ProjektsPasniedzējiLekciju sarakstsMacibu_materiali


Vēl ir brīvas vietas klausītājiem uz projekta pilnu pilotkursu vai arī uz atsevišķu lekciju kursu noklausīšanos (nākošai grupai studijas ceram sākt ar 2009.g. janvāri vai septembri)

„Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas”

esf_sm

Sekojot mūsdienu aktuālākajām problēmām, LU realizē ES Struktūrfondu (ESF) projektu ESF projekts Nr.VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./ 0089/0063,LU reģ. S-46-ESS 2006/57, kura pamatā ir divas aktivitātes. Vairāk kā 20 LU dabaszinātņu fakultāšu pasniedzēji un zinātnieki gatavo jaunus lekciju kursus uz kuru pamata tiks izveidota jauna MSc dabaszinātņu programma programma ar specifiskiem lekciju kursiem par globālām pārmaiņam, līdzsvarotas attīstības tehnoloģijām un vairākiem starpdisciplīnu dabaszinātņu kursiem, piemēram ģeofizika un biofizika. Kopš 2007.gada 1. septembra ir uzsākta projekta pilotkursa realizācija, kur vēl ir brīvas vietas pilnas programmas apguvei un ir iespējas celt savu profesionālo kvalifikāciju noklausoties atsevišķus kursus.

Tiem, kuri:

* Profesionāli interesējas par globālām pārmaiņām un interešu lauks sniedzas pāri vienas zinātņu jomas ietvariem;

* Ir ieguvuši BSc vai MSc grādus inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģiju laukā;

* Labprāt izmēģina savus spēkus un ir radoši inovatīvos projektos;

Projekts piedāvā:

* Pilna kursa klausītājiem 100Ls/mēn stipendiju;

* Labākajiem 10 iespēju praksei ārvalstu universitātēs;

* Līdzdalību un gaida palīdzību gatavojamo kursu pilnveidošanā un noslīpēšanā pirms kursi un programma tiek sagatavota licenzēšanai.

Kontaktinformācija: Arnolds Ūbelis

Rīga, Šķūņu iela 4, 3.stāvs.

Tel:7229727 E-pasts: arnolds@latnet.lv


Projekts ir LU pienesums ANO dekādei: Izglītība līdzsvarotai attīstībai (www.unesco.org/education/desd/ - UNO Decade of Education for Sustainable Development 2005-2015. UNO Resolution 57/254 )


Projekts ir inovatīvs un orientēts uz nākotnes norisēm un vajadzībām bet projekta un tā rosināto studiju ideju labi raksturo Aleksandra fon Humbolta gandrīz pirms 200 gadiem sacītais “izglītotam cilvēkam ir jāvar aptvert pasauli cik vien tas iespējams un jāpiesaista to sev tik cieši cik vien viņš to spēj”


esf_sm

Projekta misija un iesaistīto studentu iespējas

Dabai un kultūrvidei draudzīgas tehnoloģijas un visas saimnieciskās dzīves saskaņa ar dabas sistēmām ir vitāli svarīga mūsdienu pasaulei ilglaicīgā skatījumā un projekts ir iecerēts kā LU pienesums, šī transdisciplināras problēmas, izglītības un cilvēku resursu izaugsmes uzdevumu risināšanai.

Projektā ir iesaistīti un arī ar pilotkursa studentiem strādās augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls no trim LU dabaszinātņu fakultātēm, kolēģi no RTU, LLU un zinātniskajiem institūtiem. Kopumā: 8 profesori vai asociētie profesori, 8 zinātņu doktori un docenti un 8 eksperti un jaunie zinātnieki. Tiks uzaicināti vieslektori no Brēmenes, Heidelbergas un Austrumanglijas universitātēm.

Pilotkursa klausītāji saņems LU un Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta tālākizglītības sertifikātu par pilna teorētiskā kursa noklausīšanos un apgūšanu 2007./8.m.g. 40 kredītpunktu apjomā, kā arī par atsevišķu kursu vai moduļu noklausīšanos un apgūšanu.

Pastāv iespēja saņemt attiecīgu dabaszinātņu maģistra līmenim atbilstošu projekta sertifikātu, iegūstot praksi zinātniskā darbā un izstrādājot noslēguma zinātnisko darbu, kopumā 80 kredītpunktus līdz 2009.gada jūnijam. Vienlaicīgi tiek plānots projektā sagatavoto programmu iesniegt licenzēšanai, pēc kam klausītājam būs pamats lūgt attiecīgu LU studiju padomi izvērtēt pilotstudiju rezultātus, piešķirt kredītpunktus un LU dabaszinātņu maģistra grādu.


Kursu un studiju saturs ir multidisciplinārs un balstās uz 4 moduļiem:

1) Dabaszinātņu modulis ar ievirzēm ģeofizikā, biofizikā, vides fizikā, „zaļajā” ķīmijā un atmosfēras zinātnēs.

2) Tehnoloģiju modulis ar akcentu uz noslēgtiem ražošanas cikliem, nanotehnoloģijām, atjaunojamo enerģijas resursu tehnoloģijām un vides kvalitātes kontroles satelītu tehnoloģijām.

3) Korporatīvās atbildības modulis dos priekšstatu par jauno tehnoloģiju marketingu, saimnieciskās darbības ētiku, vidi saudzējošas likumdošanas pamatiem un dabas sistēmām draudzīgas ražošanas organizēšanai paredzēto ISO 14 000 standartu.

4) Pētniecības metožu modulis ar kursu modelēšanas metodēs un laboratorijas darbiem fizikālajā ķīmijā.

Sekmīgs darbs šajās pilotkursa studijās paver iespējas līdzās iegūtām zināšanām nodibināt jaunus kontaktus un papildināties ārzemju augstskolās un rosina turpināt savu akadēmisko karjeru doktorantūras studijās. Šādas programmas absolventi ir vajadzīgi gan jaunu izaugsmes potenciālu ieguvušiem zinātnes institūtiem, gan ražošanas uzņēmumiem, kuri perspektīvā nopietni skatās uz savu korporatīvo atbildību vides un globālo pārmaiņu kontekstā, gan publiskās pārvaldes iestādēm.

Vairāki studenti, kuri uzsāka sadarbību ar projektu 1.septembrī jau ir saņēmuši piedāvājumus sākt līdzdalību zinātniskā darbā pētniecības institūtos. Tomēr šis pilotkurss ir nopietna slodze un ir arī studenti, kuri sāka 1.septembrī, bet pārvērtēja savas iespējas.

esf_sm