, 2002, 108-119 lpp.
 3. A.Skudra, J. Skudra. Gaismas avoti, Terra, Septembris 2002, 42.-44. lpp.

 

 

2003

 

1.      Spigulis J., Erts R., Rubins U., 2003. Micro-circulation of skin blood: optical monitoring by advanced photoplethysmography techniques, SPIE Proc. Vol. 5119, pp. 219-225.

2.      Spigulis J., Ozols M., Erts R., Prieditis K., 2003. A portable device for optical assessment of the cardiovascular condition, SPIE Proc. Vol. 5123, pp. 313-319.

3.      Spigulis J., Erts R., Ozols M., Prieditis K., 2003. A portable two-channel PPG cardiovascular sensor device. SPIE Proc. Vol. 5138, pp. 65-71.

4.      Stagitis M., Spigulis J., 2003. Optical pressure sensor based on the side-emitting optical fibre. - SPIE Proc. Vol. 5123, pp. 33-38.

5.      Klincare I., Tamanis M., Ferber R., 2003. Spontaneous lifetimes and relaxation cross-sections of the D1Pstate of NaRb, Chemical Physics Letters, 382, pp. 593-598.

6.      Ganeev A., Gavare Z., Khutorshikov V.I., Khutorshikov S.V., Revalde G., Skudra A., Smirnova G.M. and Stankov N.R., 2003. High-frequency electrodeless discharge lamps for atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta, Part B 58, p.879-889.

7.      Skudra A., Revalde G., Silinsh J., Ganeev A., Sholupov S., 2003. Advanced light sources for atomic absorption anliysis, SPIE Proc. Vol. 5123, p. 56-62.

8.      Trapp S., Tommaseo G., Revalde G., Stachovska E., Szawiola G. and Werth G., 2003.Ion trap nuclear resonance on 151Eu+ , European Physical Journal D 26, pp.237-244.

9.      Revalde G., Umorhodjayjev R., and Bersons I., 2003.Spectral diagnostics of Hg high-frequency electrodeless discharge, in: Proceedings ICPIG XXVI Greifswald, Editors: J. Meichsner, D. Loffhagen and H-E. Wagner, Vol.1, pp. 89-90.

10.  Denisova N., Skudra A., 2003. Computer simulation of hing-frequency electrodeless discharges, in: Proceedings ICPIG XXVI Greifswald, Editors: J. Meichsner, D. Loffhagen and H-E. Wagner, Vol. 1, pp. 105-106.

11.  Tommaseo G., Pfeil T., Revalde G., Werth G., Indelicato P. and Descluaux J.P., 2003. The gj-factor in the ground state of Ca+, European Physical Journal D 25, pp. 113-121.

12.  . ., ., 2003. , Radiative Characteristics of High-Frequency Electrodeless Helium Lamps, , .95, 6, . 941-945.

13.  Nikitin E., Dashevskaya E., Alnis J., Auzinsh M., Abraham E.R.I., Furneaux Brendan R., Mark Keil, McRaven Chris, Shafer-Ray Neil, and Waskowsky Richardv, 2003. Measurement and prediction of the speed-dependent throughput of a magnetic octupole velocity filter including nonadiabatic effects. Physical Review A, Vol. 68: 023403- 8 p.

14.  Alnis J., Blushs K., Auzinsh M., Kennedy S., Shafer-Ray N., and Abraham E.R.I., 2003. The Hanle effect and level crossing spectroscopy in Rb vapour under strong laser excitation. Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics 36(6): pp. 1161-1173.

15.  Kaufmann O., Ekers A., Bergmann K., Bezuglov N., Miculis K., Auzinsh M., and Meyer W., 2003. Velocity redistribution of excited atoms by radiative excitation transfer. I. Experimental demonstration by photodissociation of Na-2 and field-free imaging. Journal of Chemical Physics 119 (6): pp. 3174-3186.

16.  Papoyan V., Sarkisyan D. H., Blush K., Auzinsh M., Bloch D. and Ducloy M., 2003. Magnetic FieldInduced Mixing of Hyperfine States of the Cs 62P3/2 Level Observed with a Submicron Vapor Cell. Laser Physics Vol. 13, No. 12: pp. 1467-1477.

17.  Sarkisyan D., Papoyan A. V., Varzhapetyan T. S., Blush K., Auzinsh M., 2004. Effekt Zeemana na sverhtonkoi strukture atomnoi linii D1 submikronnogo sloya parov 87 Rb. Optika i Spektroskopiya 96 (2): pp. 229 - 235.

18.  SemertzidisY.K., Aoki M., Auzinsh M., Balakin V., Bazhan A., Bennett G.W., Carey R.M., Cushman P., Debevec P.T., Dudnikov A., Farley F.J.M., Hertzog D.W., Iwasaki M., JungmannK. , Kawall D., Khazin B., Khriplovich I.B., Kirk B., Kuno Y., Lazarus D.M., Leipuner L.B., Logashenko V., Lynch K.R., Marciano W.J., McNabb R., Meng W., MIller J.P., Morse W.M., Onderwater C.J.G., Orlov Y.F., Ozben C.S., R. Prig, Rescia S., Roberts B.L., Shafer-Ray N., Silenko A., Stephenson E.J., and Yoshimura K., A New Method For A Sensitive Deuteron EDM Experiment. Conference on the Interactions of Particles and Nuclear Physics, Preceedings, 2003. New York City, May 19-24: pp. 101 - 105.

19.  Bezuglov N. N., Borodin V. M., Grushevskii V., Klyucharev A. N., Michulis K. et al., 2003. Diffusion ionization of the Rydberg diatomic quasi-molecular complexes formed upon collisions of rubidium atoms, Opt. Spectrosc. 95, pp. 515-524.

20.  Alnis J, Anderson B., Sjohoom M., Somesfalean G, Svanberg S, 2003. Laser spectroscopy of free molecular oxygen dispersed in wood materials, Applied Physics B, Lasers and Optics, 77 (6-7): 691-695.

21.  McRaven C., Alnis J., Furneaux B., Shafer-Ray N, 2003. A 1 + 1 ionization scheme for sensitive detection of the OH radical, Journal of Physical Chemistry A, 107 (37): 7138 7141.

22.  Bezuglov N., Ekers A., Kaufmann O., et al., 2003. Velocity redistribution of excited atoms by radiative excitation transfer. II. Theory of radiation trapping in collimated beams, J. Chem. Phys. 119, pp. 7094-7114.

23.  Bezuglov N. N., Kazanskii A. K., Klyucharev A. N., Michulis K., et al., 2003.On accounting for the effect of particles of a condensed dispersed phase on radiant energy transfer in gaseous media, Opt. Spectrosc. 95, pp. 631-637.

24.  Karule E.,  Moine B., 2003. The general expression for the transition amplitude of two-photon ionization of atomic hydrogen, J. Phys. B.: At. Mol. Opt. Phys. 36, 1963-1969.

25.  Začs L., Spēlmanis R., Musaev F.A., Galazutdinov G.A., 2003. A search for diffuse absorption bands in carbon-rich stars. I. Barium and related stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Blackwell Science, Vol. 339, pp.460 - 466.

26.  Začs L., Spēlmanis R., Griffin R., 2003. Abundance analysis of s-process rich stars. In: Proceedings of IAU Symposium No.210 Modelling of Stellar Atmospheres, eds. N.E.Piskunov, W.W.Weiss, D.F.Gray, Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, 9 pages.

27.  Začs L., Spēlmanis R., Alksnis A., Musaev F., 2003. A spectroscopy of pulsating carbon stars: variations with phase. In: Proceedings of IAU Symposium No.210 Modelling of Stellar Atmospheres, eds. N.E.Piskunov, W.W.Weiss, D.F.Gray, Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, 8 pages.

28.  Začs L., 2003. A detailed spectroscopy of selected peculiar stars in open clusters. In: Proceedings of Taiwan-Baltic Workshop Dynamical and Chemical Evolution of Star Clusters, Ed. W.P.Chen, National Central University, Chung-Li, pp. 147-159.

29.  Smalins E., Gross U., Spietz P., Ubelis A., 2003. Iodine and bromine resonance lamps in atmospheric research. SPIE Proc. Vol. 5123, Advanced Optical Devices, Tehnologies, and Medical Applications, Riga, pp. 63-68.

 

 

 

Populārzinātniskās publikācijas

 

 1. G. Rēvalde un I. Javaitis Optiskās pincentes jeb kā manipulēt ar gaismu, Terra 2003. gada jūnijs-jūlijs, 3 (25), lpp.10-11.
 2. R. Ferbers. Ceļš uz galīgajiem fizikas likumiem. SARUNAS-V (Lekcijas un diskusjas), Red. H. Demakova, Sabiedriskais izglītības fonds Jaunā akadēmija, Rīga, 2004, 3-17 lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ASI darbinieku referāti

konferencēs, simpozijos un semināros, 1994. 2003

 

1994

 

1.    A.Skudra, A. Ūbelis, J. Siliņš, S. Putniņa, Manufacturing and investigation of the electrodeless discharge lamps for UV and VUV spectral regions. 14th Nordic Atomic Spectroscopy and Trace Element Conference (14th NASTEC), Naantali, Finland, 1994, pp. 58-59.

2.    O. Becker, L. Brand, J. Dembczynski, K. Enders, G. Marx, P. M. Rao, G. Revalde, G.Werth. Hyperfein-Spektroskopie am instabilen 150 Eu+ in einer Ionenfalle. In: Verhandlungen der Deutsch. Phys. Gesselsch. 58 Physikertagung, Hamburg, 1994, s. 438.

3.    O. Becker, J. Dembczynski, K. Enders, G. Marx, G. Revalde, P. M.Rao, G. Werth. Hyperfine spectroscopy on unstable 150 Eu+ in an Ion trap, In: 26th EGAS, Barcelona, 1994, p. 31.

4.    M.P.Auzinsh, R.S. Ferber, Electric grill signals in high J diatomic molecules, Abstr. X-th European Conf. on Dynamics of Molecular Collisions, Salamanca, Spain, 1994, pp. 279-280.

5.    E.A.Pazyuk, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Global deperturbation analysis and intramolecular dynamics of small molecules, Abstr. X-th European Conf. on Dynamics of Molecular Collisions, Salamanca, Spain, 1994, pp. 281-282.

6.    J.Spīgulis, Praktiski orientētas optikas studiju programmas, LFB zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. g. 6.-8. jūnijs, 3. lpp.

7.    A.Ūbelis, Vides aizsardzības un vides monitoringa tehnoloģijas metožu pasniegšana speckursos fizikas specialitātes studentiem, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 4lpp.

8.    M.Jansons, Processes of Quasi-Resonant Energy Transfer in the Molecule-Atom Collisions, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 34. lpp.

9.    U.Bērziņš, Negatīvie joni,, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. p. 34.

10.U.Berzinsh, J.Silinsh, A.Ubelis, The Transition Probabilities of Astrophysically Interesting Spectral Lines in the VUV/UV Spectral Region, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. p.39.

11.R.Damburgs, B.Baranovskis, Ūdeņraža atoms elektriskajā laukā, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 35. lpp.

12. I.Bērsons, Daudzfotonu jonizācija asimptotiski spēcīgos laukos, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 39. lpp.

13. J.Kļaviņš, A.Ekers, Hemijonizācija molekulāri-atomārās sadursmēs sārmu metālu tvaikos, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 40. lpp.

14. J.Siliņš, A.Ūbelis, Portatīvs šķidrumu ultravioletā starojuma sterilizators, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 40. lpp.

15. J.Lazdiņš, Optisko škiedru spektrālie mērījumi, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 41. lpp.

16. M.Tamanis, M.Auziņš, I.Klincāre, E.Tarasevičš, R.Ferbers, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 41. lpp.

17. A.Skudra, O.Timofejeva, Skābekļa spektrālo līniju pētījumi augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotos, Latvijas Fizikas biedrības jūnija zinātniskā konference, Daugavpils, 1994. Tēzes. 42. lpp.

18.A.Ubelis, A. Plaudis, National Activities/Programs Related to IGBP/ WCRP/HDP. Regional Seminar on European Network for Research in Global Change -ENRICH, Budapest, Hungary, 15-17 September 1994.

19.J.Spigulis, D. Pfafrods, M. Stafeckis, Optical fiber diffusive tip designs for medical laser-lightguide delivery systems, EUROPTO Int. Symp. Biomedical Optics Europe`94, Lille, France, 6 September 1994.

 

1995

 

1.      ., . , . , , . , - . (-95), , 1995, . 34-36.

2.      ., . . . XXI , , 1995, c.11.

3.      K.Enders, G. Revalde, Ch. Zoelch, G. Werth, Precise hyperfinestructure measurements in the excited 7S3 level of 151Eu+ in a Paul trap, 5th European Conference on Atomic and Molecular Physics (ECAMP 5), Edinburgh, UK, 1995, part 1, p. 398.

4.      U.Berzinsh, M.B. Gaarde, J. Larsson, A. L'Huillier, H. Lundberg, Luo Caiyan, E. Mevel, S. Svanberg, R. Zerne, Time-resolved laser spectroscopy on atoms and ions in the VUV and XUV spectral region, Abstr. XXII International Conference on Laser Spectroscopy (TWICOLS-95), Capri, Italy, 11-16 June, 1995, p. TU4.

5.      Luo Caiyan, U. Berzinsh, J. Larsson, M.B. Gaarde, S. Svanberg, R. Zerne, Time-resolved VUV laser spectroscopy on free atoms. Abstr. 5th European (EPS) Conference on Atomic and Molecular Physics (ECAMP 5), Edinburgh, UK, 3-7 April, 1995, p. 89.

6.      U.Berzinsh, G. Haeffler, D. Hanstorp, A. Klinkmuller, E. Lindroth, U. Ljungblad, D. Pegg, Resonance structure in the Li- photo-detachment cross section, Abstr. 5th European (EPS) Conference on Atomic and Molecular Physics (ECAMP 5), Edinburgh, UK, 3-7 April, 1995, p. 36.

7.      U.Berzinsh, G. Haeffler, D. Hanstorp, A. Klinkmuller, I. Kiyan, U. Ljungblad, D. Pegg, A state selective method for photodetachment, Abstr. XIX International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, Whistler, 1995, p. 215.

8.      A.Ubelis, A. Leitass, M. Vitols. Monitoring and analysis of air quality in Riga. Proc. European Symposium on Optics for Environmental and Public Safety, Fairgrounds, Munich, FR Germany,19-23 June, 1995

9.      M.Auzinsh, R. Ferber, I. Klincare, M. Tamanis, A.V. Stolyarov, Magnetic field induced alignment-orientation conversion in diatomic molecules, Abstr. 5th European Conf. on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, p. 100.

10.  E.A.Pazyuk, A.V. Stolyarov, M.Ya. Tamanis, R.S. Ferber, Unified deperturbation studies of small molecules from energetic, magnetic and radiative measurements: Application to Te2., Abstr. 5th European Conf. on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, p. 108.

11.  M.Auzinsh, R. Ferber, I. Klincare, M. Tamanis, A.V. Stolyarov, Stark spectroscopy in D1P state of NaK, Abstr. 5th European Conf. on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, p. 109.

12.  M.Auzinsh, R. Ferber, A.V. Stolyarov, Manifestation of quadratic and linear external field effects in high J quantum beats, Abstr. 5th European Conf. on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, p. 101.

13.  M.Tamanis, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A.V. Stolyarov, R.S. Ferber, Stark effect induced level crossing studies in laser induced fluorescence: Application to NaK D1P, Abstr. 12th International Conf.on Laser Spectroscopy, Island of Capri, Italy, 1995, p. PIII-9.

14.  M.Auzinsh, R. Ferber, Angular momenta orientation in beam molecules by homogeneous electric field, Abstr. XVI-th Int. Symp. on Molecular Beams, Maale Hachamisha, Israel, 1995, p. P7A.

15.  M.Gailitis and A. Gailitis, Photoabsorption of atomic Hydrogen in an external dc electric field, 5th European (EPS) Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, Contributed Papers, Part II, p. 439.

16.  E.Karule and A. Gailitis, Hydrogen atom energy level shifts in strong laser field, 5th European Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, Contributed Papers, Part II, p. 642.

17.  I.Bersons and A. Kulsh, Interaction of short radiation pulse with Rydberg atoms, 5th European Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, UK, 1995, Contributed Papers, Part II, p. 499.

18.  A.Ekers, Ierosmes pārnese starp atomārajiem s un d stāvokļiem sārmos, LU 54. zinātniskā konference, 1995. g. 29. sept.

19.  U.Bērziņš, A. Ūbelis, J. Siliņš, S. Svanbergs, R. Zerne, Luo Caiyan, I. Trabjerg, Piektās un sestās apakšgrupas atomu dzīves laiki un pāreju varbūtības spektra VUV daļā, Latvijas Universitātes 54. zinātniskā konference, 1995. g. 18.-27. sept.

20.  M.Tamanis, Štarka efekta pētījumi NaK molekulā, LU 54. zinātniskā konference, Fizikas un matemātikas zinātnes, Atomfizikas un lāzeru spektroskopijas sekcija, Rīgā, LATVIJĀ. 1995. g. 29. sept.

21.  I.Bērsons, Ridberga atomu ionizācija ar īsiem lāzera starojuma impulsiem, LU 54. zinātniskā konference, Fizikas un matemātikas zinātnes, Atomfizikas un lāzeru spektroskopijas sekcija, Rīgā, Latvijā, 1995. g. 29. sept.

22.  E.Karule un A. Gailītis, Ūdeņraža atoma enerģētisko līmeņu nobīde stipros lāzera laukos. Turpat.

23.  B.Baranovskis un R. Damburgs, Ūdeņraža atom a elektronu haotiskā kustība elektriskā lauka klātbūtnē. Turpat.

24.  M.Auziņš, Štarka efekts molekulās. Saseksas Universitātē, UK 1995. g. martā.

25.  R.Ferbers, Pirmās un otrās kārtas Štarka un Zēmana efekts un molekulu optiskā polarizācija, LAMBDA, Elunda. Krētas sala, Greece, 1995.

26.  E.Karule-Gailīte, Theoretical Physics in Latvia, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Teorētiskās komitejas sēdē NORDITA institūtā Kopenhagenā, Dānijā, 1995. g. aprilī.

27.  E.Karule-Gailīte, Atoms in Strong Laser Fields - Research in Latvia, apspriedē Electron and Photon Interactions with Atoms, Ions and Molecules CRLC Daresbury Laboratory, Cheshire,UK 1995.g. 8.-10. aprīlī.

28.  I.Bērsons, Interaction of a Short Radiation Pulse with Rydberg Atoms. Ibid.

29.  A.Gailītis, Hydrogen Photoabsorption in an External DC Electric Field. Ibid.

30.  R.Damburg and B. Baranovsky, The Manifestation of Chaotic Behaviour of the Hydrogen Atom in the Presence of Uniform Electric Field, NATO Advanced Research Workshop on New Methods in Quantum Theory. Halikidi, Greece, 14-19 May 1995.

31.  E.Gailīte, Calculations of Riga Group for Photon Collisions wih Atoms Using Quantum Mechanical and Semiclasical Methods, Prof. A. Maquet (Laboratoire de Chimie Physique-Matiere et Rayonnement Universite Pierre et Marie Curie Centre National de la Recherche Scientifique) organizētajā apspriedē. Paris, France, 1995. g. 1.-2. sept.

32.  J.Spigulis, Optical fibres for medical sensing and laser delivery, Seminar of the Department of Biomedical Engineering, Linkoping University, Linkoping, Sweden, 13 January 1995.

33.  J.Spigulis, Optical fibers for laser delivery and sensor technology, Presentation at the ABB Corporate Research, Vasteras, Sweden, 16 January 1995.

34.  J.Spigulis, The potential for optical-fibre sensors in medical monitoring, Seminar of the Department of Electronic and Electrical Engineering, Kings College London, London, UK, 27 September 1995.

35.  J.Spīgulis, Optisko metožu iespējas medicīnā, LFB seminārs, Rīgā, 1995. g. 15. novembrī.

 

 

 

1996

 

1.      ., . . Eu+ . - XV, , 1996. (G. Revalde, G. Werth. Measurements of hyperfine structure of Eu+ in the Paul trap, In XV Conference of atomic spectroscopy, Moscow, 1996).

2.      G.Haeffler, U. Berzinsh, D. Hanstorp, A. Klinkmuller, J. Rangell, D. Pegg, The electron affinity of As, Te and Li: a comparison of three different measurements, DAMOP96 Meeting of American Physical Society, 1996, p. 46.

3.      U.Ljungblad, D. Hanstorp, U. Berzinsh, D. Pegg, G. Haeffler, A. Klinkmuller, I. Kiyan, Photodetachment studies of Li- using resonance ionisation spectroscopy, Abstr. XV International Conference on Atomic Physics, 1996, p. A52.

4.      U.Berzinsh, Luo Caiyan, R. Zerne, S. Svanberg, Determination of radiative lifetimes V and VI group atoms by time-resolved VUV laser spectroscopy, Abstr. 28th EGAS Conf., Graz, Austria, 1996, p. 89.

5.      R.Zerne, Luo Caiyan, U. Berzinsh, S. Svanberg, Radiative lifetimes of sulphur and phosphorus transitions measured by time-resolved two-photon laser spectroscopy, Abstr. 28th EGAS Conf., Graz, Austria, 1996, p. 94

6.      M.Auzinsh, M. Tamanis, A.V. Stolyarov, R. Ferber, Magnetic field effected M-selective predissociation in Te2 B1-u, Abstr. 28th EGAS Conf., Graz, Austria, 1996, p. 17.

7.      M.Tamanis, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A.V. Stolyarov, R. Ferber, Electric dipole moment studies in NaK D1P by Stark e-f mixing spectroscopy, Abstr. 28th EGAS Conf., Graz, Austria, 1996, p. 544.

8.      I.Jackowska, W. Jastrzębski, R. Ferber, O. Nikloayeva, P. Kowalczyk, The A1S+u state of Na2 studied by polarisation labelling spectroscopy, Abstr. 28th EGAS Conf., Graz, Austria, 1996, p. 563.

9.      M.Auzinsh, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Magnetic predissociation in Te2 B1u, XII Symp.-School in High Resolution Molecular Spectroscopy, St.-Petersburg, Russia, 1996, p. 24.

10.  M.Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Stark level crossing and optical-RF double resonance in NaK D1P, XII Symp.- School in High resolution Molecular Spectroscopy, St-Petersburg, Russia, 1996, p. 51.

11.  I.Jackowska, W. Jastrzębski, R. Ferber, O. Nikloayeva, P. Kowalczyk, Revision of Na2 A1S+u state molecular constants by polarisation labelling spectroscopy, XII Symp.-School in High Resolution Molecular Spectroscopy, St-Petersburg, Russia, 1996, p. 34.

12.  M.Tamanis, A.V. Stolyarov, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, R. Ferber, Electric dipole moment and L-doubling measurements in (D1P) NaK, Abstr. 15th International Conference on Atomic Physics, Amsterdam, Netherlands, 1996, p. ThH1.

13.  M.Auzinsh, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Unified treatment of Zeeman effect induced alignment-orientation conversion: Application to (B3S-u) Te2, Abstr. 15th International Conference on Atomic Physics, Amsterdam, Netherlands, 1996, p. ThH6.

14.  M.Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, Studies of rotational level L-doubling by RF-optical double resonance spectroscopy: Application to NaK D1P, Abstr. XXIII European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 1996, p. 273.

15.  M.Auzinsh, European (EPS) Mobility Scheme for Physics Students. Influence on the Physics Education in Eastern Europe. An Example with TEMPUS Aided Activities in Latvia. Abstr. 10th General Conf. of European Physical Society, Sevilla 1996, p. 167.

16.  A.Ūbelis, M.Vītols, Preliminary Status Report on Air Pollution Problems in Riga. Measurements and Modelling. Proceedings of the NOSA/NORSAC Symposium, Helsingor, Denmark, 15-17 November 1996, pp. 138-139.

17.  M.Jansons, A. Ekers, J. Klavins, K. Orlovsky, V. Grushevsky, Excitation transfer and ionisation processes in collisions of molecules and atoms Vācijas-Latvijas seminārā Kooperācija zinātnē un tehnoloģijā, Jūrmalā, Latvija, 1996. g. 14.-15. oktobrī.

18.  ., . , Eu+ . - XV, , 4-7 . 1996

19.  A., . - XV, , 4-7 . 1996

20.  A.Ūbelis, Preliminary Status Report on Air Pollution Problems of Riga, EUROTRAC Symposium 96. Transport and Chemical Transformation of Pollutants in the Troposphere, Garmisch-Partenkirchen, 25th-29th March, 1996

21.  A.Ūbelis, J. Siliņš, I. Trabjerg, Specific UV and VUV Spectra Light Sources. International Conference "Advanced Optical Materials and Devices", Riga, August 26-29, 1996.

22.  A.Ubelis, V. Seglins, A. Malik, An assessment of selected policies for controlling stationary and point source pollution emissions in Latvia, Report for the Central and Eastern Europe Environment Economics and Policy Project of Harvard Institute for International Development, Masachusets, USA, 1996, 59 p.

23.  I.Bersons, A. Kulsh, Transition Form Factor of Hydrogen Rydberg Atom, Network meeting on Atomic Structure and Photon Collisions with Atoms and Ions. Vilnius, 23-25 May 1996.

24.  A.Gailitis, Using Enhanced Precision Arithmetic in Some Atomic Problems, Second Europhysics Study Conference on Photon and Electron Collisions with Atoms and molecules, Belfast, UK, 23-26 July 1996.

25.  I.Bersons, A. Kulsh, Excitation and Ionization of Rydberg Atoms by half-cycle Radiation Pulse. Second Europhysics Study Conference on Photon and Electron Collisions with Atoms and Molecules, Belfast, UK, 23-26 July 1996

26.  I.Bersons, A. Kulsh, Excitation and Ionization of Rydberg Atoms by Short Electromagnetic Pulses, International Conference on Multiphoton Processes, Munich, Germany, September - 4 October 1996.

27.  J.Spīgulis, Lāzermedicīna un biomedicīniskā optika Latvijā un pasaulē, LZA Fizikas un tehnisko un ķīmijas un bioloģijas zinātņu nodaļu kopīgā sēde-seminārs, Rīgā, 1996. g. 3. aprilī.

28.  J.Spigulis, Optical sensors for diagnostics and patient monitoring, Seminar of the Department of Electrical and Electronic Engineering, Kings College London, London, UK, 3 May 1996.

29.  J.Spigulis, Optical fibre sensors for medical monitoring, Seminar of the Departmnet of Biomedical Engineering, Linkoping University, Linkoping, Sweden, 23 May 1996.

30.  J.Spīgulis, Šķiedru un biomedicīniskā optika Universitātē un Latvijā, LFB 3. konference, Rīgā, 1996. g. 4. jūnijā.

31.  J.Spigulis, J. Lazdins, D. Pfafrods, M. Stafeckis, Side-emitting optical fibres for clinical applications, Nordic-Baltic Biomedical Engineering Symp., 10th NBCBE, Tampere, Finland, 12 June 1996.

32.  J.Spigulis, D.Pfafrods, M. Stafeckis, W. Jelinska-Platace, The glowing optical fibre designs and parameters, Advanced Optical Materials and Devices, Riga,1996.

33.  J.Spigulis, The glowingoptical fibre designs and parameters, Conf. Advanced Optical Materials and Devices (AODM` 96), Riga, 29 August 1996.

34.  J.Spīgulis, Maģistru apmācība biomedicīniskajā optikā: Latvijas un Eiropas pieredze, Seminārs Medicīnas inženierzinātne un fizika Latvijā: zinātne, prakse, bizness, Jūrmala, 1996. gada 28. novembrī.

 

 

1997

 

1.      G.Revalde, K. Enders, G. Werth, Ch. Zoelch. Measurements of hyperfine structure of the excited 7S3 state of stable and instable Eu+ in a Paul trap, in DIGEST of Modern Problems of Laser Physics, Novosibirsk, Russia, 1997, p. PI3-4.

2.    G.Haeffler, U.Berzinsh, D. Hanstorp, U. Ljungblad, I. Kiyan, D. Pegg, Partial photodetachment cross sections for Li- : observations of doubly excited states, Abstr. 29th EGAS (European Group on Atomic Spectroscopy) Conf., Berlin, 1997, pp. 14-15

3.    A.Klinkmuller, G. Haeffler, D. Hanstorp, C. Ingram, I. Kiyan, U. Berzinsh, D. Pegg, J. Peterson, Photodetachment study of He- resonances, Abstr. 29th EGAS (European Group on Atomic Spectroscopy) Conf., Berlin, 1997, pp. 16-17.

4.    Z.-S.Li, U. Berzinsh, A. Persson, S. Svanberg, Perturbed Rydberg series of lead: preliminary experimental results, Abstr. 29th EGAS (European Group on Atomic Spectroscopy) Conf., Berlin, 1997, pp. 200-201.

5.    O.Nikolayeva, I. Klincare, E.A. Pazyuk, M. Auzinsh, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber, v-dependence of NaK(D1P) electric dipole moments, Abstr. 29th EGAS (European Group for Atomic Spectroscopy), Berlin, 21C, 1997, p. 78-79.

6.    J.Alnis, M. Auzinsh, I. Klincare, O. Nikolayeva, M. Tamanis, A.V. Stolyarov, R. Ferber, HFS studies by RF-optical double resonance in 1P state diatomic molecules, Abstr. 29th EGAS, Berlin, 21C, 1997, p. 210-211.

7.      A.Gailitis and E. Karule, Floquet Approach for Multiphoton Calculations Using Enhanced Precision Arithmetic, Twentieth International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions (XX ICPEAC), Abstracts, Vienna, Austria, 1997, p. TU 009.

8.      E.Karule and A. Gailitis, Nonperturbative approach for multiphoton processes using enhanced precision arithmetic, 29th EGAS (European Group for Atomic Spectroscopy) Europhysics conference abstracts, Berlin, 1997, p. FRP 041.

9.      R.Damburg and B . Baranovsky, Chaotic behavior of a hydrogen atom in presence of uniform magnetic field, 29th EGAS (European Group for Atomic Spectroscopy) Europhysics conference abstracts, Berlin, 1997, p. THC 05.

10.  A.Skudra, J. Spīgulis, D. Pfafords, M. Stafeckis. Medical Laser Radiation Delivery via Modified PCS Optical Fibers, in DIGEST of Modern Problems of Laser Physics, Novosibirsk, Russia, 1997, p. PII25-26.

11.  E.Karule and A. Gailitis, Floquet Approach for Calculations of Multiphoton ProcessesUsing Enhanced Precision Arithmetic, Int. Conf. on Atomic and Molecular Data and Their Applications (ICAMDATA), 29 Sept.-04 Oct. 1997, National Institute of Standarts and Technology, Gaithesburg, MD, USA, p. 46.

12.  Spietz P., Himmelmann S., Gross U., Orphal J., and Burrows J. P. Study of Iodine Oxides and Iodine Ozone Chemistry Using Flash Photolysis and Time Resolved Absorption, in Book of Absracts, Fourth International Conference on Chemical Kinetics, Gaithersburg, USA. P.?

13.  M.Auzinsh, Angular momenta dynamics in electric and magnetic field: classical and quantum approach, Abstracts of Conf.: Interaction of Oriented Molecules ,Bielefeld, Germany, 1997, p.42

14.  M.Auzinsh, Alignment-Orientation Conversion. Applications in Molecular Spectroscopy, Abstracts of Conf.: Interaction of Oriented Molecules, Bielefeld, Germany, 1997, p. 41

15.  T.Radzielitski, A. Ekers, J. Szonert, M. Głódź, "Self-quenching, excitation transfer and radiative decay in the 6D3/2,5/2 and 8S1/2 states of rubidium", starptautiskajā konferencē Quantum Optics IV", Jaszowiec, Polija, 1997. g. 17.-24. jūnijā.

16.  E.Karule and A. Gailitis, Floquet approach for calculations of multiphoton processes using enhanced precision arithmetic, International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications (ICAMDATA), 29 September - 04 October 1997, National Institute of Standarts and Technology, Gaithesburgh, MD, USA.

17.  J.Spigulis, Side-glowing optical fibers for illumination and irradiation, FEOLA seminar, Campello sul Clitunno, Italy, 24 January 1997.

18.  J.Spigulis, D. Pfafrods. Clinical potential of the side-glowing opticalfibers, Biomedical Optics Symp. (BIOS`97), San Jose, USA, 10 February 1997.

19.  J.Spīgulis, Optisko metožu pielietojumi fizioloģisko parametru mērījumiem, Latvijas fiziologu biedrības sēde-seminārs, Rīgā, 9 June 1997.

20.  J.Spigulis, MSc course programme on Biomedical Optics, Conf. Education and Training in Optics, Delft, Netherlands, 20 August 1997.

21.  J.Spigulis. Sānstarojošās optiskās šķiedras: to optimizācija un ražōšana Latvijā. LZA seminārs par 5. ZT-programmu, Rīga, 03.12.97.

 

 

1998

 

1.    A. Skudra, G.Revalde, Estimation of the spectral line profiles in the high-frequency discharge, 14th International Conference on Spectral Line Shapes, 14th ICSLS, Pennsylvania, USA, June 22-26, 1998, p. 109.

2.    Spietz P., Himmelmann S., Gross U., and Burrows J. P. Study of Iodine Oxides and Iodine Ozone Chemistry Using Flash Photolysis and Time Resolved Absorption. Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 23.-27.03. 1998, Regensburg, 1998

3.    R.Ferber, Spin-orbit coupling effects in the spectra of Te2 molecules, Workshop: Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and Physics, Torun (Poland), January 24 27, 1998, p.5.

4.    M.Auziņš, Leņķiskā momenta dinamika ārējā elektriskā vai magnētiskā laukā, Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998.g. 4.-6. jūnijs, 24. lpp.

5.    O.Nikolayeva, M.Auzinsh, M.Tamanis, R.Ferber, Electric Field Induced Alignment-Orientation Conversion in Diatomic Molecules: Analysis and Observation for NaK, XXIV Eur. Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS XXIV, Book of Abstracts, Prague, August 23-28, 1998, p.276

6.    A.V.Stolyarov, M.Tamanis, M.Auzinsh, I.Klincare, O.Nikolayeva, R.Ferber, Fine and Hyperfine L-Doubling Effect in the Pertubed D1P - d3P Complex of NaK, 15th Intern. Conf. on High Resolution Molecular Spectroscopy, Prague, August 30-September 3, 1998, p. 84

7.    O.Nikolayeva, I.Klincare, M.Tamanis, M.Auzinsh, R.Ferber, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, A.Zaitsevski, Permanent Electric Dipoles in Low Lying 1P States: Experiment and Theory for NaK, 15th Intern. Conf. on High Resolution Molecular Spectroscopy, Prague, August 30-September 3, 1998, p. 155

8.    A.Zaitsevski, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, M.Tamanis, M.Auzinsh, I.Klincare, O.Nikolayeva, R.Ferber, Lifetimes and Transition Dipole Moment Functions: Empirical and ab initio Approach for NaK, 15th Intern. Conf. On High Res. Mol. Spectrosc. Prague, August 30-September 3, 1998, p. 221

9.    A.V.Stolyarov, R.Ferber, Spin-orbit coupling effects in the spectra of Te2 molecule, 15th Intern. Conf. On High Res. Mol. Spectrosc. Prague, August 30 September 3, 1998, p. 223

10.M.Auzinsh, O.Nikolayeva, M.Tamanis, R.Ferber, Appearance of Circularity at Linear Polarized Excitation: Experiment and Theory for NaK, 15th Intern. Conf. On High Res. Mol. Spectrosc. Prague, August 30 September 3, 1998, p. 245

11.Spīgulis J., Rubīns U. Optiskie pulsa mērījumi. Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998. g. 4.-6. jūn., 15. lpp.

12.A.Ūbelis, D.Bērziņa, J.Āboliņš, Nākotnes tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai, Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998. g. 4.-6. jūn., 16. lpp.

13.A.Ūbelis, EUROTRAC-2 - Eiropas zinātniekus vienojošs atmosfēras piesārņojuma un tā pārrobežu pārneses pētniecības projekts, Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998. g. 4.-6. jūn., 17. lpp.

14.U.Bērziņš, Atomu lāzers un lāzeru spektroskopija, Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998. g. 4.-6. jūn., 23. lpp.

15.M.Auziņš, Leņķiskā momenta dinamika ārējā elektriskajā vai magnētiskajā laukā, Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998. g. 4.-6. jūn., 24. lpp.

16.Ekers A., Kaufmann O., Keil M., Bergmann K., Klavins J. Formation of Na3 ions in Na2(v) + Na(n2D) associative ionization collisions in a supersonic beam. Contributed Papers, 6th EPS Conference on Aomic and Molecular Physics , Siena, Italy, 14-18 July, 1998, p. 4-48

17.Ekers A., Klavins J., Orlovsky K., Grushevsky V., Głódź M., et.al. Inelastic processes in intermediate 2S and 2D states of rubidium, Contributed Papers, 6th EPS Conf. on At. Mol. Phys., Siena, Italy, 14-18 July, 1998, p. 4-49.

18.Beniak B., Ekers A., Fronc K., Gateva-Kostova S., Głódź M., Klavins J., et.al. Collisional and radiative relaxation in intermediate levels of RB, Joint Polish-German Conference in Modern Optics, Jurata, Poland, 20-26 September 1998, Book of Abstracts, p. 21

19.N.N. Bezuglov, V. M. Borodin, A. N. Klucharev, Fuso F., Allegrini M. and Orlovsky K., Cooper minimum description by simple semiclassical formula for oscillator strengths, 14th International Conference on Spectral Line Shapes, 14th ICSLS, State College, Pennsylvania, USA, June 22-26, 1998, p. 110.

20.N.N. Bezuglov, A. N. Klucharev, V. M. Borodin, Fuso F., Allegrini M., and Orlovsky K., Stohastic dynamics in collisions of Rydberg atoms at subthermal energy, 16th Int. Conf. on At. Phys., Windsor, Canada, August 1998, Contributed Papers, p. 320

21. Karule E. Above threshold ionization of atomic hydrogen in Rydberg states. Europhysics Conference Abstracts. Contributed Papers, 6th EPS Conference on Aomic and Molecular Physics, Siena, Italy, 14-18 July, 1998, p. 8-14

22. Spietz P., Himmelmann S., Gross U., Bleck-Neuhaus J., and Burrows J. P. A Complex Approach to Investigate the Chemistry and Kinetics of IOx Using Flash Photolysis and Time- Resolved Absorption Spectroscopy, 15th International Symposium on Gas Kinetics, 6-10 Sept. 1998, Bilbao, Spain, Book of Abstracts,1998, p. 226

23.Spietz P., Gross U., Ūbelis A., and Burrows J. P. Joda ozona fotoķīmiskās reakcijas pētījumi ar impulsu fotolīzes metodi. Latvijas Fizikas biedrības 4. zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, 1998. g. 4.-6. jūn., 33. lpp.

24.J. Spigulis. Optical sensing of pressure and bending by side-glowing lightguides. Baltic Electronic Conference BEC 98, Tallinn, Estonia 1998.

25.J. Spigulis, U. Rubins. Photoplethysmographic sensor with smoothed output signals. - Biomedical Optics Europe, Stockholm, Sweden, 1998.

26.Beniak B., Cyruliňski L., Fronc K., Gateva-Kostova S., Gerginov V., Glodz M., Klavins J., et.al. FS-mixing collisions of Rb(52D) excited in a two-photon transition using external cavity CW diode laser, 10th Int. School on Quantum Electronics, Varna, Bulgaria, 21-25 September, 1998.

27.Ekers A., Kaufmann O., Alnis J., Bergmann K. Vibrational effects in the dimer-atom associative ionization in a sodium supersonic beam, EU HMC Workshop on Laser Controlled Dynamics of Molecular Processes and Applications, Kaiserlautern, Germany, 23-25 Sept. 1998.

28.Ekers A., Alnis J., Bergmann K. Non-dipole excitation transfer between the potassium 6S and 4D states, EU HMC Workshop on Laser Controlled Dynamics of Molecular Processes and Applications, Kaiserlautern, Germany, 23-25 Sept. 1998.

29.E.Gailīte. Studies of the Theoretical Physics Group (IAPS, Latvia) on the Interaction of Atoms with an Electromagnetic Field. SACLAY (Atomu molekulārās fizikas institūtā), France.

 

1999

 1. Ekers A., Kaufmann O., Keil M., Bergmann K. Formation of Na3+ by associative ionisation. XXI International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, Sendai, Japan, 22-27 July 1999, Abstracts of Conf. Papers, Vol. II, p. 619.
 2. Ekers A., Kaufmann O., Bergmann K., Gebauer-Rocholz C. Enhancement in the dimer-atom associative ionization rate by vibrational excitation of the dimers. 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, France, 6-9 July 1999, Abstracts, p. 61
 3. Kaufmann O., Gebauer-Rocholz C., Keil M., Bergmann K., Ekers A. Dissociative charge transfer from Na**(nl) Rydberg atoms to vibrationally excited Na2 (v'') molecules. 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, France, 6-9 July 1999, Abstracts, p. 424
 4. Ekers A., Grushevsky V., Orlovsky K., Głódź M., Szonert J., Energy transfer between the ''dipole-forbidden'' 2S and 2D states in alkalis. 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, France, 6-9 July 1999, Abstracts, p. 439
 5. Bezuglov N.N., Miculis K., Molish A.F., Klucharev A.N., Fuso F., Allegrini M. The imprisonment of radiation as a billiard-like problem in elliptical cells. 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, France, 6-9 July 1999, Abstracts, p. 318
 6. Ekers A., Kaufmann O., Bergmann K. Vibrational effects in the dimer-atom associative ionization in a sodium supersonic beam. XVIII International Symposium on Molecular Beams, Ameland, the Netherlands, 30 May-4 June 1999, Book of Abstracts, p.93
 7. Ekers A., Kaufmann O., Gebauer-Rocholz C., Bergmann K. Ionising collisions of vibrationally excited sodium dimers with electronically excited atoms through highly excited triatomic collision complex. ESF Conference on Highly Excited Electronic States, Sant Felin de Guixols, Spain, October 23-28, Book of Abstracts, p. A12
 8. Klaas A., Revalde G., Trapp S., Werth G. Kern-g-Faktor Bestimmung von Isotopen des Eu+ in einer Penning-Falle. DPG-Tagung, Heidelberg, von 15.03 bis 19.03.1999, p. A 9.4
 9. Li Z.S., Norin J., Lundberg H., Berzinsh U., Wahlstrom C.G., Svanberg S., Sikstrom C.M., Johanson S., Quinet P., Biemont E. Lifetimes of levels in Ge I, Yb II, Fe II, La II and La III measured by time-resolved laser spectroscopy. Europhysics Conference Abstracts, 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, Grance, 6-9 July 1999, p. 64
 10. Nikolayeva O., Klincare I., Tamanis M., Auzinsh M., Ferber R. First measurements of L-doubling constants and dipole moments in 1P states of NaRb, 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), Marseille, France, July 6-9 1999, Abstracts, p. 55
 11. Nikolayeva O., Klincare I., Tamanis M., Auzinsh M., Ferber R. Dipole moments and L- doubling constants 1P states of NaRb, Euroconference on Slow Collisions Between Laser Manipulated Systems, Elounda, Crete, Greece, May 1-4, 1999, pp. 34-35
 12. Gordon R.J., Zhu LC., Kawasaki M., , and K. Truhins, Alignment and photodisociation of iodobenzene, Abstr. PAP AM CHEM S 218: U385 Part 2, Aug. 22, 1999.
 13. Gailitis A., Karule E. Floquet approach for high harmonics generation using enhanced precision arithmetic. In: Europhysics Conference Abstracts, 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, France, 6-9 July 1999, Ed.: F.Vedel, European Physical Society, Vol. 23D, p.128-129.
 14. Karule E. The Coulomb Greens function for free transitions and ATI of atomic hydrogen in Rydberg states. In: Europhysics Conference Abstracts, 31st Conference of European Group for Atomic Spectroscopy, Marseille, France, 6-9 July 1999, Ed.: F.Vedel, European Physical Society, Vol. 23D, p. 233-234.
 15. Karule E. Transition matrix elements in the closed form for free-free transitions and ATI of atomic hydrogen in Rydberg states, in: 8th International Conference on Multiphoton Processes. Abstracts. University of California, Davis, Lawrence Livermore National Laboratories, 3-9 Oct. 1999, p. XL.
 16. Bersons I. and Kulsh A., Large angular momentum changing in short half-cycle pulse interaction with a Rydberg atom, in: 8th International Conference on Multiphoton Processes. Abstracts. University of California, Davis, Lawrence Livermore National Laboratories, 3-9 Oct. 1999. p. LXXVI.
 17. Revalde G. Hyperfine spectroscopy on unstable and stable Eu+ in an ion trap, Lecture in Winter Graduate School on "Ion traps, atom traps and optical tweezers", Solbacka, Sweden, Nov. 2-5, 1999.
 18. Revalde G.High precision laser spectroscopy of Europium in ion traps, Baltic Workshop on Lasers, Lasers Spectrosopy and Medical; Applications, Riga, 8-10 April 1999.
 19. Skudra A. Zur Messung von Spektrallinienkonturen infolge sensibilisierter Fluoreszenz und in elektrodenlossen Hochfrequenzenentladungen. Ielūgts referāts Greifsvaldes Zem-temperatūras plazmas fizikas institūta kolokvijā, Greifsvalde, Vācija, 20.01.1999
 20. Bērsons I.Rydberg atoms in strong fields. Baltic Workshop on Lasers, Lasers Spectrosopy and Medical; Applications, Riga, 8-10 April 1999.
 21. Karule E. Agreement of quantum and semiclassical approaches for above threshold ionization (ATI) of atomic Hydrogen in Rydberg states, American Physical Society (APS) Centennial Meeting, March 20-26, 1999, Atlanta Georgia, US.
 22. Venckus G., Spigulis J., Frequency filtering effects on the single-period photoplethysmography signals. 11th Nordic-Baltic Biomedical Engineering Symp. Tallinn, Estonia, 1999.
 23. Spigulis J. Masters level education in Biomedical Optics: four-year experience at University of Latvia. Education and Training in Optics and Photonics, Cancun, Mexico, 27-30 July1999.
 24. Spigulis J. Laser and fibre-optic medical technologies in Latvia. Medicīnas inženierzinātņu un fizikas starptautiskais seminārs, Rīga, 12.10.99.
 25. Gailīte E. Transition matrix elements for free-free transitions in the closed form. New-York University, USA, Oct. 11, 1999.
 26. Ubelis A. Challenges of Sustainability in Latvia. Invited lector. 2nd Conf. on the Baltic Sea Region. Perspectives of Sustainability. Nov. 7-10, 1999, Hamburg.

 

2000

 

 1. Revalde G., Denisova N., Skudra A., The HF-electrodeless light source cleaning method, in Abstracts of the 10th International IUPAC Conference on High Temperature Materials Chemistry (HTMC-X), Vol. 10, Forschungscentrum (FSZ) Jülich GmbH, Germany, 10-14 April 2000, p.133.
 2. Skudra A., Revalde G., Optimum of filling of rare gas and hydrogen HF-electrodeless light sources, in Abstracts HTMC-X, FSZ Jülich GmbH, Germany, 10-14 April 2000, p.134.
 3. Lang N., Kalatchev M., Lavrov B.P., Asare L., und Röpcke J., Analysis of nonthermal effects in normal and abnormal hollow cathode discharge containing hydrogen, DPG E-Verhandlungen, Bonn, 03.04. - 07.04.2000, P 16.41.
 1. Revalde G., Osiac M., Li K., Röpcke J., and Meichsner J. Tunable diode laser diagnostics studies of RF plasmas containing hexamethyldisiloxane, DPG E-Verhandlungen, Bonn, 03.04.-07.04.2000, P 16.13.
 2. Li K., Osiac M., Revalde G., Meichsner J. und Röpcke J., Untersuchung Niedermolekularer Stoffwandlungsprodukte einer RF-Entladung in Hexamethyldisiloxan (HMDSO) mittels Masenspektrometrie, DPG E-Verhandlungen, Bonn, 03.04.-07.04.2000, P 16.14.
 3. Revalde G., Silinsh J., Spigulis J. and Skudra A., High-frequency electrodeless light sources application, Abstracts of the 2nd International Conference Advanced Optical Materials and Devices ADOM-2 (SPIE Conference), Vilnius, Lithuania, 16-19 August, 2000, p. 92.
 4. Revalde G., Osiac M., Li K., Röpcke J., and Meichsner J. Tunable diode laser absorption studies of hydrocarbons in RF HMDSO plasmas, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, p.309.
 5. Meichsner J., Li K., Röpcke J., Revalde G., and Osiac M., Investigation of Low-Molecular Products Hexamethyldisiloxane (HMDSO) Conversion in RF-Discharge, in XVth ESCAMPIG, Lillafüred, Hungary, 26-30 August, 2000, pp. 434-435.
 6. Auzinsh M., Symmetry breaking of an angular momentum distribution of diatomic molecules in an external field, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, p.8.
 7. Ferber R., Tamanis M., Adamson S.O., Zaitsevskii A., Pazyuk E.A., Stolyarov V.A., and Cimiraglia R. The origin of 1P state L-doubling: an example on NaK, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, p. 57.
 8. Alnis J., Auzinsh M. Alighment-orientation conversion of Rb85 in a magnetic field caused by a hyperfine structure, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, pp. 154-155.
 9. Alnis J., Gustafsson U., Someasfalean G., and Svanberg S., Blue diode laser in spectroscopic applications, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, pp. 355-356.
 10. Klincare I., Nikolayeva O., Auzinsh M., Ferber R., Pazyuk E. A., Stolyarov A. V., Zaitsevski A., Cimiraglia R., Permanent electric dipoles in 1P states: Experiment and theory for NaRb, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, pp. 290-291.
 11. Tamanis M., R.Ferber, Pazyuk E.A., Stolyarov A.V., Zaitsevskii A., Chen Hongmin, Wang He, and Stwalley W.C., The first observation of the A1S+ state in NaRb, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, pp. 292-293.
 12. Nikolayeva O., Hrabrova O., Klincare I., Auzinsh M., Tamanis M., and Ferber R., Laser-induced fluorescence and RF-ODR spectroscopy in B1P and D1Pstates of 23Na85Rb and 23Na87Rb, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), 24D, Vilnius, July 4-7, 2000, pp. 294-295.
 13. Tamanis M., R.Ferber, Pazyuk E.A., Stolyarov A.V., Zaitsevskii A., Chen Hongmin, Wang He, and Stwalley W.C., The first observation of the NaRb A1S+ stateby sub-Doppler spectroscopy, 16th Internal Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Prague, September 3-7, 2000, p. 193.
 14. Ferber R., Tamanis M., Adamson S.O., Zaitsevski A., Pazyuk E. A., Stolyarov A. V., and Cimiraglia R., The origin of L-doubling effect: an example of 1P state in NaK and NaRb, The 16th Internal Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Prague, September 3-7, 2000, p. 213.
 15. Gailitis A. High order harmonic generation in atomic hydrogen, in Europhysics Conference Abstracts, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), Vilnius, July 4-7, 2000, Ed.: Z. Rudzikas. Published by: European Physical Society, Vol. 24D, p. 170
 16. Karule E. Photoionization of atomic hydrogen with excess photons, in Europhysics Conference Abstracts, 32nd Conference of European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS), Vilnius, July 4-7, 2000, Ed.: Z. Rudzikas. Published by: European Physical Society, Vol. 24D, p. 183.
 17. Bersons I., Kulsh A., Veilande R. Atomic wave packets created by short electric pulses, in Abstracts of NATO Advanced Research Workshop Super-Intense Laser-Atom Physics (SILAP) Han-sur-Lesse, Belgium, September 24-30, 2000, p. 34.
 18. Bersons I., and Kulsh A. Classical form factor for nml nlm transitions in the hydrogen atom, in Abstracts of XVII Internal Conference on Atomic Physics (ICAP), Florence, Italy, June 4-9, 2000, pp. 478-479.
 19. Gustafsson U., Alnis J., Someasfalean G., Pålsson S., and Svanberg S., Laser spectroscopy using violet diode lasers, XVII Internal Conference on Atomic Physics (ICAP), Florence, Italy, June 4-9, 2000, pp. 148-149.
 20. Spigulis J. Fibre optics research and development in Latvia, in Abstracts of the 2nd International Conference Advanced Optical Materials and Devices, ADOM-2, Vilnius, Lithuania, 16-19 August 2000, p. 9.
 21. Spigulis J., Pfafrods A. Pressure sensitivity of the side-glowing optical fibres, in Abstracts of the 2nd International Conference Advanced Optical Materials and Devices, ADOM-2, Vilnius, Lithuania, 16-19 August 2000, p. 90.
 22. Gross U., Ubelis A., and Jansons J. Iodine and mercury resonance lamps and their spectrum in far UV, in Abstracts of the 2nd International Conference Advanced Optical Materials and Devices, ADOM-2, Vilnius, Lithuania, 16-19 August 2000, p. 53.
 23. Ferber R. Structure and dynamics of mixed alkali dimers as prospective ultra-cold molecules. International Seminar on the Perspectives of the Ultra-Cold Molecules, Graz, Austria, 13-15 November 2000, pp. 54-55.
 24. Smaliņš E., Gross U., Ubelis A., Halogēnu monoksīdu problēma atmosfērā, Latvijas Fizikas biedrības 5. zinātniskās konference. Tēzes. Daugavpils, 2000. g. 8.-11. jūn.
 25. Spigulis J., Venckus G., Ozols M. Optical sensing for early cardio-vascular diagnostics. BIOS2000, San Jose, USA, 2000.
 26. Spigulis J. Lightguides for medical laser radiation delivery. The 3rd International Symposium Semiconductor and Solid State Lasers in Medicine, StPetersburg, Russia, 26-27.05.2000
 27. Spigulis J. Biomedical Optics education programme at University of Latvia. 3rd TEMPERE project workshop, University of Patras, Greece, 05.10.2000
 28. A.Ūbelis, The Roe of Universities in the System Change in Latvia (Invited Speaker). International Network of Scientists and Engineers (INEES) for Global Responsibility Conference: Challenges for Science and Engineering in the 21th Century. Subconference: Universities and Democracy in Post-Communist Europe. Uppsala-Stockholm, June 13018, 2000.
 29. A.Ūbelis, J.Āboliņš, D. Bērziņa. The Project of Physics and Sustainable Technologies at the University of Latvia, Int. Conf.: Environment 2000, October 18-20, Aaborg, Denmark.

 

 

2001

 

 1. Alnis, J. and Auzinsh M., Mechanism of reversed dark resonances. European Conference on Atomic and Molecular Physics (ECAMP) VII, Berlin, Germany, April 2-6, 2001, Conference abstracts, A17.54
 2. Alnis J., Somesfalean G., Gustafsson U., Pålson S., and Svanberg. S. GaN blue diode lasers in spectroscopic applications. Conference on Tunable Diode Laser Spectroscopy (TDLAS), Zermatt, Switzerland, 8-12 July 2001, Conference Abstracts, 34
 3. Svanberg S., Alnis J., Andersson-Engels S., af Klitenberg C., Sjöholm M., and Somesfalean G. Diode laser spectroscopy on gas dispersed in scattering media, TDLAS, Zermatt, Switzerland, 8-12 July 2001, Conference Abstracts, 35
 4. Sjöholm M., Alnis J., Andersson-Engels S., af Klitenberg C., Someasfalean G., and Svanberg. S. Laser spectroscopy on gas dispersed in scattering media, International Conference on Laser Spectroscopy, June 11-15, 2001, Snowbird, Utah.
 5. Svanberg. S., Alnis J., Andersson-Engels S., af Klitenberg C., Sjöholm M., and Someasfalean G. Analysis of gas dispersed in scattering media, 15th International Conference on Lasers and Electrooptics in Europe, Laser 2001, June 18-21, Munich.
 6. Ferber R., Tamanis M., Jarmola A., Pazyuk E.A., Stolyarov A.V., High resolution near-infrared diode laser spectroscopy of NaRb, 17th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy Nijmegen, The Netherlands, September 9-13, 2001.
 7. Skudra A., A. Ganeev, Revalde G. (2001) Electrodesless HF-Lamps as UV and VUV Light Sources, in Abstracts of Int. Conf. on Atomic and Molecular Pulsed Lasers V (AMPL), Tomsk, 8-15 September, 2001, p. 90.
 8. Revalde G., Silinsh J., Skudra A. (2001) Spectral Properties of HF-Electrodeless Light Sources in VUV, in Abstracts of AMPL, Tomsk, 8-15 September, 2001, p. 96.
 9. Tommaseo G., Pfeil T., Revalde G., Werth G., Experimental determination of the ground state gJ-factor of Ca+, In Abstracts of ECAMP VII, Berlin, A17.34 (2001).
 10. Röpcke J., Osiac M., G. Revalde, Li K., and Meichsner J., Investigation of hydrocarbons in hexamethyldisiloxane plasmas of RF discharge, in Abstracts of 3rd International Conference "Tunable Diode Laser Spectroscopy ", 8-12 July, Zermatt, Schwitzerland, p. 42 (2001).
 11. Spigulis J., 2001. Teaching of laser-medical topics: Latvian experience. LASER FLORENCE 2001 Abstract Book, p. 65.
 12. Začs L., Spēlmanis R., 2001. Vielas sintēze Visumā: no atomiem līdz organiskajām molekulām, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Tēžu krājums, Rīga, lpp. 243.
 13. M.Auziņš, Molekulu lāzeru spektroskopija, Ventspils starptautiskā astronomijas skola 22/07/2001.
 14. M.Auziņš, Lāzeru izmantošana mākslas darbu saglabāšanā, LACONA conference 11-14/09/2001, Paris.
 15. I.Bērsons, Vecās atomfizikas jaunie virzieni, Latvijas Astronomijas un Fizikas biedrības konference, 2.- 4.jūlijs, Liepene.
 16. O.Docenko, Stark spectroscopy of alkali dimers. Nordic School on Atomic Physics New Trends in Collisions, Photons and Biomolecules, Sandbjerg, Denmark, 23 27 August 2001
 17. R.Ferber, M.Tamanis, A.Jarmola, E.A.Pazyuk, A.V.Stolyarov, High resolution near-infrared diode laser spectroscopy of NaRb. 17th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Nijmegen, the Netherlands, 9-13 September 2001
 18. R.Ferber, Fast optical non-contact electric field mapping for semiconductor technologies. Starptautiska darba sanāksme Optisko metožu pielietošana elektriskā lauka kartēšanai, Rīga, 19.- 24. septembris
 19. Karule E. Multiphoton Processes and Free-Free Transitions. Nordic School on Atomic Physics 2001 New Trends in Collisions, Photons and Biomolecules, Sandbjerg, Denmark, 23 26 Aug. 2001.
 20. G.Rēvalde "Atomu un jonu lamatu pielietojumi".Latvijas Fizikas biedrības konferencē Liepenē 2001. gada jūlijā.
 21. G.Rēvalde "Atomu un jonu lamatu pielietojumi" Fizikas skolotāju asociācijas konferencē Bulduros 2001. gada 12-13 oktobrī
 22. J.Spigulis. Evaluators experience: SMEs and Innovation Programme. Baltic States RTD Community in EU 5th Framework programme (mid-term evaluation workshop), Lielupe, 21/04/2001.
 23. J.Spīgulis. Lāzeri un bio-optika medicīnā. Lāzeru Onkoloģijas Centrā (LOC), Rīga, 3-4/05/2001.
 24. J.Spīgulis. Medicīnas fizikas virzieni. 6. Latvijas Fizikas biedrības (LFB) konference, Liepene, 3/07/2001.
 25. J.Spīgulis. Lāzeri un biomedicīniskā optika. Alfas nometne, Vecpiebalga, 18/07/2001.
 26. J.Spīgulis. Kā izgudrot ko jaunu, un kam Latvijā vajadzīgi izgudrojumi un izgudrotāji. Jaunās Akadēmijas nometne, Spāre, 26/07/2001.
 27. J. Spigulis. Lasers and bio-optics in medicine (short course). - Int. Conference EUROGIN-EAST, Vilnius, 9/09/2001.
 1. J. Spīgulis. Medicīniskās fizikas virzieni. LFSA konference, Bulduri, 12/10/2001.
 2. M. Ozols, J. Spigulis. Acquisition of biosignals using the PC sound card. - Int. Conference Biomedical Engineering, Kaunas, 18/10/2001.
 3. J. Spigulis, R. Cimdins, L. Berzina. Potential of fibre-optical monitoring for implant biocompatibility studies. Int. Conference Biomedical Engineering, Kaunas, 19/10/2001.
 4. M.Tamanis, Apstādinātā gaisma. 6. Latvijas Fizikas biedrības un Latvijas Astronomijas biedrības zinātniskā konference (Ventspils raj., Liepene, 2001. g. 4.-7. jūlijs)
 5. A.Ubelis. Latvia in FP5 Review of Results of 2.5 Year Participation, Conference&Brokerage event BALTIC DYNAMICS, Riga, Latvia, September 14/15, 2001.
 6. L.Začs, Astrofizika kā modernās fizikas sastāvdaļa, Ogres rajona fizikas skolotāju seminārs, 2001. gada 5. janvāris, Ogre
 7. L.Začs, Spektroskopija astrofizikā, LU FMF atklātais seminārs, 2001. gada 5. jūnijs, Rīga.
 8. L.Začs, Nukleosintēze zvaigznēs, Latvijas Astronomijas un Fizikas biedrības konference, 2.- 4. jūlijs, Liepene.
 9. A.Ūbelis, Succesful partner search for projects, problems and possibilities. WORKSHOP: Germeny and the Candidate Countries on the way to the 6th European RTD Framework Programme. Bonn, April 26-27, 2001.
 10. A.Ūbelis, Participation of Latvian Researchers in EU Fifth Framework Programme. Results for two years. Second World Congress of Latvian Scientists. A Knowledge-Based Society in Latvia. Riga, August 14-15, 2001.
 11. A.Ubelis, Latvia in FP5 Rewiev of Results of 2.5 Year Participation, Conference&Brokerage event BALTIC DYNAMICS, Riga, Latvia, September 14-15, 2001

 

 

2002

 

 1. N. Bezuglov, V. M. Borodin, A. N. Klucharev, A. Ekers, and K. Miculis, Quasiclassical description of chaotic dynamics in Rydberg atom collisions, in: Abstracts of the 34th EGAS Conference, Sofia, Bulgaria, edited by K. Blagoev (EPS, Sofia, 2002), Europhysics Conference Abstracts Vol. 26C, pp. 92 - 93.
 2. M. Głódź, A. Huzandrov, J. Klavins, I. Sidoryk, J. Szonert, Experimental lifetimes and quenching cross sections for F, S and D states of potassium, Abstracts of the 34th Conference of European Group of Atomic Spectroscopy, Sofia, Bulgaria, 9-12 July, 2002, p. 184.
 3. M. Głódź, A. Huzandrov, J. Klavins, I. Sidoryk, J. Szonert, Collisional excitation transfer between the (n+2)2S and n2F states of potassium. Abstracts of the 34th Conference of European Group of Atomic Spectroscopy, Sofia, Bulgaria, 9-12 July, 2002, p. 339.
 4. Alnis J., Blushs K., Auzinsh M., Kennedy S., Shafer-Ray N., and Abraham E., The Hanle Effect and Level Crossing Spectroscopy in Rubidium under Strong Laser Excitation. 34th EGAS (European Group for Atomic Spectroscopy) Abstracts, 2002: p. 73 - 74.
 5. Ekers A., Kaufmann O., Bergmann K., Miculis K., Auzinsh M., Bezuglov N., and Meyer W., Field-Free Imaging of Photofragmentation of Na_2. 34th EGAS (European Group for Atomic Spectroscopy) Abstracts, 2002. 78 - 79.
 6. Auzinsh M., Dashevskaya E.I., Nikitin E.E., and Shafer-Ray N., Generalization of the Majorana theory: Nonadiabatic restrictions on the cooling of molecules. Cold Molecules 2002: Ultracold Molecules and Bose-Einstein Condensation, 2002. Les Houches, French Alps, France, March 3-8, 2002 (A High Level Scientific Conference of the Human Potential Programme EC). Abstracts
 7. Abraham E., Alnis J., Auzinsh M., Dashevskaya E., Furneaux B., Keil M., McRaven C., Nikitin E., Shafer-Ray N., and Waskowsky R., The speed-dependent throughput of a magnetic octupole velocity filter including nonadiabatic effects. APS, 2002, Division of Atomic, Molecular and Optical Physics Annual Meeting, 2002. The College of William and Mary; Williamsburg, Virginia (May 29-June 1, 2002). Abstracts

8.      Docenko O., Klincare I., Nikolayeva O., Tamanis M., Ferber R., Pazyuk E.A., Stolyarov A.V., Laser induced fluorescence studies of the NaRb molecule ground state up to v=76. 34th EGAS Conference (Sofia, Bulgaria, July 9-12), p. 80 - 81.

9.      Docenko O., Klincare I., Nikolajeva O., Tamanis M., Ferber R., Pazyuk E.A.and Stolyarov A.V. Spectroscopic studies of the NaRb ground state up to near-dissociation limit. The 17th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, (Pargue, Czech Republic, September 1-5) p.185.

10.  Klincare I., Tamanis M.and Ferber R., Lifetime (v, J)-dependence in the D1P state of NaRb molecule. The 17th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, (Prague, Czech Republic, September 1-5), p.186.

11.  Pazyuk E.A., Zaitsevskii A., Stolyarov A.V., Tamanis M., Ferber R., Chen H., Qi J., Wang H.and Stwalley W.C., Inverted channel-coupling approach to deperturbation analysis of diatomic states The 17th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, (Prague, Czech Republic, September 1-5), p. 300.

12.  Spigulis J., Erts R., Ozols M., Prieditis K. Portable two-channel PPG device for cardio-vascular assessment. Abstr. 3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, Patras (Greece), August 30 September1, 2002, p. 11.

13.  Spigulis J., Ozols M., Erts R., Prieditis K. A portable photoplethysmography device for cardio-vascular assessment. Abstr. International Scientific Conf. Biomedical Engineering and Microtechnologies, RTU, Riga, October 11-12, 2002, p. 15.

14.  Erts R., Prieditis K., Spigulis J. The studies of PPG bio-signal shapes, Abstr. Of 3rd International Young Scientist ConferenceProblems of Optics and High Technology Material Science, T. Shevchenko KNU, Kyiv, October 23-26, 2002, p. 204.

15.  Derjabo A., Kapostins J., Spigulis J. et al. Photodynamic therapy of basal cell carcinoma with multi-fibre contact or surface illumination light delivery first Latvian clinical experience. Abstr. 9th Int. Conf. Laser Applications in Life Sciences Vilnius, July 2002, p. 41.

16.  Skudra A., Revalde G., Silinsh J., Ganeyev A., Sholupov S., Advanced light sources for atomic absorption analysis, In Abstracts of AOMD-3, Riga, 2002, p. 53.

17.  Začs L., Spēlmanis R., Griffin R., 2002. Abundance analysis of s-process rich stars. In Abstract book of IAU Symposium No.210 Modelling of Stellar Atmospheres, ed. E.Stempels, Uppsala University, p.128.

18.  Začs L., Spēlmanis R., Alksnis A., Musaev F., 2002. A spectroscopy of pulsating carbon stars: variations with phase. In Abstract book of IAU Symposium No.210 Modelling of Stellar Atmospheres, ed. E.Stempels, Uppsala University, p.198.

19.