SākumsPasniedzējiLekciju sarakstsMacibu materiali


esf


Kas ir Projekts

PROJEKTS paredz ieviest inovācijas otrā līmeņa dabaszinātņu un t.sk. fizikas studijās, papildinot tās ar transdisciplināru dabaszinātņu studiju programmu “Dabaszinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas”, tā veicinot konkurētspējīgu augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu Latvijas un ES tautsaimniecības vajadzībām. Projekts paredz variēt studiju iespējas, paplašinot nacionālo piedāvājumu, palielināt studējošo skaitu otrā līmeņa dabaszinātņu studijās un sākt apmierināt tirgus prasības pēc speciālistiem ar labu dabaszinātnisku izpratni par globālu pārmaiņu saikni ar tehnoloģiju attīstību. Saskaņā ar korporatīvās atbildības principiem, uzņēmumiem vajadzīgi speciālisti, kas spētu kompleksi virzīt ražošanu - enerģiju un izejmateriālus taupošos noslēgtos bezatkritumu ciklos.

Projektā sagatavotie materiāli paredz:

1) maģistrantiem - izveidot otrā līmeņa pilna laika transdisciplināras dabaszinātņu studiju programu un specifiskus kursus/moduļus;

2) uzņēmumu darbiniekiem - iespējas selektīvai kvalifikācijas celšanai kursos un e-studijās.

Tulkojums vienkāršvalodā:

Projekta realizācijas laikā tiek piedāvāts dabaszinātņu Maģistra līmeņa zināšanu un izglītības iegūšanas iespēju ļoti interesantā, radošā un perspektīvā jomā, turklāt dažiem labākajiem par to pat maksā stipendiju. Tiesa, tā gan ir pilna laika studiju programma, tomēr lekcijas ir iekārtotas vakaros un sestdienās, tāpēc kurss nav gluži nepieejams arī strādājošiem.

grutibas

Ilgtermiņa uzdevumi un darba tirgus

Kā rāda vairāki dokumenti, valsts ir nopietnu problēmu priekšā. Esošās darba tirgus situācijas analīze liecina, ka piedāvājumam darba tirgū trūkst zināšanu un prasmju, kas ir būtiskas mūsdienu zināšanu sabiedrības attīstībai. Valstī pieaug pieprasījums pēc apmācīta un augsti kvalificēta darbaspēka, kura deficīts un ar to saistīts zināšanu un prasmju trūkums būtiski mazina uz attīstību orientēto nozaru spēju ietekmēt kopprodukta pieaugumu. ES un globālā mērogā attiecībā un tautsaimniecības un ražošanas līdzsvarošanu ar dabas sistēmām un to saudzēšanu ir novērojamas tendences, kas rada papildus problēmas Latvijas tautsaimniecības uzņēmumiem. Turklāt šie uzņēmumi izjūt vispusīgu uz dabaszinātņu un it īpaši uz fizikas zināšanu pamata augušu speciālistu trūkumu. Tieši šādi speciālisti ir spējīgi ātri orientēties konkrētā uzņēmuma vai ražotnes problēmās, izprot korporatīvo atbildību par “tīru” ražošanu un virzību uz izejmateriālus un enerģiju taupošiem noslēgtiem bezatkritumu cikliem ilgtermiņa skatījumā, un var dot padomus kā nodrošināt uzņēmuma vai ražotnes ilgtermiņa konkurētspēju, balstoties uz līdzwvarotas un taupīgas attīstības principiem. Augstākās izglītības piedāvājumam dabaszinātņu un t.sk. fizikas un visaugstākā līmeņa moderno tehnoloģiju jomā MSc līmenī gan ieceres, gan investīciju trūkuma dēļ šobrīd raksturīgs neliels studentu skaits, šaura specializācija, transdisciplināras pieejas iztrūkums un arī zināma attālinātība no citām dabaszinātņu un tehniskajām disciplīnām.

Latvijā pastāv vairākas diezgan konkrētas un lielas darba tirgus un tautsaimniecības vajadzības pēc speciālistiem ar projekta programmā iegūstamām zināšanām:

Visaugstākā līmeņa zinātne ar izciliem Latvijas zinātniekiem, gan šeit, gan ārzemēs tādos virzienos kā fotoelektrība (saules batarejas –photovoltaics), ūdeņraža un ģeotermāla enerģētika, biomasas konversija, kodoleneŗģija, atmosfēras pētniecība un vides stāvokļa modelēšana.

Katrā no šiem laukiem Latvijā ir iestrādes, ir pasaulē atzīti zinātnieki un tiek realizēti dažādi projekti ieskaitot ES Ietvara programmu projektus;

Esošās un topošās zinātņu ietilpīgās ražotnes, kur ir liels pieprasījums pēc plānotās programmas speciālistiem (profesionāļiem);

Valsts un pašvaldību institūcijas, kuru uzdevums ir nacionālo plānu un interešu veidošana no vienas puses, vides stāvokļa kontrole un sagaidāmo risku vērtējumi no otras puses, piem: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

antarctic

Starpvaldību panelis par klimata izmaiņām (IPCC) ir konstatējusi, ka aizvadīto 700 000 gadu laikā uz zemeslodes siltumnīcas gāzu koncentrācijas (piem. - oglekļa dioksīds un metāns) koncentrācija nekad nav bijušas tik lielas, kā patreiz.

Globālā atbildība

Jaunākās norises vēlreiz apliecina, ka šis Eiropas Savienības Struktūrfondu (ESF) projekts ir pieteikts par ļoti aktuālu tēmu, un ir LU pienesums cilvēku resursu gatavošanai globālo pārmaiņu pētniecības un atbilstošu tehnoloģiju attīstības jomās. Norvēģijas Nobela prēmijas komiteja ir piešķīrusi, vienādās daļās dalītu, šī gada NOBELA Miera prēmiju Starpvaldību panelim par klimata izmaiņām (www.IPCC.ch) un bijušajam ASV viceprezidentam Alam Goram (Albert Arnold /Al/ Gore Jr.) par visaugstākās raudzes zinātniskās informācijas analīzi un kopsavilkuma pārskatiem par klimata izmaiņām un ar tām saistītām problēmām un par populārzinātnisku un politisku darbību šajā jomā.

Ir zīmīgi, ka laureāti ir saņēmuši Miera prēmiju. Tas ir nopietns brīdinājuma žests, ka klimata izmaiņu un globālo pārmaiņu radītā sociālā spriedze ir globāla mēroga drauds mieram uz zemeslodes.

esf flag

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība